نحوه ی محاسبه تاثیر معدل نهایی در کنکور96

دکتر رونقی

نحوه ی محاسبه تاثیر معدل نهایی در کنکور96

%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84

(تاثیر معدل نهایی در کنکور 96 سرانجام چه شد؟برای چه کسانی خوب و برای کدام داوطلبان بد شد ؟تکلیف چیست؟چگونگی محاسبه تاثیر معدل در کنکور ۹۶)

یکی از موضوعاتی که این روزها ذهن داوطلبان کنکوری و حتی دبیرستانی ها را به خود مشغول کرده بحث تاثیر معدل در کنکور96 و کنکورهای سالهای بعد است.اکثر داوطلبان دارن با برنامه و آزمون و …پیش میروند ولی هنوز دقیقا چگونگی تا

ثیر معدل را نمیدانند.امروز میخواهیم این بحث رو براتون باز کنیم و بطور مفصل در موردش صحبت کنیم تا دغدغه ها و آشفتگی های برخی ها کمتر بشه و از بین بره.

خب…حالا این بحث تاثیر معدل در کنکور اصلا چرا مطرح شد و فایده اش چیه؟

همیشه در کنکورهای سالهای گذشته صحبت از ناعادلانه بودن کنکور و عدم تاثیر نمرات و زحمات دبیرستان بود همین مسئله باعث شد که مجلس شورای اسلامی به فکر تصویب قانونی بیافتد و قدمی بردارد.لذا از کنکور سال 93به بعد و طی یک دوره ی 5 ساله قرار شد علاوه برکنکور،معدل داوطلبان نیز در نتیجه ی کنکور تاثیرگذار باشد.

نمرات خام و نمره كل زيرگروه ها:
– نمره خام در هر درس: با توجه به ضوابط آزمون سراسري براي محاسبه نمره خام در هر درس، به هر پاسخ صحيح
3 امتياز تعلق مي گيرد و به ازاي هر پاسخ غلط يك امتياز كسر مي شود. لذا نمره خام در هر درس (اعم از عمومي و
اختصاصي) به درصد از رابطه روبرو به دست مي آيد:

1%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1
با توجه به ناهمگوني و ناهمترازي نمرات دروس مختلف امتحاني در يك گروه آزمايشي كه ناشي از نابرابري سطح دشواري دروس مختلف عمومي و اختصاصي
است، نمرات خام تراز مي شود. براي تعيين نمره تراز، لازم است تمامي نمرات خام كلية داوطلبان در هر گروه آزمايشي و هر درس در دسترس باشد؛ بنابراين،
يافتن نمره تراز دروس (اعم از عمومي و اختصاصي) توسط داوطلب امكانپذير نيست.
– نمره كل در زير گروه: نمره كل هر داوطلب در هر زير گروه، ميانگين وزني نمرات تراز دروس عمومي و دروس اختصاصي وي با توجه به ضريب هر درس در آن
زير گروه مي باشد. متذكر مي شود كه ضريب دروس تخصصي 3 برابر مي شود.

– نمره كل سابقه تحصيلي:با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 95/2/26 مجلس محترم شوراي اسلامي و براساس مصوبه ششمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 95/3/23 ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1395 به صورت زير ميباشد:

الف)نمره كل سابقه تحصيلي ديپلم:
نمره كل سابقه تحصيلي صرفاً براي داوطلباني محاسبه خواهد شد كه مشمول اعمال سابقه تحصيلي هستند. آن دسته از ديپلمه هاي رياضي و فيزيك،
علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نمود هاند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي،
سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به ميزان حداكثر
25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمر هكل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ب) نمره كل سابقه تحصيلي پيش دانشگاهي:
داوطلبان داراي مدرك پي شدانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از
1390 به بعد اخذ كرد هاند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال – سال تحصيلي 91
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي (صرفاً نمرات دروسي كه به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است) به
ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي الف و ب هردو اعمال می شود.

 

فرمول به دست آوردن تراز کل:

جهت دانلود فرمول کلیلک کنید.

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1توجه:ماکزیمم مقدار روابط 1و4و5و6 به عنوان نمره کل نهایی لحاظ می شود.

نکته:(درو واقع به زبانی ساده تر اینکه اگر داوطلبی در نمره ی نهایی درسی ضعیف بوده ولی درکنکور بیشتر از تراز درصد نمره ی نهایی خود را به دست آورده ،نمره ی ضعیف اعمال نمیشود بلکه درصد کنکور وی لحاظ خواهد شد.پس جای جبران به شرط افزایش درصد و تراز در کنکور برای آن دسته از داوطلبانی که وضعیت نمرات نهایی ضعیفی دارند ،در کنکور هست.همچنین می توان گفت داوطلبی با معدل 12 هم میتواند همانند داوطلبان با معدل بالای نهایی پزشکی قبول شود.)

همانگونه كه ذكر شد ميزان تأثير نمرات دروس ديپلم با تأثير مثبت و حداكثر 25 % است (بطوري كه اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد،ميزان تأثير دروس مؤثر 25 % خواهد بود. اما اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 25 % جايگزين مي شود).

جهت دانلود جدول دیپلم کلیک کنید.

%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84

 

همانگونه كه ذكر شد، ميزان تأثير نمرات دروس پيش دانشگاهي با تأثير مثبت و حداكثر 5 درصد است؛ به طوري كه اگر رشته پي ش دانشگاهي داوطلب با گروه آزمايشي وي يكسان باشد و نمرات تمامي دروس پيش دانشگاهي از سا ل 1391 به بعد اخذ شده باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر 5 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پي شدانشگاهي داوطلب با گروه آزمايشي وي متفاوت باشد، ميزان تأثير دروس مؤثر وي براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره كل به جاي 5 درصد جايگزين مي شود . براي داوطلبان مشمول كه نمرات دروس سوابق تحصيلي آنها به طور كامل موجود نيست يا سال اخذ آنها قبل از سال 1391 است، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر خواهد شد. درصد تأثير سوابق تحصيلي به تفكيك نوع پيش دانشگاهي و گروه هاي آزمايشي مختلف براساس جدول شماره ( 2) خواهد بود.

جهت دانلود جدول پیش دانشگاهی کلیک کنید

%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c

پاسخ به برخی از سوالات متداول:

تاثیر معدل در کنکور 96 برای کدام داوطلبان اعمال خواهدشد؟

داوطلبانی که دیپلم خود را در یکی از رشته های علوم تجربی ، ریاضی و فیزیک ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از سال 1384 و پس از آن و همچنین مدرک پیش دانشگاهی خود را در رشته های که ذکر کردیم از سال تحصیلی 91-92 به بعد دریافت کرده اند، مشمول قانون تاثیر معدل در کنکور 95 و 96 می شوند.همچنین با توجه به قانونی که تصویب شده ،داوطلبان رشته ی علوم انسانی و ریاضی نیز میتوانند در کنکور رشته ی تجربی شرکت نمایند و برعکس آن نیز ممکن شد.اما تاثیر معدل برای رشته ای غیر هم نام طبق جداول بالا و با درصد کمتر لحاظ می شود.

تاثیر معدل به چه صورت اعمال میشود؟ تک درس یا معدل؟؟؟

تراز هر درس با توجه به فرمولی که در ابتدا ذکر کردیم در نمره کل داوطلب تاثیر میگذارد بنابراین هر درس به تنهایی در نمره کل داوطلب موثر است.

تاثیر بر کدام معدل است ؟معدل ترمی یا نهایی؟

تاثیر سوابق تحصیلی یا تاثیر معدل فقط برامتحانات نهایی است و امتحانات نیم سال اول که بصورت داخلی هستند تاثیری بر معدل ندارند.

تاثیر معدل و تراز کنکور؟!

بله .درست است تاثیر معدل براساس تراز کنکور شماست.براساس فرمولی ،نمره ی کتبی نهایی و رتبه ی کنکوری شما به تراز تبدیل میشود و حال تاثیر معدل براساس این تراز است.

 

روش محاسبه ی تاثیر معدل نهایی درکنکور چگونه است؟؟؟

محاسبه ی تراز هر درس برای یافتن سطح دشواری یا آسانی آن درس در بین داوطلبان است. در کنکور و در هر رشته ای یکسری دروس عمومی و اختصاصی با ضرایب متفاوت وجود دارد که در برخی مواقع یک یا چند درس و یا مباحثی خاص به صورت تست های آسان و یا سطح سخت در کنکور مطرح میشوند تا داوطلبان را بسنجن.مثلا بعد از هر کنکوری داوطلبان به سختی یا آسانی یک درس خاص همیشه اشاره میکنند.

مثالی بزنیم در این مورد: همانطور که میدانید دو درس فیزیک و ریاضی( با توجه به ضریب 3 اختصاصی) هر دو برای رشته تجربی و زیر گروه 1 دارای ضریب 6 (3*2)می باشند. تست های درس فیزیک امسال بسیار سخت بوده و تست های درس ریاضی آسان تر بودند، آیا نمره 45 درصد برای این دو درس در رتبه این داوطلب تاثیر یکسانی دارد؟

مسلماًخیر. چون در کنکور برای محاسبه رتبه از نمره تراز استفاده می شود و در تراز سختی آزمون هم تاثیر گذار است مطمئا درس فیزیک که در این آزمون سخت تر بوده در تعیین رتبه داوطلب تاثیر بیشتری دارد.

در کل هر چقدرمیانگین جواب گویی به درسی ولو شده یک تست در بین دیگر رقبای هم رشته ،کم باشد آن تست و درس ارزش و اهمیت بسیار بالاتری حتی بیشتر از ضریب تعیین شده دارد.اینجاست که شما میتونید با تقویت و تسلط بر نقاط ضعف رقیب تا چند قدم جلوتر بزنید.

نمره ی نهایی هم به همین صورت است و اگر داوطلبی در درسی که نهایی سختی داشته بتواند نمره ی بالایی کسب کند این درس نمره تراز بالاتری دارد و تاثیر بالایی در رتبه کنکورش خواهد داشت.

برای محاسبه نمره کل داوطلب برای یک درس در کنکور از جمع تراز نمره امتحان نهایی (25%) و نمره کنکور (75%) استفاده می شود. چون معمولا نمره تراز کنکور برای هر درس از 15000 محاسبه می شود و تراز امتحان نهایی 25% و تراز نمره کنکور 75% این تراز را شامل می شود، می توان گفت که نمره تراز نهایی از 3750 (25% از 15000) و نمره تراز کنکور از 11250 (75% از 15000) حساب می شود. سپس این دو را با هم جمع کرده و تراز آن درس بدست می آید که میشود:

تراز نمره نهایی + تراز نمره کنکور = تراز کل برای آن درس

سپس برای محاسبه رتبه داوطلب در کنکور، نمره تراز هر درس را در ضریب آن درس در کنکور ضرب کرده و تراز کلیه دروس با هم جمع می شوند و تراز نهایی بدست می آید و رتبه فرد مشخص می شود. مشخص است هرچه تراز شما بالاتر باشد، رتبه شما هم بهتر خواهد شد.

مثال:کارنامه یک داوطلب در دروس عمومی به صورت زیر است:

دروس عمومیادبیاتدین و زندگیعربیزبان خارجه
درصد کنکور50505050
تراز کنکور4325415050004950
نمره نهایی14141414
تراز نهایی1400130020002100
تراز کل5725545070007050

پس میتوان نتیجه گرفت که درس عربی در کنکور از بقیه ی دروس دشوارتر بوده چرا که با وجود درصد یکسان با بقیه ی دروس تراز بهتری داشته است.و در امتحان نهایی درس زبان از بقیه سخت تر بوده .حال باید تراز نهایی و کنکور را با هم جمع کرد تا تراز کل بدست بیاید.

برای محاسبه نمره تراز کل دروس عمومی در رشته تجربی به این صورت محاسبه می شود که (اعداد داخل پرانتز ضریب هر درس را مشخص می کند و نمره تراز ضرب آن می شود):

10/(ترازدین و زندگی(3)+تراز زبان(2)+ترازعربی(2)+ترازادبیات(4))= تراز دروس عمومی

با این حساب نمره تراز این داوطلب در دروس عمومی برابر است با:

6745 =10/ 67450 = 10 / 5450×3+ 7050×2+ 7000×2+ 5750×4 = تراز کل دروس عمومی

تراز نمرات دروس تخصصی نیز به همین شیوه محاسبه و با هم جمع شده و تراز کل بدست می آید که تعیین کننده نمره داوطلب است. و داوطلبان بر اساس این نمره رتبه بندی می شوند. تاثیر تراز نهایی را به وضوح می توان دید که با وجود اینکه تفاوت چندانی بین تراز کنکور در دروس مختلف وجود ندارد، ولی تراز نمره نهایی این تاثیر را بیشتر کرده و تراز نمره عربی و زبان تفاوتی چشمگیر با دروس ادبیات و دین و زندگی پیدا کرده است.

و اما…کلام آخر:

%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c

مهم نیست الان در چه وضعیت درسی هستی!!

مهم نحوه عملکرد تو در مدت زمان باقی مانده تا کنکور هستش…

همه رویاهای ما میتواند به حقیقت تبدیل شود

اگر شهامت دنبال کردن آنها را داشته باشیم…پس رویایت را دنبال کن.

موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

18 دیدگاه برای “نحوه ی محاسبه تاثیر معدل نهایی در کنکور96
 1. ?????? گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید به شما وهمکارانتان
  من شیدم حتی اگه معدل نهایم 20 باشه ولی رتبه کنکورت زیر 5000 برای تجربی وزیر10000برای ریاضی باشه معدل نهایت تاثیر نداره (یعنی تراز کنکورت بلا تر میشه ومعدل اعمال نمیشه) می خواستم ببینم چقدر صحت داره و برای پارسال وامسال حدود زیر چه رتبه های تاثیر نداشته.

 2. ???? ???? ????? گفت:

  سلام متشکر\nهمانطور که در مقاله هم گفته شده بستگی به تراز هر درس در کنکور داره در صورتی که معدل هر درس تاثیر مثبت داشته باشه اعمال میشه.

 3. ???? گفت:

  سلام میشه میانگین نمره های هر درس رو برای رشته تجربی توی امتحان نهایی ۹۶ بگید؟
  ک بفهمیم ایا ۲۵ درصد کنکور رو تون درس میگیریم یا نه؟

 4. ???? ???? ????? گفت:

  سلام نمرات شما با توجه به تراز کنکورتون مقایسه میشه در صورتی که هرکدام دارای تراز بیشتری باشه لحاظه میشه.

 5. //// گفت:

  kheili aaaali bud mamnun

 6. ?????? گفت:

  سلام من معدل نهایی ام ۱۵.۱۸است می خواستم بدونم ایا واقعا اگر تلاش کنم می تونم رتبه برتر بشم رشته ام ریاضی است و داوطلب کنکور ۹۷ ام با تشکر

 7. ???? ???? ????? گفت:

  سلام نتیجه رتبه برتر شدن شما سر جلسه کنکور مشخص می شود

 8. Mobin گفت:

  سلام اگه مثلا نمره یک درس در نهایی 13 باشه برای تاثیر در کنکور اونو تاثیر منفی میدن یا درصد کمتری از 25 درصد بهت میدن؟

 9. ?????? گفت:

  سلام
  ببخشید میشه ما نمرات مون رو بگیم و شما برامون درصدش رو محاسبه کنید. اصلا بلد نیستیم خیلی سخته .
  ممنون میشم یه راهنمایی بکنید‌.

 10. ???? ???? ????? گفت:

  سلام نمرات شما بر اساس ترازی که براش لحاظ شده محاسبه میشه.معمولا بیشتر درصد کنکور ملاک هست.

 11. ???? گفت:

  سلام عليكم – خدا قوت – من درس زمين شناسي را در امتحانات نهايي بيست ((20)) بردم – در كنكور سراسري 96 هم احتمالا رتبه ي خوبي((زير چهار هزار)) مياورم – ضمنا در كنكور 96 اصلا به سوالات زمين شناسي پاسخ ندادم((صفر درصد)) – – ميخواستم ببينم ايا با اين شرايط 25 درصد تاثير نمره نهايي درس زمين شناسي براي من اعمال ميشود؟در زيرگروه دو((به نمره تراز كنكورم اصافه ميشود؟؟))بقيه نمرات نهايي من متوسط ((16-17)) هستند و معدل نهايي من 17/14 است.متشكرم

 12. ???? ???? ????? گفت:

  سلام بستگی به درصد بقیه رقباتون داره درصورتی که تراز معدلتون تاثیر مثبت داشته باشه اعمال میشه

 13. ???? ???? ????? گفت:

  سلام در صورتی که تراز درس مربوطه که در کنکور سراسری کسب کردید از تراز نمره 13 بیشتر باشه دیگه نمره 13 در محاسبات لحاظ نمیشه…در واقع تاثیر مثبت رو لحاظ میکنن

 14. ????? گفت:

  اقا یه مشکلی برام پیش اومده. در سال ۹۵ تو همه زیر گروه ها تاثیر سوابق رو نوشته ولی در ۹۶ نوشته فاقد تاثیر! مگه میشه یه سال تاثیر داشته باشه یه سال نه؟ ممنون میشم راهنماییم کنین

 15. ????? گفت:

  من فیزیکم تو دیپلم ۱۷.۷۵بود و تو کنکور ۳۵درصد زدم ولی متاسفانه در زیرگروه یک نوشته فاقد تاثیر سوابق تحصیلی:( چراااا؟

 16. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nاعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر سوابق تحصيلي باعث\nافزايش نمرهكل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در\nآن زيرگروه اعمال نميشود. و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره كل نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته ميشود. بديهي است حالتهاي مختلفي\nممكن است براي يك داوطلب به شرح زير روي دهد:\n -1سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي در هيچيك از زيرگروهها تاثير مثبت نداشته باشد.\n -2سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تاثير مثبت باشد.\n -3سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تاثير مثبت باشد.\n -4سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تاثير مثبت باشد.

 17. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام\n اعمال تاثير مثبت سوابق تحصيلي، متفاوت از تاثير قطعي سوابق تحصيلي است و بدان معناست كه اگر سوابق تحصيلي باعث\nافزايش نمره کل آزمون هر زيرگروه شود در آن زير گروه اعمال خواهد شد و اگر باعث كاهش نمره كل آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در\nآن زيرگروه اعمال نميشود. و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره كل نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته ميشود. بديهي است حالتهاي مختلفي\nممكن است براي يك داوطلب به شرح زير روي دهد:\n -1سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي در هيچيك از زيرگروهها تاثير مثبت نداشته باشد.\n -2سوابق تحصيلي ديپلم در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تاثير مثبت باشد.\n -3سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تاثير مثبت باشد.\n -4سوابق تحصيلي ديپلم و پيشدانشگاهي در يك يا چند زير گروه تاثير مثبت داشته باشد و در ساير زيرگروهها فاقد تاثير مثبت باشد.\n—————————–

 18. ???? گفت:

  ببخشيد راجع ب غيرحضوري ميشه توضيح بدين،شما پيشنهاد ميكنين؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *