آحرین رتبه قبولی رشته داروسازی

دکتر رونقی

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته داروسازی روزانه در دوره اخیر می باشد.

آخرین رتبه ها با در نظر گرفتن نیمسال دوم نیز میباشد یعنی نهایت رتبه ای که فرد

میتواند با آن در این رشته و دانشگاه قبول شود

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و …

و فقط سهمیه مناطق ۱ تا ۳ است

نتایج زیر برگرفته از سایت کانون فرهنگی آموزش میباشد .

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تهران  :

آخرین رتبه کشوری: ۶۶۴۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۵۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۶۸۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۰۲۱

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: ۱۰۶۰۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۰۲۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۰۴۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۷۵۵

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  :

آخرین رتبه کشوری: ۷۷۲۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۹۳۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۵۹۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۲۲۸

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مازندران  :

آخرین رتبه کشوری: ۸۵۸۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۱۴۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۳۷۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۳۹۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۶۰۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۵۷۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۰۵۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۲۴

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زنجان  :

آخرین رتبه کشوری: ۶۲۲۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۶۲۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۶۰۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: —-

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  :

آخرین رتبه کشوری: ۴۸۵۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۳۲۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۸۴۲

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۶۸۸

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۶۵۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۵۰۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۱۷۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۳۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۳۵۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۱۶۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۱۳۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۷۵

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: ۵۷۲۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۳۷۱

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۴۹۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۴۶

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  رشت  :

آخرین رتبه کشوری: ۶۶۹۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۴۴۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۵۱۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۰۳۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز   :

آخرین رتبه کشوری: ۶۷۹۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۴۶۴

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۱۹۱۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۰۵۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان   :

آخرین رتبه کشوری: ۱۰۸۹۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۳۳۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۴۹۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۸۰۹

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان   :

آخرین رتبه کشوری: ۶۵۸۷

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۷۵۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۸۰۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۳۴۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۵۴۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۲۲۶

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۷۱۳

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد   :

آخرین رتبه کشوری: ۵۱۱۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۳۸۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۱۷۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۵۸۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: ۷۰۳۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۶۲۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۷۹۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۱۱۰

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: ۹۱۰۵

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: ۱۵۹۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۵۷۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۴۸۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  خرم آباد  :

آخرین رتبه کشوری: ۹۳۹۳

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۸۱۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۵۳۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله  :

آخرین رتبه کشوری: ۸۳۹۹

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۶۷۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۳۶۲

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته داروسازی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زابل   :

آخرین رتبه کشوری: ۸۹۶۸

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۱: —-

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۲: ۲۴۲۰

آخرین رتبه قبول شده در منطقه ۳: ۱۴۵۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *