مروری بر نکات مهم جا

دکتر رونقی

width=368

مروری بر نکات مهم جانداران بخش دوم (زیست)

در این سلسله مقالات به بررسی نکات ویژه و ترکیبی فصول مختلف می پردازیم.که معمولا روند

سوالات به صورت ترکیبی و یا تحلیلی می باشد

در جاندارانی که رویان یافت می شود قطعا نمی توان گفت دیواره ندارند

در جاندارانی که رویان یافت می شود قطعا نمی توان گفت سانتریول دارند

در جاندارانی که رویان یافت می شود نمی توان گفت جفت با رگ هایش در این جاندار به تغذیه

کمک می کند

در جاندارانی که رویان یافت می شود قطعا نمی توان گفت براي سیتوکینز دیواره باید تشکیل بشه

در جاندارانی که گردش خون ندارند قطعا نمی توان گفت پیکرشان از چند لایه سلول تشکیل شده

است

در جاندارانی که رویان یافت می شود قطعا نمی توان گفت سیستم هاوررس دارند

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود می توان گفت در دوران جنینی مغزشان به سه

قسمت تقسیم می شود

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود می توان گفت گردش خون بسته دارند

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود می توان گفت از ابتداي بعضی رگ ها مایعاتی از

خون خارج میشود .

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود می توان گفت در درون رگ هایشان ماده اي هست

که رنگ خون را عوض می کند

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود می توان گفت بین خون و مایع بین سلولی تمایزي

وجود دارد

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود می توان گفت ماده دفعیشان قطعا نیتروژن دارد اما

کربن نمی توان گفت

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود نمی توان گفت مننژ و نرم شانه اطراف مغز دارند

در جاندارانی که سیستم هاورس یافت می شود نمی توان گفت در تنفس انها دیافراگم نقش اصلی را دارد

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان رفتار حل مساله را در انها دید

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان گفت جنس نر قطعا به سود گونه عمل نمی کند

در جانورانی که نرم شامه دارند براي تشکیل گامت هاي خود کروموزوم و کروماتید از هم جدا می کنند

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان جاندارانی زیستا اما نازا یافت که حاصل سد هاي پی

زیگوتی هستند

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان رفتار حل مساله را در انها دید

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان در پر اکسیزوم انها ازاد شدن اب و اکسیژن را دید

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان در میتوکندري هاي انها زنجیره انتقال الکترون و تولید اب

را دید

در جانورانی که نرم شامه دارند می توان در سلول هایشان در مرحله متافاز چهار سانتریول و

تعدادي میکروتوبول دید

در جانورانی که گیاه خوار هستند می توان در دهان انها باکتري هایی معده را یافت

در جانورانی که گیاه خوار هستند می توان در تک تک سلول هاي زنده تجزیه مولکول شش کربنه

فسفات دار را دید ) گلیکولیز(

در جانورانی که گیاه خوار هستند می توان در کبد و ماهیچه هاي انها تولید و تجزیه گلیکوژن را دید

در جانورانی که گیاه خوار هستند می توان در کبد و ماهیچه ها و تک تک سلول هاي انها تولید و

تجزیه پیروات در سیتوسل را دید

در جانورانی که گیاه خوار هستند می توان در کبد و ماهیچه هاي براي اولین بار مصرف اکسیژن در

مرحله واسطه را دید

پویان پدرام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *