لقمه تکنیکی از زیست سال دوم … پر تکرار و مهم

دکتر رونقی

width=276

لقمه تکنیکی از زیست سال دوم … پر تکرار و مهم

سلام به شما داوطلب کنکوری .این مطلب مختص نکات پرتکرار و مهم زیست سال دوم هست

که خیلی هاتون پرسیدن مباحث پرتکرار کدوما هستن…

 

نکات مهم و پرتکرار زیست سال دوم

١کلسترول توسط شبکه‌ی آندوپلسمی صاف ساخته می‌شود و اگر سلول جانوری باشد می‌تواند در غشای آن قرار گیرد.

٢همه‌ی کانال‌های پروتئینی در غشا به مولکول‌های آب اجازه‌ی عبور می‌دهند.

٣میکروتوبول‌ها ساختارهای سلولی یوکاریوتی هستند و در هیچ باکتری وجود ندارند.

۴هر باکتری دارای پیلی ریبوزوم دارد.

۵ریبوزوم‌های باکتریایی مشابه ریبوزوم‌های درون کلروپلست و میتوکندری بوده و با ریبوزوم موجود در سیتوسل و چسبیده

سطح شبکه‌ی آندوپلسمی سلول‌های یوکاریوتی متفاوت هستند.

۶بافت ماهیچه‌ای صاف از سلول‌های رشته‌ای دوکی شکل و غیر منشعب ساخته می‌شود و درون شبکه‌ی سارکوپلسمی آن

مقدار زیادی کلسیم ذخیره می‌باشد.

٧بسیاری از سلول‌های بخش خارجی پوست ساقه‌ی جوان کلنشیمی هستند و می‌توانند دیواره‌ی نخستی ضخیمی داشته

باشند.

٨از آنجایی که غلظت مواد غذایی قابل جذب در غذاهای گیاهی، به نسبت کمتر از مواد جانوری و گوارش مواد گیاهی

دشوارتر است، طول لوله‌ی گوارش علف‌خواران بلندتر از گوشتخواران است.

٩در ملخ بر خلف اغلب جانوران روده مسئول جذب مواد غذایی نیست و وظیفه‌ی آن جذب آب و فشرده‌تر کردن مواد غذایی

است.

١٠سیرابی نزدیک‌ترین بخش معده‌ی گاو و روده نزدیک‌ترین بخش لوله‌ی گوارش گاو به دم جانور است.

١١جریان هوای درون شش‌های پرندگان یک طرفه و از عقب به جلو ولی درنای پرندگان دو طرفه است.

١٢از هر بطن قلب در انسان یک سرخرگ خارج می‌شود. سرخرگ ششی خون تیره و سرخرگ آئورت خون روشن را خارج

می‌کند. چهار سیاهرگ ششی خون روشن را به دهلیز چپ و دو بزرگ سیاهرگ خون تیره را به دهلیز راست وارد می‌کنند.

١٣دیواره‌ی لوله‌های هوایی بزرگ شامل نای و نایژه‌ها دارای حلقه‌های غضروفی زیادی است که مجرای آن‌ها را همیشه باز

نگه می‌دارد ولی در دیواره‌ی نایژک‌های انتهایی حلقه‌های غضروفی وجود ندارد. در بیماری آسم نایژک‌ها که فاقد حلقه‌ی

غضروفی هستند تنگ می‌شوند و تنفس را مشکل می‌کنند.

١۴ویژگی‌های خرچنگ دراز:

گردش خون باز دارد. )فاقد شبکه‌ی مویرگی کامل است(

همولنف دارد.

یک قلب دریچه‌دار دارد. )برخلف کرم خاکی که چندین قلب لوله‌ای دارد(

در هنگام استراحت قلب خون از راه دریچه‌ها به قلب باز می‌گردد.

از قلب جانور خون روشن عبور می‌کند

۵فعالیت ترشحی غدد معده:

غدد بالتر از پیلور ترشح آنزیم، اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده را بر عهده دارند.

غدد مجاور پیلور ترشح آنزیم به درون معده و ترشح گاسترین به درون خون را بر عهده دارند

١۶چند واژه مشابه <== کیتی: پلی‌ساکاریدی ساختاری که در اسکلت خارجی بندپایان و دیواره‌ی سلولی قارچ‌ها وجود

دارد.

کوتی: ترکیبی لیپیدی و پلی‌مری از اسیدهای چرب طویل است که اغلب از سلول‌های روپوستی گیاه ترشح می‌شود.

کراتی: نوعی پروتئی ساختاری است که در پوست و مو وجود دارد.

کراتینی: از مواد دفعی بدن و حاصل از متابولیسم در سلول‌های ماهیچه‌ای است.

١٧دم و بازدم در پرندگان:

دم: هوای تهویه نشده وارد کیسه‌های هوایی عقبی می‌شود، %۳۰هوای تهویه نشده مستقیما وارد شش‌ها می‌شود، هوای

تهویه نشده حاصل از دم قبلی وارد کیسه‌های هوایی پیشی می‌شود.

بازدم: هوای تهویه نشده از کیسه‌های هوایی عقبی وارد شش‌ها می‌شود، هوای تهویه شده از کیسه‌های هوایی پیشی خارج

می‌شود.

١٨پرنده وقتی عمل دم را انجام می‌دهد از % ۱۰۰هوای تهویه نشده‌ای که به نای وارد می‌کند %۷۰را به کیسه‌های هوایی

عقبی می‌فرستد و در همان زمان %۷۰هوای تهویه شده )دارای اکسیژن کم( دم قبلی را از شش‌ها به کیسه‌ی هوادار پیشی

می‌فرستد.

١٩ویژگی‌های عمومی حشرات:

تنفس نایی دارند، گردش خون باز دارند، مواد دفعی نیتروژن‌دار را به صورت اوریک اسید دفع می‌کنند و اسکلت خارجی از

جنس کیتی دارند.

٢٠در ماهی و کرم خاکی، خون تیره از قلب عبور می کند ولی در خرچنگ دراز خون عبوری از قلب روشن )اکسیژن‌دار(

است. در ضمن رگ خروجی از قلب )بدون توجه به تیره و یا روشن بودن خون موجود در آن( سرخرگ و رگ ورودی به آن

سیاهرگ است.

٢١به دلیل بافت پیوندی عایق بی میوکارد دهلیز و بطن، انتشار تحریک از دهلیز به بطن فقط از طریق بافت گرهی صورت

می‌گیرد.

٢٢در قلب سرعت انتشار تحریک الکتریکی در گره‌ی دهلیزی بطنی و الیاف )سلول‌های ماهیچه‌ای( دیواره‌ی بی دو بطن

نسبتا کم و در شبکه‌ی گرهی دیواره‌ی میوکارد زیاد است به طوری که تحریک به طور همزمان ماهیچه‌ی هر دو بطن را فرا

می‌گیرد.

٢٣زمان‌های ایجاد صداهای قلب با توجه به عملکرد این اندام:

صدای اول حاصل بسته شدن دریچه‌های دولختی )بی دهلیز چپ و بطن چپ( و سه لختی )بی دهلیز راست و بطن راست(

است.

صدای دوم حاصل بسته شدن دریچه‌های سینی شکل )در ابتدای سرخرگ ششی و آئورت( است

۴بلفاصله پس از شنیدن صدای اول قلب )بسته شدن دریچه‌های دهلیزی-بطنی( در یک فرد سالم فشار خون در بطن رو به

افزایش می‌گذارد و دریچه‌های سینی شکل باز می‌شوند تا خون از بطن‌ها خارج شود ولی در دهلیزها خون جمع می‌شود.

٢۵سلول‌های بنیادی مغز استخوان مسئول ساخت سلول‌های خونی از جمله گلبول‌های قرمز هستند، پس سلول هدف هورمون

اریتروپویتی )محرک تولید گلبول‌های قرمز( که از کبد و کلیه ترشح می‌شود سلول‌های بنیادی مغز استخوان می‌باشد.

٢۶ماکروفاژها می‌توانند طول عمر بیشتر از لنفوسیت داشته باشند زیرا آن‌ها می‌توانند بیش از یک سال زنده بمانند.

٢٧حرکت آب در عرض ریشه‌ی گیاهان:

مسیر غیر پروتوپلستی )نیروی هم چسبی(

مسیر پروتوپلستی ) اختلف فشار اسمزی(

٢٩گلومرول‌ها، مویرگ‌هایی هستند که در دو طرف خود سرخرگ دارند و نه سیاهرگ.

٣٠انواع فرایندهای تشکیل ادرار:

ترشح: فقط انتقال فعال

بازجذب: انتقال فعال و انتقال غیر فعال

تراوش: فشار خون

٣١بازجذب NaClو بیکربنات در کلیه به صورت فعال و غیر فعال صورت می‌گیرد، باز جذب گلوکز و آمینواسیدها تنها به

صورت فعال انجام می‌شود. بازجذب آب و اوره فقط به صورت غیر فعال است.

٣٢استخوان جناغ یک استخوان پهن می‌باشد و در بخش میانی آن بافت اسفنجی که حاوی مغز قرمز استخوان است وجود

دارد.

٣٣بافت استخوانی در ماده‌ی زمینه‌ای خود کلسیم و کلژن دارد.

٣۴ویژگی‌های استخوان ران:

از نوع استخوان‌های دراز است.

تنه‌ی استخوان از نوع بافت متراکم است و دو سر استخوان بافت اسفنجی وجود دارد.

درون بخش متراکم حفره‌ای وجود دارد که توسط سیستم‌های هاورس احاطه شده است و در آن مغز زرد استخوان وجود دارد.

در بافت اسفنجی دو سر استخوان مغز قرمز وجود دارد.

در مغز قرمز آن خون سازی )تولید سلول‌های خونی( انجام می‌گیرد.

بافت پیوندی رشته‌ای این استخوان را احاطه می‌کند.

رگ‌های خونی با نفوذ در بافت پیوندی رشته‌ای اطراف استخوان، وارد استخوان می‌شوند.

٣۵حرکات گیاه:

الف( غیر فعال: عامل این نوع حرکات در گیاه غیر زیستی است. )مثل باز شدن هاگدان(

ب( فعال: خودبه‌خودی، القایی

ج( تاکتیکی: مانند حرکت آنتروزوئید خزه و سرخس به سمت تخم‌زا

د( تنجشی: شب تنجی، بساوش تنجی، لرزه تنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *