قوانین معافیت تحصیلی

دکتر رونقی

IMG_20160614_232948

قوانین معافیت تحصیلی

قوانین معافیت تحصیلی برای دانش آموزان به شرح ذیل می باشد:
ماده ۳۱ : دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
ماده ۳۳ : صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
تبصره ۱: حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.
ماده ۳۴ : دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره ۱: مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.
تبصره ۳: متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
*معافیت تحصیلی خارج از کشور
ماده ۳۱: دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
ماده ۳۳: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
تبصره ۱: حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.
تبصره ۲: در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می‌شود.
ماده ۳۴: دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره۲: مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند برای رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.
تبصره ۳: متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
ماده ۳۵: مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می‌شود.
تبصره ۱: معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است.
تبصره ۲: ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است.
ماده ۳۶: مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل در خارج از کشور در صورتی که از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.
ماده ۳۷: ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی آنها می‌باشند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهره‌مند می‌گردند و ادامه تحصیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت هستند بلامانع می‌باشد.
*معافیت تحصیلی طلاب علوم دینی
ماده ۳۱: دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
ماده۳۲: طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزند در مدت تحصیل می‌توانند از مزایای ماده ۳۱ قانون استفاده کنند. ارزشیابی میزان تحصیل با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
تبصره: مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل ۶ سال دوره خارج را گذرانده باشند به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکتر خواهند بود و چنانچه بدون دیپلم دوره‌های مذکور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس می‌باشند و در هر صورت طلابی که به درجه اجتهاد نایل گردند همانند مشمولین دکترا می‌باشند.
ماده ۳۳: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
بخشنامه:
۱-افراد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم قبل از سن مشمولیت ، مجاز به تحصیل در حوزه علمیه می باشند.
۲- مشمول دارای مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی که هنوز وارد غیبت نگردیده است ، مجاز به شروع به تحصیل در حوزه علمیه می باشد.
۳-کلیه مشمولان فوق دیپلم تا دکتری پس از فراغت از تحصیل ، به شرط نداشتن غیبت و با رعایت شرایط سنی زیر می توانند به طور تمام وقت در حوزه های علمیه تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.
۱/۳-سن مشمولان فوق دیپلم حداکثر ۲۲ سال تمام باشد.
۲/۳-سن مشمولان لیسانس حدکثر ۲۴ سال تمام می باشد.
۳/۳-سن مشولان فوق لیسانس حداکثر ۲۸ سال تمام باشد.
۴/۳-سن مشمولان دکتری حداکثر ۳۰ سال تمام باشد.
۴-ترخیص سربازان حین خدمت فارغ التحصیل مقطع دیپلم و بالاتر به شرط نداشتن غیبت اولیه،(و رعایت شرط سنی برای سربازان فوق دیپلم تا دکتری) برای ادامه تحصیل در حوزه های علمیه بلامانع است،لذا سربازان حین خدمت می بایست ابتدا توسط وظیفه عمومی محل سکونت ترخیص شوند و پس از ثبت ترخیص از خدمت ، مجاز به استفاده از معافیت تحصیلی می باشند.
۵-دانشجویان انصرافی از دانشگاهها در صورت نداشتن غیبت و حداکثر تا یک سال پس از انصراف،‌مجاز به ادامه تحصیل در حوزه علمیه می باشند.
۶-سنوات تحصیلی مجاز برای طلاب حوزه های علمیه تشیع:
الف-سطح۱:حداکثر ۹ سال (معادل کاردانی)
ب-سطح ۲:حدکاثر ۶ سال (معادل کارشناسی)
ج-سطح ۳: حداکثز ۳ سال (معادل کارشناسی ارشد)
د-سطح۴(معادل دکتری): حداکثر ۱۲ سال (۸ سال تحصیل+۴سال تدوین پایان نامه) ،ضمنا مادامی که مرکز مدیریت حوزه علمیه قطع رابطه تحصیلی آنان را اعلام نکند همچنان از معافیت تحصیلی استفاده خواهند نمود.
تبصره۱:مشمولان فوق دیپلم تا دکتری که برابر شرایط ، معافیت تحصیلی حوزوی اخذ می نمایند می بایست سطح یک را حداکثر ظرف مدت۷ سال به اتمام برسانند و در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بعدی نیستند.
تبصره۲: چنانچه طلاب سطح ۲و۳ ، در طرح هجرت روحانیون شرکت کرده یا به عنوان ائمه جمعه و جماعت قضاوت ،تدریس و تبلیغ مشمول خدمت شده باشند مدت خدمت فوق با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه ، به مدت تحصیل آنان اضافه می شود.
۷-سنوات تحصیلی مجاز برای طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت:
الف-سطح مقدمات: حداکثر تا۲۰ سالگی تمام (معادل دیپلم)
ب-سطح۱:حداکثر۴ سال (معادل کاردانی)
ج-سطح۲:حداکثر ۴سال (معادل کارشناسی)
۸- برای طلاب مشغول به تحصیل در حوزه و مدارس علوم دینی ، پس از اتمام هر سطح می بایست برگ آخرین وضعیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه که حسب مورد توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه یا دفتر نمایندگی امور اهل سنت تکمیل شده ، به دفاتر پلیس+۱۰ ارائه گردد و پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی ، معافیت تحصیلی جدید برای سطوح بعدی به شرط عدم ورود به غیبت صادر و به مشمول تحویل می گردد.
۹-افرادی که به سن مشمولیت رسیده اند و در سن مشمولیت از دبیرستان یا دانشگاه ترک تحصیل و اخراج شده اند، تا پایان خدمت مجاز به تحصیل در حوزه علمیه نمی باشند. (ولی چنانچه ترک تحصیل یا اخراج قبل از ورود به سن مشمولیت باشد مانع شروع به تحصیل در حوزه قبل از سن مشمولیت نمی باشد.)
۱۰-پزشکی:رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی طلاب در حین تحصیل در حوزه (بدون نیاز به ابطال معافیت تحصیلی) بلامانع است و پس از صدور کارت معافیت پزشکی ، معافیت تحصیلی باطل می شود. در رسیدگی به معافیت پزشکی طلاب ازنظر مقطع تحصیلی ،با طلاب شاغل به تحصیل در سطح مقدمات همانند مشمولان دیپلم و با طلاب شاغل به تحصیل در سطح یک و بالاتر همانند مشمولان فوق دیپلم و بالاتر رفتار می شود.
ماده ۳۴: دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره ۱: مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.
تبصره ۳: متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
*معافیت تحصیلی دانشجویان
ماده ۳۱: دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
ماده ۳۳: صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می‌باشد.
تبصره ۱: حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.
تبصره ۲: در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می‌شود.
ماده ۳۴: دانش‌آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.
تبصره ۱: مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.
تبصره ۳: متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.
ماده ۳۵: مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می‌شود.
تبصره ۱: معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است.
تبصره ۲: ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است.
در ادامه پاسخ سوالات متداول مشمولان خدمت سربازی درباره معافیت تحصیلی را می‌خوانید:
۱- از چه تاریخی مشمولان وارد سن مشمولیت می شوند؟
جواب : تمام افراد ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی تمام می رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد ۱۹ سالگی می شوند مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند .وتاشش ماه فرصت دارند خودرابه سازمان معرفی نمایند.
۲- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل ، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟
جواب : حداکثر مدت معرفی ایشان ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تمام است .
مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که قبل از ۱/۲/۹۱ فارغ التحصیل ، انصراف ، ترک تحصیل یا اخراج از تحصیل شده باشد حد اکثر تا ۱۸/۸/۹۱ فرصت معرفی خود را دارد.
۳- حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟
جواب : از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.
مثال: دانش آموز متولد ۱۸/۲/۷۳ که در تیرماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شوند تاپایان تیر ماه ۹۲ مهلت معرفی خواهد داشت.
از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.
(جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان ، برای شرکت در آزمون دانشگاهها ،تا ۳۱/۶/سال بعد از فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارند.)
۴- دانش آموزانی که از مهر۹۱ در پایه اول مقطع متوسطه یا پایین تر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
جواب : اینگونه مشمولان حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهند ، رشته های تحصیلی تاثیری در این مدت زمان نخواهند داشت.
۵- دانش آموزی که از مهر ۹۱ در پایه دوم یا بالاتر شروع به تحصیل نموده اند تا چه زمانی مجاز به تحصیل خواهند بود؟
جواب : چنانچه در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه ای به تحصیل اشتغال دارند حداکثر تا پایان ۲۲سالگی ورشته های مختلف پیش دانشگاهی حداکثر تا ۲۴ سالگی مجاز به تحصیل خواهند بود.
۶- آیا دانش آموزانی که درورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت ؟
جواب : بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان ۲۰ سالگی میتوانند تحصیل نمایند.
۷- آیا دانش آموزان درمهلت یکساله معرفی پس از فراغت ،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟
جواب : اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند
مثال : دانش آموزمتولد ۱۵/۸/۷۰ که در مهر ۹۱ درپایه دوم کاردانش شروع به تحصیل نماید می تواند خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید چنانچه مشمول مذکور تا ۱۵/۸/۹۲ فارغ التحصیل نشده می تواند بدون صدور معافیت تحصیلی حداکثر تا۱۵/۸/۹۳به تحصیل ادامه دهد وپس از این تاریخ ۱۵/۸/۹۳ درصورت عدم معرفی وارد غیبت خواهد شد.
۸ – آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
جواب : خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.
۹- متولدین سه ماه اول سال ۷۱ در سال های قبل که در خرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تاچه زمان مهلت معرفی خود به وظیفه عمومی را داشته اند ؟
جواب :دانش آموزان تا۱۸/۸/۹۰ (قبل از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی )فرصت معرفی داشته اند درصورت عدم معرفی از تاریخ ۱۹/۸/۹۰ واردغیبت شده اند .
-۱۰ متولدین سه ماهه دوم سال ۷۱ در سال قبل که درخرداد ماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شده اند تا چه زمان فرجه معرفی خود به وظیفه عمومی را دارند؟
جواب : اینگونه دانش آموزان با توجه به اینکه فرصت معرفی ایشان ۱۸/۹/۹۰ بود ( بعد از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) فلذا از یک سال مهلت تعیین در قانون جدید برخوردار بوده وتا خرداد ۹۱ مهلت معرفی خواهند داشت.
۱۱- با عنایت به اجرای قانون جدید وظیفه عمومی ، موضوع تمدید مهلت اعزام متولد نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟
جواب : با اجرای قانون جدید موضوع تمدید مهلت اعزام اینگونه مشمولان منتفی می باشد .
۱۲- موعدمعرفی دانش آموزانی که قبل از ۲۲/۴/۹۰ از تحصیل انصراف داده ، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند چگونه است؟
جواب :اینگونه مشمولان چنانچه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ وقوع خود را معرفی نکرده باشند غایب محسوب می شوند ومی بایست
سریعا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.
مثال: دانش آموزی که در تاریخ ۱/۳/۹۰ ترک تحصیل یا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت ۴ ماهه حداکثر تا۱/۷/۹۰ مهلت معرفی داشته فلذا ازآن تاریخ وارد غیبت گردیده ومی بایست سریع خود سریعا خود را به به وظیفه عمومی معرفی نمایند.
۱۳- موعد معرفی دانش آموزان انصرافی ، ترک تحصیل ویا اخراجی که آخرین موعد معرفی ایشان به لحاظ مهلت ۴ ماهه بعداز تاریخ ۲۲/۸/۹۰(تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی) بوده چه زمانی می باشد؟
جواب :اینگونه دانش آموزان از تاریخ وقوع انصراف ، ترک تحصیل و یا اخراج یک سال مهلت معرفی خواهند داشت.
مثال: مشمول متولد ۱۵/۰۶/۷۱ که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ از تحصیل انصراف داده است باتوجه به -مهلت ۴ ماهه قانون قدیم وظیفه عمومی تا ۲۲/۱۰/۹۰ فرجه معرفی داشته که این تاریخ بعداز تاریخ اجرای قانون جدید وظیفه عمومی بوده ، فلذا مشمول تا۲۲/۶/۹۱ مهلت معرفی خواهد داشت.
۱۴- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها از چه تاریخ می توانند از مهلت ۱ ساله پس از فراغت خود استفاده نمایند؟
جواب :مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۲/۹۰ به بعد در مقاطع تحصیلی در دانشگاه فارغ التحصیل شده اند حق استفاده از مهلت ۱ ساله را خواهند داشت.
۱۵- مشمولان اخراجی،انصرافی،ترک تحصیل ازچه تاریخ درشمول استفاده ازمهلت۱ساله پس ازتاریخ وقوع انصراف،ترک تحصیل،اخراج قرار می گیرند؟
جواب :مشمولانی که از تاریخ ۲۲/۴/۹۰ به بعد از تحصیل در مقاطع دانشگاهی انصراف، ترک تحصیل و یا اخراج شده باشند .
۱۶- آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟
جواب :بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط : ۱- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام به خدمت). ۲- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد .۳-انصراف از تحصیل در مقطع ، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد .(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)۴- مقطع جدید ،تکراری نباشد.(یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد.)
۱۷- مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟
جواب :چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یاپیش دانشگاهی دردانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود
ودر صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت(قبل از اعزام به خدمت ) منظور از پذیرفته شدن دردانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد ،لیکن بعد از اعزام به خدمت ، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .
بدیهی است زمان اعلام قبولی در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی خواهد شدو در مورد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .
مثال: فارغ التحصیل۱/۴/۹۱درمقطع متوسطه که حداکثرتا ۱/۴/۹۲ قبولی قطعی یاثبت نام دردانشگاه داشته باشند می توانند ادامه تحصیل بدهند.
۱۸- فارغ التحصیلان مقطع متوسطه درخردادسال۹۰شرط ثبت نام یاقبولی دردانشگاه آیاحق ادامه تحصیل از مهر ۹۱ را دارند؟
جواب : بله. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد (پس از ورود به سن مشمولیت ) به منزله فارغ التحصیلان شهریور تلقی می گردندتا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند .
۱۹- آیابه دوره های فراگیرپیام نور،دوره های بین الملل دردانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟
جواب : بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی ، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.(به دوره دانشپذیری در دانشگاه پیام نور ، معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد و صرفا از زمان قبولی قطعی و دانشجویی وضعیت مشمول بررسی و در صورت داشتن شرایط معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.)
۲۰- آیاسربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارندجهت تحصیل دردانشگاه هااز خدمت ترخیص میشوند؟
جواب : درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص ازخدمت صورت میگیرد وترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.
۲۱- دانشجویانی که با انصراف ازتحصیل ،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟
جواب :خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت .
۲۲- آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟
جواب :خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
۲۳- سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی ، به چه میزان می باشد؟
جواب : برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام ودر هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.
۲۴- چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟
جواب : فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد ۱۸ سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه باشند می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.
۲۵ -آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه درشمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟
جواب : خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.
۲۶- آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟
جواب : خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده ومجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.
۲۷- چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند دردانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟
جواب : مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت وسپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.(ودیعه لازم فعلا ۱۵ میلیون تومان وجه نقد می باشد.)
۲۸- آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟
جواب :بله دانشگاه ها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول خودداری نمایند.
۲۹- آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟
جواب :مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و … )تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازندچنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد، در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و …) در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود .
۳۰- آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟
جواب :خیر حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.
۳۱- طلاب حوزه های علمیه پس از انصراف یا اخراج از حوزه علمیه در چه صورت مجاز به ادامه تحصیل می باشند؟
جواب :طلاب حوزه های علمیه در صورت اخراج و یا انصراف از تحصیل تا پایان خدمت و یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .

آیا همزمان با سربازی، می‌توان به دانشگاه رفت؟

به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین امید، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی

مذاکراتی با مسئولان ذی‌ربط برای تحصیل سربازان حین خدمت صورت گرفته است،

به دنبال این خبر شماری از مخاطبان ایسنا در تماس با این خبرگزاری پیگیر این موضوع شدند

که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا حاکی از آن است که امکان اجرای چنین طرحی برای دانشجویان یا سربازان وجود ندارد.

92 دیدگاه برای “قوانین معافیت تحصیلی
 1. ???? ???? ????? گفت:

  با سلام معافیت تحصیلی از دیپلم تا دکتری برای هرمقطع فقط یکبار صادر میشه.

 2. ?? گفت:

  سلام خسته نباشید.
  من امسال به دانشگاه رفتم اما میخوام در ترم اول انصراف بدم و دوباره برای کنکور 96 ثبتنام کنم آیا مشکلی برای من پیش میاد یا نه؟؟
  ممنون از شما

 3. ???? ???? ????? گفت:

  سلام اگر دانشجو غیر روزانه هستید مشکلی ندارید.تنها با این تفاوت که از زمان انصراف از دانشگاه تا قبولی در دانشگاه جدید بیش از یک سال فاصله نباشه در غیر اینصورت مشکل نظام وظیفه پیدا خواهید کرد.

 4. ??? گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  من میخواستم بدونم که آیا بلافاصله بعد از اینکه مدت اعتبار معافیت تحصیلی تموم شد مشمول میشیم یا تا ۶ماه بعد از پایان تاریخ معافیت تحصیلی بازم مشمول نیستیم؟

 5. ???? ?? گفت:

  سلام بسته به نوع مقط

 6. ???? گفت:

  سلام..من متولد ۱۳۷۸ هستم.والان در کاردانی در تحصیلم..میخواستم بدونم میتونم با مدرک کاردانی میتوان کنکور سراسری داد..وبرای نظام وظیفه مشکلی پیش نمیاد..

 7. ???? ???? ????? گفت:

  سلام برای مقطع کاردانی به کارشناسی مشکلی ندارید.اما برای تحصیل از مقطع دیپلم مشکل نظام وظیفه پیدا خواهید کرد.

 8. ???? گفت:

  سلام من متولد ٧٧ هستم
  واسه ارائه گواهي موقت اشتغال به تحصيل كه از مدرسه به ما تحويل ميدن به مراكز پليس+١٠ چه مدتي فرصت هست؟؟؟؟

 9. ?? گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید من متولد دی ۷۶ هستم سال ۹۵ هم کنکور دادم اما قبول نشد

 10. ???? ???? ????? گفت:

  سلام به پلیس + 10 محلتون مراجعه کنی

 11. amir گفت:

  سلام روز بخیر…ی سوال داشتم من دانشجوی کارشناسی روزانه هستم ترم هفت…میخواستم بدونم بعد از فارغ التحصیلی سال بعد اگه کنکور شرکت کنم در مقطعی دکتری قبول بشم معافیت تحصیلی میدن به شرط نداشتن غیبت یا دیگه تعلق نمیگیره

 12. ?????? گفت:

  باسلام من در حال حاضر دانش اموز پیش تجربی هستم ومتولد سال 77 هستم میخواستم ببینم اگه امسال تو کنکور 96 شرکت کنم و بعد بخواهم یکسال پشت کنکور بشینم ودر کنکور 97 شرکت کنم مشکلی برای سربازیم پیش میاد یا نه

 13. ???? ???? ????? گفت:

  سلام بعد ار کنکوری که در سال پیش دانشگاهی شرکت میکنید یکسال نیز فرصت دارید تا برای کنکور سال بعد پیش دانشگاهی شرکت کنید.

 14. ????? گفت:

  سلام من دكتري دامپزشكي قبول شدم و ثبت نام كردم الان كمتر ار ١ سال از تحصيلم گذشته .
  من كارشناسي و ارشد ندارم مستقيم بعد از پيش دانشگاهي دكتري قبول شدم ، آيا ميتونم انصراف بدم و در يك رشته ديگه تو مقطع كارشناسي ثبت نام كنم ؟ ممنون

 15. ???? ???? ????? گفت:

  سلام بله میتونید.

 16. ???? گفت:

  سلام من دانشجو پیام نور بودم معافیت تحصیلی گرفتم ولی دو ترمه نرفتم میخواستم ببینم خودشون برام انصراف میزنم و مشکل نظام وظیفه برام پیش نمیاد؟ و این که من 20 سالو رد کردم میخوام کنکور بدم باز میتونم معافیت تحصیلی بگیرم

 17. ????? گفت:

  سلام من یه سال وقفه تحصیلی داشتم بنا به دلایلی دوم ابتدایی رو دو بار خوندم و الان پیش دانشگاهی هستم و معافیت تحصیلیم تا 8/12/96هستش میخواستم ببینم راهی هست تمدید کنم معافیتمو و تو کنکور 97شرکت کنم یا نه ؟

 18. ???? گفت:

  با سلام خدمت اقای دکتر.من یک سال پشت کنکور موندم و سال ۹۵ وارد دانشگاه پیام نور شدم .قصد داشتم برای کنکور ۹۶ بخونم و دوترم مرخصی گرفتم و به خاطر مشکلاتی نتونستم درس بخونم.حالا میخوام خودم رو واسه کنکور ۹۷ اماده کنم.میخواستم ببینم اگ دی ماه ۹۶ انصراف بدم میتونم کنکور ۹۷ شرکت کنم و برم دانشگاه و مشکلی از نظر نظام وظیفه نداره.خواهشا جواب بدید خیلی کلافه شدم

 19. ???? ???? ????? گفت:

  با سلام وآروز موفقیت برای شما.طبق ضوابط مندرج در دفترچه در صورتی که از زمان انصراف شما تا ورود به دانشگاه بیش از یکسال سپری نشده باشد از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نخواهید داشت.

 20. ???? ???? ????? گفت:

  طبق ضوابط کلی در صورتی که دانشگاه قبول بشید معافیت تحصیلی صادر میشه البته برای هر مقطع فقط یکبار.\nبرای اطلاعات بیشتر و شرایط تمدید به پلیس +10 محلتون مراجعه کنید.

 21. ???? ???? ????? گفت:

  سلام ضمن آرزوی موفقیت خدمت شما\nدر صورتی که مدرک معادل دریافت نکنید و از زمان انصرافتون از دانشگاه بیش از یکسال سپری نشه میتونید کنکور شرکت کنید.

 22. ???????? گفت:

  سلام،من دانشجوی ترم 2 تغذیه روزانه هستم
  سال 95 کنکور دادم،الان میخوام انصراف بدم و درکنکور 97 شرکت کنم،میخواستم بدونم سنواتی که برای معافیت تحصیلی ب من داده شده در صورت قبولی پزشکی اضافه میشه،
  یعنی من اگه قبول بشم سال های اینده مشکلی بابت معافیت ندارم ، میتونم 7 سال معافیت داشته باشم برای اتمام دکترا ؟

 23. ???? گفت:

  سلام
  من دانشجوی ترم ۶ پرستاری هستم
  قصد داشتم سال بعد در کنکور ۹۷ شرکت کنم و پ

 24. ???? ???? ????? گفت:

  سلام بله .طبق ضوابط معافیت تحصیلی برای هرمقطع فقط یکبار صادر میشود

 25. ???? ???? ????? گفت:

  سلام در صورت انصراف بله میتونید.

 26. ?? گفت:

  سلام من فارغالتحصیل رشته کارشناسی رادیولوژی هستم اگه به خدمت اعزام بشم و حین خدمت کنکور بدم{کنکور97} و دکتر عمومی پزشکی قبول شم می تونم از ترخیص حین سربازی استفاده کنم یا نه ؟؟

 27. Amir گفت:

  من امسال مدرک پیش دانشگاهی رو گرفتم و ۳ تیر ۱۳۹۶ به سن قانونی رسیدم و امروز ۱۵ تیر ۱۳۹۶ آزمون کنکور را ثبت نام کرده بودم ولی بنا به دلایلی شرکت نکردم
  و این هفته اقدام به گرفتن معافیت تحصیلی میکنم میخواستم بدونم اگه بخوام سال بعد کنکور بدم مشکلی برام پیش میاد یا خیر
  ممنون

 28. ???? ???? ????? گفت:

  سلام طبق قوانین معافیت تحصیلی برای هر مقطع از دیپلم تا دکتری فقط یکبار صادر می شود.و از آنجایی که یکبار برای مقطع کارشناسی استفاده کردید.در صورتی میتونید از ترخیص سربازی استفاه کنید که برای مقطع کارشناسی ارشد اقدام کنید.

 29. ???? گفت:

  با عرض سلام من برگه تاریخ اعزاممو پر کردم تاریخ اعزام من هم برای سربازی اومد قبل اینکه برم سربازی دانشگاه پیام نور قبول شدم معافیت تحصیلی برام صادر شد الان یه سال دانشگام کلاساشم شرکت نکردم امتحاناتشم نرفتم میخوام یه سال دیگم همینطوری دانشگاه بمونم بعد اگه تابستون 97 دانشگاه روزانه قبول شدم انصراف بدم از پیام نور ، برم دانشگاه روزانه به نظر شما میشه دوباره بهم معافیت تحصیلی بدن؟

 30. ???? ???? ????? گفت:

  سلام در صورتی که مدرک معادل دریاقت نکنید مشکلی نخواهید داشت

 31. ?? گفت:

  چطور میشه مدرک معادل دریافت نکنیم تا با خیال راحت انصراف بدیم و دانشگاه روزانه بریم

 32. ???? ???? ????? گفت:

  سلام خیر معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یکبار صادر می شود

 33. ???? ???? ????? گفت:

  سلام معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یکبار صادر میشه

 34. ???? ?? گفت:

  مدرک معادل در صورت گذراندن حد نصاب واحد ها تعلق میگیره .در این خصوص میتونید آموزش دانشگاه رو در جریان بگذارید

 35. ????? گفت:

  سلام من سال ٩٤ كنكور دادم و در رشته دلخواهم قبول نشدم سال ٩٥ هم پشت موندم ولي نخوندم بتابراين براي اينكه بتونم پشت بمونم پ

 36. ???? ???? ????? گفت:

  سلام طبق ضوابط مندرج در دفترچه سراسری درصورتی که از دانشگاه انصراف بدید تا یکسال فرصت دارید که در کنکور ثبت نام کنید با توجه به اینکه شما مرخصی گرفتید بنابراین سهمیه انصراف شما به قوت خودش باقی هست و میتونید استفاده کنید.

 37. ???? ?? گفت:

  سلام حداكثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام است.

 38. ???? ???? ????? گفت:

  سلام.خیر

 39. ???? ???? ????? گفت:

  با آموزش دانشگاه هماهنگ کنید

 40. ? گفت:

  سلام . بنده از رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر روزانه فارغ التحصیل شدم. و 1 سال فرصت دارم تا خودم را بعد فارغ التحصیلی به نظام وظیفه معرفی کنم . حالا از شما سوال دارم که آیا میتونم برای رشته پزشکی که مقطع دکتری حساب میشه میتونم از اول کنکور و تجربی بدم و اگه قبول بشم باز هم از معافیت تحصیلی استفاده کنم؟

 41. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام،بله میتونین کنکور تجربی شرکت کنین و با اوردن رتبه مورد نیاز ببرای پزشکی در این رشته تحصیل کنین. می توانین بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدین. بايد ظرف مدت حداكثري يكسال پس از تاريخ فراغت از تحصيل در داخل كشور در آزمون مقطع بالاتر شركت کنین و در صورت قبولي در آزمون و عدم ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل خواهید بود.

 42. ??? گفت:

  با سلام و ممنون از پاسختون . اما من واقع سر در گم شدم . لطفا این خبر رو بخونید . مورد سوم در قسمت نکات مهم :
  http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910919001223
  این

 43. ????? گفت:

  با سلام بنده ترم اخر رشته كارشناسى پيوسته عمران هستم ودر بهمن ٩٦ فارغ التحصيل ميشم سوال داشتم اگه كنكور تجربى بدم ٩٧و تو رشته پزشكى يا دندان و يا داروسازى قبول شم ميتونم از معافيت تحصيلى استفاده كنم چون به طبع رشته دكترى مباشد باتشكر

 44. ?? گفت:

  سلام وقت بخیر من دانشجوی ترم ۷ دبیری تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان هستم و بهمن ماه فارغ التحصیل میشم سال ۹۲ برای اولین بار کنکور دادم و رتبم اون سال ۱۸۰۰۰ شد امسال میخام دوباره کنکور بدم و هدفم هم پزشکیه میحاستم ببینم با این اوضاعی که پیش اومده و پیش دانشگاهی رو حذف کردن و کتاب ها تغییر کرده چطوری عمل کنم بهتره تا موفق بشم از درس هایی مثل زیست و شیمی ترسی ندارم بیشترین نگرانیم به خاطر ریاضی و فیزیک و زبانه ممنون میشم راهنمایی کنید و بگید که با این فاصله ای که از مدرسه و درسهای کنکوری داشتم اگه از مهر ماه شروع کنم نتیجه ی دلخواهم رو میگیرم؟

 45. ???? ???? ????? گفت:

  سلام اين خب

 46. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام،راستش باید برنامه دقیقی داشته باشین و ازمون شرکت کنین.باید با نحوه همه ی دروس اشنا شین و برای درسهایی که ضعف دارین بیشتر وقت بگذارید.

 47. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \n طبق قانون نباید مشکلی داشته باشین چون دانشگاه ازاد ثبت نام کردن و معافیت تحصیلی میگیرند بهتر از طریق سازمان نظام وظیفه پیگیری کنین

 48. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام،بله میتونین کنکور تجربی شرکت کنین و با اوردن رتبه مورد نیاز ببرای پزشکی در این رشته تحصیل کنین. می توانین بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله وپس از معرفی تاموعد اعزام خود ادامه تحصیل بدین. بايد ظرف مدت حداكثري يكسال پس از تاريخ فراغت از تحصيل در داخل كشور در آزمون مقطع بالاتر شركت کنین و در صورت قبولي در آزمون و عدم ورود به غيبت، مجاز به ادامه تحصيل خواهید بود.

 49. ????? گفت:

  سلام دکتر.
  خسته نباشید.سپاسگذارم ازین همه زحماتتون.
  من دانشجوی مهندسی شیمی دوره شبانه هستم.
  ترم پیش رو هم وسطای ترم حذف ترم کردم.
  تا بحال ک قصد نداشتم اما الان انگیزه دارم دوباره کنکور بدم و حداقل از الان تا‌کنکور ۹۷ فرصت نیاز دارم برای یه رتبه قابل‌ قبول.
  الان این ترم اگ بخام برم ترم ۴ محسوب میشم و ورودی ۹۴ دانشگاه هستم.
  الان میتونم دو ترم بعدی رو هم نرم و مرخصی بگیرم و یا انصراف بدم از‌ دانشگاه تا‌ سال ۹۷ کنکور بدم برای تجربی؟
  برای سربازیم موردی پیش نمیاد؟
  باید برای این دو ترم شهریه پرداخت کنم؟
  بعد اگ قبول بشم که میتونم دوباره برای کارشناسیم از سربازی معاف باشم؟

 50. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nمشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا ۱ بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم\nورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه ۱: در مقطع قبلی\nفارغ التحصیل نشده باشد . ۲: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.راجع به شهریه جریمه انصراف از دانشگاه شبانه ، دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی ۱٫۵ برابر شهریه ثابت می باشد.

 51. ????? گفت:

  با تشکر
  برای شبانه هزینه شهریه ای که باید پرداخت کنم جهت انصراف فقط برای یک ترم هست یا از ترم اول؟

 52. ????? گفت:

  سلام من خرداد امسال در مقطع کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل شدم در 10 ترم- امسال در کنکور ارشد شرکت کردم ولی قبول نشدم. ایا میتونم سال دیگه هم شرکت کنم و یک سال بعد از گرفتن مدرک معافیت تحصیلی دارم یا خیر . سپاس گذارم

 53. ???? گفت:

  سلام چجوری میتونم از پایان زمان معافیت تحصیلیم باخبر بشم

 54. ????? گفت:

  سلام … من بهمن 96 فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر روزانه خواهم بود … اگر در کنکور تجربی 97 شرکت کنم و در یکی از رشته های پزشکی یا دندانپزشکی یا داروسازی قبول بشم ایا امکان گرفتن معافیت تحصیلی مجدد وجود دارد؟؟در صورت قبولی در دوره روزانه پزشکی تحصیل رایگان خواهد بود با توجه به این که یک بار دانشجوی روزانه بودم… با تشکر

 55. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام این قانون به طور کلی وجود داره : \nکسانی که وارد سن مشمولیت می‌شوند اگر حین تحصیل باشند، براساس قانون، یک سال پس از فارغ التحصیلی برای ادامه تحصیل و یا اعزام به خدمت، مهلت دارند\nباز برای اطلاعات بیشتر به پلیس +10 مراجعه کنید .

 56. ????? گفت:

  سلام من دانشجوی ارشد روزانه ترم 5 هستم و تا پایان بهمن دفاع خواهم کرد و تا شهریور 97 معافیت تحصیلی دارم میخواستم بدونم میشه در کنکور 97 برای رشته پزشکی شرکت کرد با توجه به اینکه مقطع دکتری حساب می شود؟ و همچنین از مزایای تحصیل رایگان بهره برد؟

 57. ???? گفت:

  سلام من پیش دانشگاهیمو غیر حضوری(شبانه) میخونم میگن معافیت برام صادر نمیشه درسته؟ واینکه اگه من بخوام دانشگاه ثبتنام کنم چی باید پایان خدمت داشته باشم یا این که میتونم بدون معافیت تحصیلی یا پایان خدمت تو دانشگاه آزاد ثبت نام کنم؟
  خیلی ممنون از سایت خوبتون

 58. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام\n اگر تا پایان بهمن تموم میشه بله میتونین شرکت کنین و از تحصیل رایگان برخوردار شین .

 59. ????? گفت:

  سلام
  با تشکر از پاسخ شما، من رفتم سایت نظام وظیفه برای معافیت تحصیلی همچین چیزی نوشته بود:
  معافيت تحصيلي براي هرمقطع فقط يكبار صادر مي‌شود، بنابراين فارغ التحصيلان هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در همان مقطع نمي‌باشند. همچنين فارغ التحصيلان مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمی باشند و نيز فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي ، دندانپزشكي ،داروسازي و دامپزشكي نيستند.
  می خواستم بدونم آیا معافیت تحصیلی مجدد برای من صادر میشه و از این لحاظ مشکلی ایجاد نمیشه؟
  خیلی ممنون.

 60. ????? گفت:

  سلام.من نتونستم جواب دقیق این مشکلمو پیدا کنم حتی از دانشگاه و پلیس+10ممنون راهنماییم کنید.من متولد 23 شهریور 76 هستم و خرداد94 پیش دانشگاهی رو تموم کردم و کنکور دادم.ولی انتخاب رشته نکردم و برا کنکور95 هم پشت کنکور موندم.سال 95 هم نتیجه رضایت بخش نبود و میخواستم 96 هم شرکت کنم ولی چون مشمول بودم،برا استفاده از معافیت تحصیلی، مهر95 یه رشته کارشناسی تو پیام نور ثبت نام کردم و تا کنکور96 دو ترم اولشو مرخصی گرفتم و از معافیت تحصیلی استفاده کردم و کنکور96 رو دادم.در واقع تا الان تو پیام نور هیچی نخوندم.حالا اگه بخوام برا 97 بخونم الان با انصراف از پیام نور یکسال معافیت دارم که برا کنکور بعدی بخونم یا نه؟ کدوم روش مطمئن تره؟ اینکه انصراف بدم و برا کنکور97 بخونم یا اینکه همین پیام نور رو ادامه بدم و بعد اینکه قبول شدم از پیام نور انصراف بدم؟چون نمیخوام پیام نور رو ادامه بدم نمیخوام هزینه الکی بدم پیام نور.

  از دانشگاه گفتن چون دوترم اول رو مرخصی گرفتی در صورت انصراف دانشجوی اخراجی محسوب میشی.حالا دیگه نمیدونم دانشجو اخراجی هم یه سال فرصت داره یا نه

 61. ??????? گفت:

  با سلام.. من کنکور95 رو قبول نشدم واسه همین برای اینکه پشت کنکور بمونم تو دانشگاه پیام نور ثبت نام کردم و یک سال مرخصی تحصیلی گرفتم… الانم میخام واسه کنکور 97شرکت کنم و واسه رشته داروسازی قبول شم.. به نظر شما من از دانشگاه انصراف بدم یا بازم مرخصی بگیرم… ولی میگن واسه مرخصی اگه بگیرم اونوقت 2سال از معافیت تحصیلی من که 6ساله میره و من فقط میتونم 4سال درس بخونم… خواهش میکنم جواب بدین.. خدا خیرتون بده…

 62. ????? ?????? گفت:

  با سلام.بنده دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ورودی سال نودو سه هستم.سوالم از شما این بود که میتوانم برای کنکور نودو هفت شرکت کنم؟و اگر دانشگاه دلخواه قبول شدم مشکل معافیت تحصیلی پیدا نمیکنم؟ممنون از زحمات شما

 63. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nکسی که لیسانس تموم کرده باشه و هنوز سربازی نرفته باشه تنها میتونه ادامه تحصیل بده یعنی برای ارشد بخونه.\nهمین موضوع برای کاردانی هم ملاکه\nکسی که مدرک کاردانی داشته باشه و هنوز سربازی نرفته باشه نمیتونه کنکور سراسری شرکت کنه و فقط میتونه برای کنکور کاردانی به کارشناسی شرکت کنه…\nاما اگر کسی دانشجو باشه بخواد انصراف بده از دانشگاه و مدرک معادل دریافت نکنه(یعنی آخرین مدرکش دیپلم باشه)اونوقت تا یکسال فرصت داره که بعد از انصراف در کنکور قبول بشه.

 64. ????? گفت:

  من لیسانس مهندسی دارم از دانشگاه روزانه و سربازی نرفتم ..میتونم در کنکور 97 تجربی شرکت کنم و دوباره برای مقطع لیسانس معافیت بگیرم؟؟

 65. ?????? گفت:

  سلام در http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5581
  در قسمت تذکرات مهم شماره 3 نوشته:
  3- معافيت تحصيلي براي هرمقطع فقط يكبار صادر مي‌شود، بنابراين فارغ التحصيلان هر مقطع مجاز به تحصيل مجدد در همان مقطع نمي‌باشند. همچنين فارغ التحصيلان مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقاطع كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته نمی باشند و نيز فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري پيوسته پزشكي ، دندانپزشكي ،داروسازي و دامپزشكي نيستند .
  این موضوع درسته؟

 66. ???? گفت:

  سلام من پارسال معافیت تحصیلی گرفتم چند روز پیش نوزدهم (1396.6.19) تاریخش تموم شد حالا اگه من چندروز بعد وقتی سنجش نتایجو اعلام کرد برم پلیس +10 اشکالی پیش میاد؟
  باتوجه به اینکه گفته مشمولانی که تاریخ اعزامشون شهریور هست و منتظر نتیجه پذیرش هستند مشکلی پیش نمیاد ولی نگرانم لطفا اگه میشه راهنمایی کنید

 67. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nبله بهتره مراجعه کنین و زودتر اقدام کنین تا مسئله ای پیش نیاد .

 68. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام بله صحیح است اگه اشنباهی تو پاسخ های قبلی رخ داد عذر میخوام .\nطبق این بند امکان صدور معافیت در صورت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ممکنه اما دوباره ازمون کنکور سرارسی دادن و شروع مقطع پیوسته خیر .

 69. ??? گفت:

  سلام آقای دکتر
  من فارغ التحصیل 31 خرداد 95 هستم میخوام بدونم که اگر که یک سال پشت کنکور موندم و در همین شهریور ماه 96 اقدامی برای بحث معافیتم نکردم و حالا که اقدام کردم گفتند که باید دفترچه بگیری و برات تاریخ اعزام بزنند و بعد رفتن به دانشگاه میتونی معافیت دانشجویی بگیری حالا سوالم اینه که برای من مشکلی پیش میاد برای رفتن به دانشگاه یا نه ؟؟

 70. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nبنظر نمیاد که مشکلی براتون پیش بیاد نگران پباشین از مراجع قانونی پیگیری کنین.

 71. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام برای انصراف از دانشگاه های شبانه ، غیر انتفاعی و پیام نور\nجریمه انصراف از دانشگاه های فوق به میزان 1.5 برابر شهریه ثابت می باشد.که یکبار موقع انصراف دادن این هزینرو پرداخت میکنین.

 72. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nبله قانون به همین صورته که فقط در صورتی که بخواین ادامه تحصیل به مراتب بالاتر بدین مثلا اگر قصد دارین از کارشناسی به کارشناسی ارشد ادامه بدین امکانش هس \nاما اینکه دوباره کنکور سراسری بدین معافیت دوباره صادر نمیشه.اگر اشتباهی یا بی دقتی در پاسخ گویی اتفاق افتاد عذر میخوام.

 73. ?? گفت:

  با سلام
  من دانشجوی کارشناس هستم من ورودی مهر ۹۳ هست من اگه ۹ ترم تموم کنم تا کی معافیت تحصیلی دارم

 74. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \n طبق ضوابط یکسال بعد از فارغ التحصیلی فرجه

 75. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام\nدفقط یکبار حق انصراف از دانشگاه دارین و بار دوم دانشجو اخراجی محسوب میشین که در اینصورت طبق ضوابط دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت مشمول معافیت تحصیلی نمیشن و باید خدمتشون رو به اتمام برسونن.\nدانش آموزان هر کدام دو بار میتونن کنکور شرکت کنن.در صورتی سقف سنوات تحصیلس رو رعایت کروه باشن

 76. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nثبت‌نام افراد مشمول نظام وظيفه بصورت داوطلب آزاد و شركت آنان در امتحانات با رعايت ساير شرايط بلامانع است ليكن از معافيت تحصيلي برخوردار نمي‌باشد.\nاز شرایط ثبت نام در کنکور : \nدانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت ( قبل از 18سالگي تمام ) موفق به اخذ پيش دانشگاهي به صورت حضوري يا غيرحضوري ( داوطلب آزاد )شده باشند به شرط نداشتن غيبت.\nتوضيح : دانش آموزاني که در سن17 سالگی و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي مي شوند چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت (18سالگي تمام) وارد دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصيل مي باشند در غيراين صورت به دليل ورود به غيبت ،مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود . مگر اين كه در مهلت شش ماه معرفي ، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس +10 به وظيفه عمومي معرفي كرده و داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند .\nبنابرین بهتره که به پلیس +10مراجعه کنین و اطلاعات رو دقیقتر کسب کنبن تا مشکلی پیش نیلد.

 77. ???? ???????? ?? گفت:

  سلام \nیک قاعده خیلی مهم که در قانون سابق وجود نداشت بحث «انصراف از تحصیل» است. در قانون جدید پیش بینی شده است این است که هر دانشجویی در طول تحصیلات خود از دیپلم تا دکترای تخصصی، تنها یک بار می تواند از حق انصراف استفاده کند. از دانشگاه انصراف بدهد و از اول برود آزمون بدهد و در رشته دلخواه خود دوباره ادامه تحصیل بدهد. مثلا اگر دانشجویی که در مقطع کارشناسی پذیرفته شده و مدتی هم در آن ادامه تحصیل داده و پشیمان شده است، می تواند انصراف بدهد و دوباره در کنکور شرکت کند. چه در مقطع پایین تر قبول شود و چه در همان مقطع، این یک بار انصراف را از او می پذیریم اما این مهلت دیگر تکرار نمی شود. این امتیاز خوبی است که دانشجویان می توانند به جا از آن استفاده کنند. نود در صد موارد انصراف هم در همان سال اول تحصیل است.

 78. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام مدت سنوات مجاز برای کارشناسی 5 سال است.\nباید بدونین تا یکسال پس از فراغت از تحصیل باید خودتون رو معرفی کنین. \nبه پلیس +10 مراجعه کنین تا از روند کارتون به طور دقیق مطلع شین.

 79. ?????? گفت:

  باسلام. داداشم متولد خرداد 78 هستش و ازونجائیکه هنرستانی بوده و پیش دانشگاهی نرفته یکسال زودتر از دبیرستانی ها رفت دانشگاه فنی حرفه ای و از مهر95 شروع به تحصیل کرده. سوالم اینه که تا چه مدت مهلت داره که معافیت تحصیلی بگیره که یه وقت غیبت نخوره؟ اصلاً لازم هست بره پلیس+10 یا نه؟ چون تو این یکسال هنوز نگرفته و الآن به همون سنی رسیده که دبیرستانی ها میخوان تازه تو دانشگاه ثبت نام کنن.
  ممنون

 80. ???? ???????? ???????? ???? ????? گفت:

  سلام \nبله به این بند قوانین لطفا توجه کنین \nتمامی پذیرفتگان کنکور سراسری سال 1396 ملزم هستند جهت اخذ مجوز ثبت نام، از طریق دفاتر پلیس+10 شهرستان محل قبولی دانشگاه نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند در غیر اینصورت از ادامه تحصیل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.

 81. ?????? گفت:

  سلام خدمت آقای دکتر.
  من دانشجوی روانشناسی هستم و از معافیت تحصیلی استفاده می کنم و الان مرخصی گرفتم. . میخوام برای کنکور 97 بخونم و در صورت قبولی در رشته پزشکی انصراف بدم.
  یکی از دوستان میگف دیگه به من معافیت نمی دهند و مجموع معافیت 9 سال است که من از 2 سال آن استفاده کردم. و درصورت قبولی در رشته پزشکی به من 9 سال معافیت نمی دهند.
  آیا این صحت دارد؟

 82. ?????? گفت:

  سلام.بنده ترم ۱ شیمی روزانه هستم میخوام ترم ۴ مرخصی بگیرم کنکور بدهم برم
  یک رشته ی بهتر اگر من درکنکورقبول نشوم ایا میتونم در رشته ی خودم بدون مشکل ادامه تحصیل بدم دردوره ی روزانه؟؟؟

 83. ??????? ??? ????? گفت:

  سلام من محمدرضا علی حسینی متولد 1377.25.9هستم بنده با شروع سال 97 مشمول خدمت میشم پدرم جانباز20 درصد و حدود 2.5سال تو جنگ بوده پدرم گفته که میتونه منو معاف کنه
  من امسال برای دانشگاه افسری شرکت کردم و توی فرم ثبت نام وضعیت نظام وظیفه رو زدم غیره مشمول
  خرداد97 مشخص میشه که من قبول میشم یا نه اگه بشم که دیگه لازم نیست معافیت بگیرم اگه قبول نشم میخواستم ببینم اون موقع میتونم معافیتم رو بگیرم یانه
  لطفا جوابمو بدیم خواهش میکنم

 84. ???? گفت:

  سلام. خسته نباشید.من ترم اخر کادانی هستم و انشالله فارغ التحصیل میشم و معافیت تحصیلم تا 30 بهمن 96 میخواستم بدونم برای شرکت در کنکور کاردانی به کارشناسی مشکلی پیش نمیاد؟و مشمول میشم تا اون موقع یا نه؟بعد از فارغ التحصیلی کاردانی باید کار خاصی انجام بدم که معافیت تحصیلیم تموم شده یا نه؟ممنون میشم جواب بدین

 85. ali... گفت:

  سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم من الان دانشجوی پیام نور هستم معافیت تحصیلیم تا 22بهمن 96 هست ولی نتونستم تموم کنم حداقل 2 ترمی نیازه ایا باید برم دوباره معافیت تحصیلی بگیرم یا نه بعد اصلا دانشگاه بهم معافیت میده یا نه با 4ترم مشروطی چی کنم یا معاف نگیرم برام اضاف میخوره ولی درسمو ادامه بدم رهنمایی کنین ممنون میشم

 86. ???? گفت:

  سلام
  شرمنده من داشجوی مهندسی برق روزانه هستم ورودی 93
  میخواستم ببینم ممکنه من سال 1398از دانشگاه انصراف بدم و در کنکور 98 شرکت کنم?مع

 87. ???? ???? ????? گفت:

  سلام بله

 88. ???? ???? ????? گفت:

  سلام برای معافیت تحصیلی باید با دانشگاه هماهنگ کنید

 89. ???? ???? ????? گفت:

  سلام برای ازمون کاردانی به کارشناسی معافیت دارید

 90. ???? ???? ????? گفت:

  سلام بله میتونید

 91. ???? ?? گفت:

  سلام شما فقط میتونید در کنکور در رشته های غیر روزانه شرکت کنید \nدر غیر این صورت باید حتما انصراف بدید

 92. ???? ???? ????? گفت:

  سلام خیر شما وقتی قبول بشید تا انتهای تحصیل معاف هستید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *