تغییرات کتاب

دکتر رونقی

%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c

تغییرات کتاب درسی سال ۹۶

هر ساله کتاب های درسی دچار تغییراتی کلی یا جزیی میشه در اینجا به بررسی تغییرات کتب درسی سال ۹۶می پردازیم.

ابتدا به طور خلاصه تغییرات کنکور ۹۶ تجربی رو در این مطلب عنوان می کنیم:

ریاضی: بدون تغییرات

ادبیات: بدون تغییر

دین و زندگی : بدون تغییر

زبان : بدون تغییر

عربی: تغییر جزئی در عربی اول

دبیرستان شیمی : بدون هیچ تغییری

فیزیک ۱ : تغییرات کلی

فیزیک ۲: تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

فیزیک ۳ : تغییرات خیلی کم

فیزیک پیش: بدون تغییر

زیست دوم: تغییر جزئی

زیست سوم : تغییر جزئی

زیست پیش: تغییرات نسبتا جزئی

 

اما

تشریح این تغییرات:

فیزیک ۱:

 

حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ۵ از کتاب قبلی

 

اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴

 

تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ۴

 

تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ۲ در صفحه ۵

 

تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ۶

 

اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱-۹ به صفحه ۶

 

تغییر تمرین ۲ در صفحه ۷

 

اضافه شدن مثال شماره ۵ و تمرین شماره ۳ به صفحه ۸

 

تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ۹

 

اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹

 

تغییر تمرین ۴ صفحه ۱۰

 

اضافه شدن دو مثال به صفحه ۱۰

 

تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ۱۱

 

اضافه شدن یک آزمایش کنید به صفحه ۱۱

 

اضافه شدن مثال ۸ و فعالیت ۲

 

تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ۱۲

 

اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ۱۳

 

تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ۱۳

 

اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ۱۴

 

تغییر توضیح انرژی برقی آبی در صفحه ۱۸

 

تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ۱۹

 

اضافه شدن زندگی نامه شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱

 

اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ۲۱

 

تغییر پرسش ها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ تا ۲۶

 

فصل ۲:

 

اضافه شدن شکل های ۲-۱ و ۲-۲ به صفحه ۲۸

 

اضافه شدن زندگی نامه آندره سلسیوس

 

حذف ساخت دماسنج

 

اضافه شدن شکل ۲-۳ و فعالیت ۲ در صفحه ۳۰

 

تغییر پاسخ دهید ۱ و اضافه شدن مورد ب در صفحه ۳۰

 

اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی صفحه ۳۱

 

اضافه شدن پاسخ دهید ۲ و فعالیت ۳ و آزمایش کنید ۲ در صفحه ۳۲

 

اضافه شدن زندگی نامه ابن شاطر

 

تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ۳۴

 

اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ۳۵

 

اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ صفحه ۳۶

 

تغییر توضیحات گرمای ویژه صفحه ۳۸

 

تغییر فناوری و کاربرد صفحه ۳۶

 

تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹

 

اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ۴۰

 

اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۴۱

 

تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو

 

فصل ۳:

 

تغییرات بسیار چشم گیر نسبت به کتاب قبل (ختما این بخش مطالعه شود)

 

فصل ۴:

 

تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ۷۸

 

اضافه شدن شکل ۴-۱ و ۴-۳ در صفحه ۷۸

 

اضافه شدن توضیحاتی به متن صفحه ۷۹

 

اضافه شدن زندگی نامه ابن سنان

 

تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴-۹ صفحه ۸۳

 

اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ۸۴

 

اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه تخت و کاملتر شدن آن در صفحه ۸۴

 

اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۸۵

 

تغییر توضیح کانون آینه مقعر صفحه ۸۶

 

تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه مقعر صفحه ۸۷

 

اضافه شدن فعالیت ۸ صفحه ۸۷

 

تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ۸۸

 

اضافه شدن فعالیت ۹ به صفحه ۹۰

 

اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ۹۱

 

تغییر توضیح آینه محدب

 

تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب

 

اضافه شدن فعالیت های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و مثال ۱ در صفحه های ۹۲ تا ۹۴

 

اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ۹۴

 

اضافه شدن مثال ۲ و ۳ و تمرین ۱ به صفحه ۹۵

 

اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ۹۶

 

تغییر مثال ۵ و ۶ صفحه ۹۷

 

اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ۹۸

 

اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ۹۹

 

اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ۱۰۰

 

تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۵

 

فصل ۵:

 

تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ۱۰۸

 

اضافه شدن زندگی نامه اسنل

 

اضافه شدن قانون اسنل

 

اضافه شدن تمرین ۱ به صفحه ۱۱۱

 

اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ۱۱۲

 

اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ۱۱۳

 

زندگی نامه ابن هیثم

 

تغییر جدول ضریب شکست مواد

 

تغییر توضیح زاویه حد

 

اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ۱۱۶

 

اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ۱۱۷

 

تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در صفحه ۱۱۹

 

اضافه شدن توضیح طیف نور سفید

 

اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ۱۲۲

 

اضافه شدن تمرین ۲ و فعالیت ۸ در صفحه ۱۲۲

 

تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا

 

تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ۱۲۴

 

اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ۱۲۵

 

اضافه شدن زندگی نامه ابن سهل

 

اضافه شدن فعالیت ۱۰ صفحه ۱۲۸

 

اضافه شدن فعالیت ۱۱ صفحه ۱۳۰

 

اضافه شدن معادله عدسی ها صفحه ۱۳۰

 

اضافه شدن آزمایش کنید ۹ صفحه ۱۳۱

 

اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ۱۳۲

 

تغییر مثال ۹ در صفحه ۱۳۳

 

اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ۱۳۵

 

اضافه شدن سه خط به متن درسی در صفحه ۱۴۰

 

تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۵

 

فیزیک ۲:

 

اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئو گالیله صفحه ۲

 

اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸

 

اضافه شدن تمرین ۴-۳ در صفحه ۶۵

 

تغییرات کامل فصل ۵

 

تغیرات جزئی فصل ۶

 

فیزیک ۳:

 

اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ۱۵۲

 

توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ۱۵۸

 

تغییر سوالات در مسائل صفحه ۱۶۸

 

اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹

 

عربی ۱:تغیرات تنها در یادآوری قواعد دوران راهنمایی می باشدزیست دوم:تغییر حزئی در تصویر ماهی صفحه ۱۱۴زیست

 

سوم:حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰زیست پیش:تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خطر آخر صفحه

 

۹تبدیل ژن به DNA در خط اول صفحه ۳۰تغییر در مورد ۵ شکل صفجه ۱۶تغییر مختصر در توضیح شکل صفحه ۲۴تغییر مختصر

 

در جمله ۴ تا مانده به آخر صفجه اضافه شدن یک جمله به خط پنجم از صفجه ۱۱۸تبدیل کلمه هرگز به معمولا در خط بالای

 

بیشتر بدانید صفحه ۱۱۸اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ۱۲۱اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی صفحه ۱۸۹

 

با تشکر از محمد امین نوروزی

 

برچسب ها:(تغییرات کتاب درسی سال ۹۶،فهرست حذفیات کنکور ۹۶،تغییرات کتب درسی کنکور تجربی،حذفیات کنکور تجربی،تغییرات کتب درسی،دکتر رونقی ،مشاوره کنکور،تغییرات زیست تجربی،تغییرات فیزیک،تغییرات کتاب شیمی،حذفیات کنکور)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید