مروری بر نکات مهم جانداران بخش اول(زیست)

دکتر رونقی

width=266

مروری بر نکات مهم جانداران بخش اول(زیست)

در این سلسله مقالات به بررسی نکات ویژه و ترکیبی فصول مختلف می پردازیم.که معمولا روند

سوالات به صورت ترکیبی و یا تحلیلی می باشد

با پیشرفت گیاهان اندازه گامتوفیت انها کوچک می شود و اسپروفیت بزرگ می شود .

در داخل لوله گرده گیاهان دانه دار می توان حداکثر سه هسته و حداقل یک هسته دید .

لوله گرده در گیاهانی دیده می شود که تاژك . سانتریول ندارند .

هر گیاهی که در سلول هاي خاص خودش تاژك دارد لوله گردهکیسه گردهتخمکتخمدان

بساكکیسه رویانی ندارد

در گیاهانی که هاگ خود راپراکنده می سازند . گامتوفیت قطعا مستقل است ) خزه . سرخس (

زیگومیست ها هاگ هاي خود را پراکنده نمی سازند و در خود نگه می دارند مثل گیاهان دانه دار

اسکومیست ها و یازیدیومیست ها مانند خزه و سرخس هاگ ها را پراکنده می سازند .

در بازیدیومیست ها و خزه و سرخس هاگ ها در خاك رشد می کنند ) مرطوب (

امیبکپک مخاطیمژکداران ) پارامسیتریکودینا ( غذایشان باکتري می تواند باشد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که تراکئید ندارد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که اسپروفیتش روبیسکو نداشته باشد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که گامتوفیت و اسپروفیتش در غشاي

تیلاکوئید زنیرهانتقال الکترون دارد

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند قطعا براي تولید هاگ کرموموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند .

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند قطعا درون انتریدي خود چندین انتروزوئید دارند

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که در روي گامتوفیت ماده چندین

تخمزا دارند اما در هر ارکگن فقط یک تخمزا.

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که مانند کاهوي دریایی گامتوفیت ها

جدا از هم هستند

در گیاهانی که گامتوفیت سبز دارند می توان گیاهی را یافت که مثل کاهوي دریاي گامتوفیت و

اسپروفیتش فتوسنتز کننده اند

در گیاهانی که دانه دارند می توان گیاهی را یافت که در دانه بالغش عدد کروموزومی بخش خاصی

متفاوت با بقیه باشد

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا در لقاحشان دو هسته به کیسه رویانی اضافه میشود

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا نمی توان گفت سلول هاي دو هسته اي فقط در کیسه

رویانی هستند که در کیسه گرده هم دیده میشود

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا با میتوز می توانند گامت تولید کنند

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا نمی توان گفت گامت هایشان کروموزوم همتا ندارند .( گل مغربی دارد)

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا می توان گفت در تخمک ها ملی مشابه ارکگن گیاهی است که ریشه ندارد

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا در کیسه گرده و تخمک وجه مشترکی به نام وجود پوسته

و سلول هاپلوئید وجود دارد .

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا در کیسه گرده رسیده انها سلول ها ژنوتیپ یکسانی دارند

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا در کیسه گرده رسیده انها سلول ها فنوتیپ یکسانی ندارند

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند می توان گفت تشکیل سلول در قسمت مادگی انجام می شود ..

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا تمام سلول ها سانتریول ندارند

در گیاهانی که عناصر اوندي دارند قطعا تمام سلول ها سلولز و لان دارند

در همه گیاهان در سلول هاي زنده قابل تقسیم می توان جدا شدن کروماتید هاي خواهري را یافت

در جاندارانی که رویان یافت می شود قطعا نمی توان گفت سانتریول دارند

پویان پدرام

با تشکرفراوان از دکتر پیری علم بابت کمک در جمع آوری مطالب.

یک دیدگاه برای “مروری بر نکات مهم جانداران بخش اول(زیست)
  1. ????? گفت:

    ممنون بابت مطالب مفیدتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *