آخرین رتبه قبولی پرستاری

دکتر رونقی

آخرین رتبه قبولی پرستاری

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته پرستاری  روزانه دوره اخیر می باشد.

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و … و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است

نتایج زیر برگرفته از سایت کانون فرهنگی آموزش میباشد .

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران   :

آخرین رتبه کشوری: 24401

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4897

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9132

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4833

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: 34893

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4897

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13989

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3470

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد   :

آخرین رتبه کشوری: 33239

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13347

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6893

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: 30367

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5966

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12157

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5343

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز   :

آخرین رتبه کشوری: 23280

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4888

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 8623

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4580

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایران  :

آخرین رتبه کشوری: 26710

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6627

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 8471

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4141

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایلام  :

آخرین رتبه کشوری: 37761

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12444

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8143

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله  :

آخرین رتبه کشوری: 27216

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5683

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10940

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5482

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی   شیراز :

آخرین رتبه کشوری: 24427

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4292

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 7611

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4839

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد   :

آخرین رتبه کشوری: 17602

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 3408

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 7210

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 2958

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی  :

آخرین رتبه کشوری: 33297

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6458

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10844

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6964

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپور  :

آخرین رتبه کشوری: 41227

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4925

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12336

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9077

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سنندج   :

آخرین رتبه کشوری: 25274

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9379

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5033

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   :

آخرین رتبه کشوری: 25644

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5780

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9667

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5126

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد   :

آخرین رتبه کشوری: 34694

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8150

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13903

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6338

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کاشان  :

آخرین رتبه کشوری: 36032

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7569

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12615

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7697

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  همدان  :

آخرین رتبه کشوری: 26658

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 2555

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10716

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3813

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سیرجان   :

آخرین رتبه کشوری: 61522

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 9607

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 19704

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 14904

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان  :

آخرین رتبه کشوری: 45344

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13732

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10239

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جهرم   :

آخرین رتبه کشوری: 30698

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10477

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5678

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تربت جام  :

آخرین رتبه کشوری: 40210

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7470

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 14699

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8789

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گرگان  :

آخرین رتبه کشوری: 34859

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12709

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7363

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  :

آخرین رتبه کشوری: 24579

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9879

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4228

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه محل تحصیل میاندوآب  :

آخرین رتبه کشوری: 37967

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15121

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8167

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قم   :

آخرین رتبه کشوری: 30334

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6279

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12147

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3669

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار  :

آخرین رتبه کشوری: 35831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8640

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13654

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5641

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: 32543

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5790

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل   :

آخرین رتبه کشوری: 45186

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 17832

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4757

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین   :

آخرین رتبه کشوری: 30044

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5413

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11582

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6168

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  :

آخرین رتبه کشوری: 40684

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6169

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12924

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8918

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رشت   :

آخرین رتبه کشوری: 45941

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5001

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12697

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10396

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سمنان  :

آخرین رتبه کشوری: 39478

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5811

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7567

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ساری  :

آخرین رتبه کشوری: 30015

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12036

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4704

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج  :

آخرین رتبه کشوری: 33267

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9021

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6953

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان محل تحصیل نهاوند   :

آخرین رتبه کشوری: 47883

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 18877

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9797

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل تحصیل قوچان   :

آخرین رتبه کشوری: 37686

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4990

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12656

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8121

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

آخرین رتبه کشوری: 35213

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9431

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7467

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی نیشابور   :

آخرین رتبه کشوری: 34266

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7438

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13743

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5581

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه

4 دیدگاه برای “آخرین رتبه قبولی پرستاری
 1. فاطیما گفت:

  سلام و خداقوت. ببخشید با سهمیه ۵٪ عمومی ۷۰ زیست ۶۰ و ریاضی و فیزیک و شیمی ۴۰٪ امکان پرستاری روزانه مراکز استان هست؟

  1. دکتر رونقی گفت:

   سلام فاطیما عزیز
   بله حتما

 2. فاطمه گفت:

  سلام با درصدهای زیر میشه پرستاری یا مامایی دانشگاه آزاد واحد عادی یا خودگردان زنجان منطقه دو قبول شد؟ادبیات ۲۵ عربی ۷۰ دینی ۷۰ زبان ۴۰ ریاضی ۲۰ زیست ۱۵ فیزیک ۸ شیمی ۳۵

  1. دکتر رونقی گفت:

   سلام فاطمه عزیز
   زیست رو باید بالاتر بزنید تا شانس بیشتری داشته باشید
   موفق باشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *