لقمه های تکنیکی مرور شیمی به روش صد زنها(4)

دکتر رونقی

width=226

لقمه های تکنیکی مرور شیمی به روش صد زنها(4)

شناسایی کاتیونها در محلول

▪️شناسایی یون سرب(II)

برای شناسایی این یون، به محلول سرب(II) نیترات، محلول پتاسیم یدید اضافه میکنند. تشکیل رسوب زرد رنگ نشان دهنده سرب(II) یدید است.

▪️شناسایی یون آهن(III)

برای شناسایی این یون، به محلول آهن(III) کلرید، محلول سدیم هیدروکسید اضافه می کنند. تشکیل رسوب قرمز آجری نشان دهنده آهن(III) هیدروکسید است.

▪️شناسایی یون باریم

برای شناسایی این یون، به محلول باریم کلرید، محلول سدیم سولفات اضافه می کنند. تشکیل رسوب سفید رنگ نشان دهنده باریم سولفات است.

▪️شناسایی یون نقره(II)

برای شناسایی این یون، به محلول نقره نیترات، محلول پتاسیم کرومات اضافه می کنند. تشکیل رسوب نارنجی رنگ نشان دهنده نقره(I)کرومات است.

صابون معمولی و شوینده های غیرصابونی از کدام نظر مشابهت دارند؟

▪️ماهیت بخش آنیونی

▪️تعداد اتم های کربن

▪️ماهیت بخش آلی مولکول

▪️داشتن مولکولهایی با یک سر قطبی و یک سر ناقطبی

بخش آنیونی در صابون گروه کربوکسیلات ولی در غیرصابون، گروه سولفونات است.

تعداد اتمهای کربن در بخش آلی صابون و غیرصابون می تواند متفاوت باشد.

ماهیت بخش آلی صابون و غیرصابون می تواند متفاوت باشد مثلا غیرصابونها گروه بنزن در قسمت آلی دارند.

هم صابون و هم غیرصابون از دو بخش قطبی و ناقطبی تشکیل شده اند

مشابهت بنزن و ید از کدام نظر، سبب می شود که ید بخوبی در بنزن حل شود؟

▪️انرژی پیوند بین اتمها

▪️خواص شیمیایی

▪️خواص فیزیکی

▪️نیروهای بین مولکولی

بنزن و ید هر دو ناقطبی بوده و نیروهای بین مولکولی آنها از نوع جاذبه ضعیف واندروالسی است. برای غلبه بر این نیروهای ضعیف انرژی زیادی لازم نیست و ید به راحتی در بنزن حل می شود.

بخوانید  تکنیک تورق سریع مباحث پر تکرار به همراه درصدهای موردنیاز قبولی ریاضی

استوکیومتری

تعداد سوال مستقیم در کنکور: 4 (حدود 12%)

تعداد سوال غیر مستقیم در کنکور: بیش از 15 سوال

از 4 سوال مستقیم، 2 سوال بصورت مفهومی است.

یادگیری اصولی استوکیومتری با تمام مفاهیم و تئوریها و روشهای حل مسئله در کوتاهترین زمان ممکن

گاز متان در کدام یک از حلالهای زیر بهتر حل می شود؟

▪️استیک اسید

▪️متانول

▪️آب

▪️کربن تتراکلرید

متان مولکولهایی ناقطبی دارد و در حلالهای ناقطبی مثل کربن تتراکلرید بهتر حل می شود.

استیک اسید، متانول و آب قطبی هستند و انحلال پذیری متان در این مایعات کمتر است.

مقدمه و تعاریف در الکتروشیمی:

واکنش اکسایش:

از دست دادن الکترون

از دست دادن هیدروژن

گرفتن اکسیژن

اکسید شونده = کاهنده

واکنش کاهش (احیا)

گرفتن الکترون

گرفتن هیدروژن

از دست دادن اکسیژن

کاهش یابنده = اکسنده

نمونه هایی از واکنش های مفید و مطلوب اکسایش-کاهش در زندگی روزمره:

سوخت و ساز سلولی

فتوسنتز در گیاهان

استخراج فلز از سنگ معدن

نمونه هایی از واکنش های نامطلوب و ناخواسته اکسایش-کاهش:

فساد خوراکی ها

سیاه شدن وسایل نقره ای

زنگ زدن پل و کشتی ها

شناسایی واکنش اکسایش-کاهش

▪️در واکنش های اکسایش-کاهش انتقال کلی یا جزئی الکترون از گونه ای به گونه دیگر صورت میگیرد مثلا در تشکیل ترکیبات یونی یا کووالانسی قطبی. ولی در واکنش های غیراکسایش-کاهش انتقال الکترون صورت نمی پذیرد.

▪️در واکنش های اکسایش-کاهش بار الکتریکی یک یا چند گونه تغییر می کند.

▪️در واکنش های اکسایش-کاهش آرایش الکترونی یک یا چند گونه تغییر می کند. مثلا آرایش الکترونی فلز مس با یون مس(II) یکسان نیست.

▪️در واکنش های اکسایش-کاهش عدد اکسایش یک یا چند گونه تغییر می کند. مثل واکنش جابه جایی یگانه.

بخوانید  چگونه شیمی بخوانیم؟

▪️در واکنش های غیراکسایش-کاهش، فقط جای یونها عوض می شود و انتقال الکترون صورت نمی گیرد. مثل واکنش جابه جایی دو گانه

width=220

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *