سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

دکتر رونقی

width=250

سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

سلام به همه داوطلبان کنکور سراسری و رشته پر طرفدار این روزها ، تجربی .

و سلام به همه داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته های پزشکی

سخت در حال تلاش و مطالعه جدی در این روزهای مانده تا برگزاری کنکور سراسری هستند.

قبل از اینکه بپردازیم به بحث سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

ابتدا نکاتی که باعث موفق شدن و کسب نتیجه قبولی در پزشکی می شوند را با هم مرور می کنیم:

1- داشتن برنامه ای هدفمند و حساب شده برای مطالعه و سرمایه

 

گذاری جهت قبولی.

2- آماده کردن الزامات مورد نیاز مثل مکان مناسب مطالعه، منابع معتبر و…

3- پیشی گرفتن از رقبا در زمان هایی که بقیه نمی دانند

 

چگونه برنامه ریزی داشته باشند و چگونه پیشروی کنند.

width=350

 

و اما سهمیه بندی رشته های پزشکی بهمراه چند نمونه کارنامه قبولی:

یک: سهمیهﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن

ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، در دانشگاهﻫﺎي ﻋﻠﻮم پزشکی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است.

اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه < اﺳﺘﺎﻧﻲبومی> بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ

داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته ،

از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

دو: اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول

دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد

سه: اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد. .

چهار: داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ،

ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پنج: اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد میﺑﺎﺷﺪ .

شش: اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ امکان پذیر است

هفت: ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ

هشت: ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ

و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي

ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد

نه:در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ

در استان های همجوار ایجاد شده ، ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ،

ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده

ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.

شهریه پزشکی پردیس:

چند نکته بایستی داوطلب کنکور در هنگام انتخاب رشته پردیس بین الملل مد نظر بایستی داشته باشن

1- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺎي درج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل(ﺗﺮم دو)و به ریال می باشد

2- ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و جایگاه در رﺗﺒﻪ بندی کشوری

پنج تا پانزده درصد کمتر یا بیشتر ﺷﻬﺮﻳﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از داوطلب دریافت کند

3- داﻧﺸﮕﺎه ها ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه در رتبه بندی کشوری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، درصدی را به ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

4- در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺛﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان

و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﭘﺲ از ثبت نام و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،دانشگاه ها ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت

از ﻓﺮاﮔﻴﺮان درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي دانشگاه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

شهریه های ذکر شده در لیست ریز ممکن است بر اساس کیفیت دانشگاه ها متفاوت باشد.

اتباع غیر ایرانی

در دوره روزانه

پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکیمقطع تحصیلیرشته
170/000/000160/000/000دکتری عمومیپزشکی
180/000/000170/000/000دکتری عمومیدندانپزشکی
170/000/000160/000/000دکتری عمومیداروسازی
90/000/00078/000/000کارشناسیفیزیوتراپی
90/000/00078/000/000کارشناسیبینایی سنجی
80/000/00073/000/000کارشناسیعلوم تغذیه
65/000/00045/000/000کارشناسیمامایی
55/000/00045/000/000کارشناسیپرستاری
47/000/00047/000/000کارشناسیسایر رشته های مقطع کارشناسی
32/000/000———کاردانیکلیه رشته های مقطع کاردانی

توصیه به عاشقان قبولی در پزشکی:

خیلی ها را دیده‌ و شنیده ایم که فقط دوست دارند که به پزشکی برسند

اما به آن باور قلبی نرسیده اند که می توانند در این جایگاه قرار بگیرند و زحماتشان نتیجه می دهد.

شما داوطلب عزیزی که هدفت فقط قبولی در پزشکیه ؛

حواست باشه که مبادا از قدرت فکر خود غافل شوی. دنیا پر از فراوانی است،

کم نبودند داوطلبانی که از دی ماه و بهمن ماه برای کنکور استارت زده‌اند ولی

به دلیل باور قلبی که داشتند و اشتیاقی که برای قبولی در این رشته داشته‌اند

توانسته‌اند نتایج تاپ و معرکه ای بگیرند و در نظر من و شما معجزه گر شناخته شوند.

شما داوطلب عزیز باید اول خوب درک کنی که چه لذتی دارد پزشکی خواندن آن هم

در دانشگاه هایی مثل تهران، شهید بهشتی، تبریز، شیراز و ایران و…..

حرف زدن با افرادی که به حقیقت برای زندگیشان برنامه و هدف دارند .

رفتن سر کلاس‌های اساتیدی که وقتی می‌خواهند رزومه کاری و علمی‌شان را بنویسند

روی تخته جا نمیشه باید روی دیوار بنویسند!! مطمئن باشید اگر همه شرایط را هم فراهم کنید

اما اگر اشتیاق برای تحصیل در این رشته نداشته باشید و یا به آن باور و ایمان نرسیده باشید

که می توانید در این رشته تحصیل کنید هرگز به آن نخواهید رسید.

نمونه کارنامه های قبولی پزشکی:

پزشکی 96- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز-

رتبه در منطقه دو 1907 رتبه کشوری 4514

نمره درس از 10عنوان درسردیف
6زبان و ادبیات فارسی1
6زبان عربی2
6فرهنگ و معارف اسلامی3
6زبان خارجه4
1زمین شناسی5
8ریاضیات6
6زیست شناسی7
7فیزیک8
4شیمی9

هوشبری 96- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران-

رتبه در منطقه دو 6387 -رتبه کشوری 15462

نمره درسعنوان درسردیف
5زبان و ادبیات فارسی1
1زبان عربی2
3فرهنگ و معارف اسلامی3
7زبان خارجه4
1زمین شناسی5
7ریاضیات6
7زیست شناسی7
6فیزیک8
2شیمی9

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان-بومي استان سمنان / مناطق محروم

رتبه در منطقه دو :2775 رتبه کشوری : 6634

نمره درس از 10 نمرهعنوان درسردیف
8زبان و ادبیات فارسی1
8زبان عربی2
6فرهنگ و معارف اسلامی3
5زبان خارجه4
2زمین شناسی5
7ریاضیات6
5زیست شناسی7
2فیزیک8
5شیمی9

width=350

موفق باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *