تنوع مرور در دوران جمعبندی با لقمه های تکنیکی رتبه ها

دکتر رونقی

تنوع مرور در دوران جمعبندی با لقمه های تکنیکی رتبه ها

الکتروشیمی:

نکته۱ : بطور کلی هرماده ای که کاهش یابد آن را اکسنده یاکاهیده شده می نامند .وماده ی اکسایش یافته راکاهنده ویا اکسید شده می نامند .

 

عدداکسایش : تعدادالکترون هایی است که یک اتم در یک فرایند از دست می دهد یا می گیرد .بافرض انتقال کامل ا لکترون ازیک اتم به اتم دیگر

 

نکته ۲ : برای محاسبه ی عدد اکسایش می توان پس از رسم ساختار لوویس الکترون های ظرفیتی نسبت داده شده رااز شماره گروه کم کرد .

 

الکل ها ترکیب های آلی هستند، که دارای گروه عاملی هیدروکسیل (OH )هستند الکل ها سه دسته اند نوع اول ، نوع دوم ، نوع سوم

 

الکل نوع سوم الکلی است که عامل الکلی به کربنی وصل است که آن کربن به سه کربن دیگر متصل باشد .(نوع دوم و اول یعنی چه؟)

 

الکل نوع اول دراثر اکسایش به آلدهید تبدیل می شود والکل نوع دوم دراثر اکسایش به کتون تبدیل می شود الکل نوع سوم درمقابل اکسایش مقاومت می کند.

 

آلدهید وکتون :دودسته ازترکیب های مهم آلی هستند ، هر دو دارای گروه عاملی (C=O )گروه کربونیل هستند درآلدهیدها اتم هیدروژن به گروه کربونیل متصل است .آلدهیدها کاهنده تراز کتون ها هستند ،آلدهید ها دراثراکسایش به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند درصورتی که کتون ها در برابر اکسایش مقاومت میکنند .

 

نامگذاری : الکل ها( نام آلکان + ول ) ، آلدهید ها (نام آلکان + آل )، کتون (نام آلکان +ون )،اسیدآلی ( نام آلکان +اوییک اسید )

 

سلول الکتروشیمیایی : دستگاهی است که می تواند انرژی شیمیایی واکنش ها را به انرژی الکتریکی( گالوانی یا ولتایی ) و انرژی

الکتریکی رابه انرژی شیمیایی تبدیل کند(ا لکترولیتی یا الکترولیز ).

 

نیم سلول یاالکترود : مجموعه ی رسانای الکترونی( تیغه ی فلزی) درتماس با رسانای یونی ( محلول الکترولیت آن )

 

پتانسیل الکترودی :اختلاف پتانسیل بین هررسانای الکترونی (تیغه ی فلزی ) ومحلول نمک آن (رسانای یونی) را پتانسیل الکترودی گویند وآن رابا علامت( E0 ) نشان می دهند .

 

نکته ۳ : درسلول الکتروشیمایی آند (قطب منفی ) الکترودی که درآن عمل اکسایش وکاتد ( قطب مثبت ) الکترودی که درآن عمل کاهش روی می دهد .

 

الکترودی استاندارد هیدروژن ( SHE )(standard Hydrogen Electrode) : این الکترود تشکیل شده ازیک الکترود پلاتینی که درون محلول اسیدی باPH=0) )[غلظت ۱M ] قرار دارد و گاز هیدروژن بافشار ۱atm ازروی آن عبورداده می شود .پتانسیل الکترودی آن بطور قرار دادی درهر دمایی برابر صفر ( E0=0 )در نظرگرفته می شود .

 

نکته۴ : علامت منفی روی صفحه ی نمایشگر ولت سنج ( دستگاهی که اختلاف پتانسیل بین دو الکترودرا مشخص می کند ) نشان می دهد که قطب های ناهم نام به یکدیگر وصل شده اند .( روش شناسایی آند وکاتد )

 

نیروی الکترو موتوری استاندارد ( lectromotive force) ( emf ) یا ( E0سلول ) یا ولتاژ سلول : اختلاف پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی راگویند از رابطه ی زیربدست می آید .

( E0cel = E0 c – E0a )

 

پل نمکی : رسانای یونی ویا( دیواره ی متخلخلی از جنس سفال ،خاک چینی آزبست یاگرد فشرده ی شیشه ) است که با انتقال گونه های باردار الکتریکی بین دو محلول الکترولیت مدار الکتریکی راکامل می کند .وباعث خنثی ماندن محلول ها ازنظر بار الکتریکی می شود .

 

سری الکتروشیمیایی : مجموعه ای ازگونه های شیمیایی وعناصر،که به ترتیب افزایش پتانسیل کاهشی ( E0 ) در یک ستون گردآوری

شده اند راسری الکتروشیمیایی گویند .( واحد یایکای اختلاف پتانسیل ولت V است )

 

دانستن نکات زیر درمورد سری الکتروشیمیایی لازم است( مقایسه ی دو گونه دراین سری به صورت زیر است )

 

نکته ۵ : گونه بالاتر : E0 کوچک تری دارد – تمایل بیش تری برای ازدست دادن الکترون دارد – اکسایش می یابد – قطب منفی یا آند سلول را تشکیل می دهد – کاهنده قوی تری است – اکسنده ی ضعیف تری است –باکارکردن سلول ازجرم آن کاسته می شودوبه تدریج لاغر و خورده می شود- می تواند کاتیون پایین تر از خود رابکاهد

 

نکته۶ : گونه پایین تر E0 بزرگ تری دارد – تمایل بیش تری برای گرفتن الکترون دارد–کاهش می یابد – قطب مثبت ویا کاتد سلول را تشکیل می دهد– اکسنده ی قوی تری است –کاهنده ی ضعیف تری است –باکارکردن سلول برجرم آن افزوده می شود وبه تدریج چاق می شود-می تواند عناصر بالاتراز خود رااکسید کند

 

نکته ۷ : حرکت الکترون ها درسلول الکتروشیمیایی از آند به کاتد ،و از طریق مداربیرونی صورت می گیرد

زیست

دوم_فصل_۱_دوره

عنکبوت

عنکبوت جز بند پایان هس مثل حشرات و هزار پایان و سخت پوستان

عنکبوت برخلاف حشرات چشم مرکب نداره و در تار عنکبوت دگdna وجود نداره مثل لوله ازمایش نیرنبرگ که dna نداشت

تارهای عنکبوت از نوع پروتیین ساختاری هست همانند هیستون که ساختاری هست==هیستون مخصوص یوکاریوت هاست

هر عنکبوت ۴ جفت پا دارد برخلاف حشرات که ۳ جفت پا دارند

عنکبوت ها همانند حشرات و گیاهان یک ساله دارای جمعیت فرصت طللب هست

عنکبوت دفاع عیر اختصاصی دارد پس فاقد پرفورین یا انواع لنفوسیت ها هست

عنکبوت همانند همه سخت پوستان کتاب دارای لقاح داخلی هست

قلب عنکبوت در سطح پشتی بدن هست

در عنکبوت تنیدن تارهای شعاعی تقدم دارد به تنیدن تارهای پیچشی

شایستگی تکاملی عنکبوت نسبت به همه چیز خوار ها کمتر هست

 

زیست

دوم_فصل_۲_دوره

تریکودینا

تریکودینا اغازی یوکاریوت تک سلولی هست

همه اغازیان یوکاریوت هستن

همه ی ویزگی های یوکاریوت ها در مورد تریکودینا صدق میکند

تریکودینا مثل همه یوکاریوت ها هسته مشخص دارد و Dna خطی دارد و مثل همه یوکاریوت ها دارای پروتیین هیستون هست

تریکودینا همانند همه یوکاریوت ها سه نوع انزیم Rnaلی مراز جهت رونویسی دارد

تریکودینا زندگی انگلی ندارد

تریکودینا از باکتری ها تغذیه میکند پس میتوان گفت در غذای تریکودینا پروتیین هیستون وجود ندارد

رابطه تریکودینا با باکتری صیادی و با ماهی همسفرگی هست( همسفرگی نوعی رابطه همزیستی هست که دو طرف نه سود میبرند نه زیان )

تریکودینا مثل لوله فالوپ در زنان و مثل کاپولا در ماهی داری مژک هست ولی برخلاف هیدر تاژک ندارد ( صید هیدر نوعی سخت پوست بنام دافنی هست)

در تریکودینا مژک در مجاورت دهان سلولی قرار دارد

در تریکودینا چون یوکاریوت هست پس میتوان اگزون؛ توالی افزاینده نیز یافت

تصویر تریکودینا فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده هست

هسته تریکودینا هلالی شکل هست

شیمی

دوم_فصل_۱_دوره

عدد اتمی: به تعداد پروتون های یک اتم گفته میشود

عدد جرمی: به تعداد پروتون و نوترون های یک اتم گفته میشود

اتم و یون یک عنصر در تعداد الکترون و ارایش الکترونی و شعاع با هم تفاوت دارند

برای جداسازی ایزوتوپ ها از روش فیزیکی استفاده میشود نه شیمیایی

جرم پرتو الفا ۴ برابر اتم هیدروژن هست نه مولکول هیدروژن

پدیده پرتوزایی با دیدگاه دالتون سازگاری ندارد

هدف از ازمون شعله یافتن رنگی هست که محلول چند ترکیب شیمیایی فلز دار به چراغ بونزن میدهد

دقت کنید در ارایش الکترونی تا عدد اتمی ۵۷ زیر لایه f نداریم

اگر دو الکترون دارای ms متفاوت کنار هم قرار گیرند بین انها یک جاذبه مغناطیسی برقرار میشود

انرژی دومین یونش گروه یک بیشتر از گروه دوم هست

هر چه فراوانی یک ایزوتوپ بیشتر باشد پایداریش هم بیشتره یعنی با هم نسبت مستقیم دارند

در اشعه x طول موج با بار مثبت هسته رابطه مستقیم دارد

نور مریی نسبت به پرتوهای فرابنفش طول موج بلند تر و انرژی کمتر دارد

نگاه کلی به شیمی: فصل یک از فصل های نسبتا دشوار محسوب میشه و باید به ارایش الکترونی گونه ها دقت کنید بخصوص ارایش الکترونی چند تا از موارد خاص کتاب

اگه طراح بخواد میتونه تو سوالات این فصل قشنگ غافلگیرت کنه پس خوب بخونید و بیشتر تست بزنید .

سعی کنید تو شیمی دانشمندان رو تو چند صفحه کامل خلاصه کنید چون روز های اخر بهتون خیلی کمک میکنه

از شکل ها به هیچ وجه غافل نشید

تا میتونید تست ترکیبی کار کنید مخصوصا تست های شیمی سازمان سنجش

متن کتاب اصلا فراموش نشه و البته مفهومی و ترکیبی بخونید مثل زیست

width=274

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید