۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : شما برای برنده شدن به دنیا آمده اید، اما برای برنده شدن می بایست نقشه ای تهیه کنید، آماده برنده شدن بوده و انتظار برنده شدن نیز داشته باشید. زیگ زیگلار.
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 9768 بازدید

تغییرات کتاب درسی سال 96

%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c


تغییرات کتاب درسی سال 96


هر ساله کتاب های درسی دچار تغییراتی کلی یا جزیی میشه در اینجا به بررسی تغییرات کتب درسی سال 96می پردازیم.

ابتدا به طور خلاصه تغییرات کنکور ۹۶ تجربی رو در این مطلب عنوان می کنیم:

ریاضی: بدون تغییرات

ادبیات: بدون تغییر

دین و زندگی : بدون تغییر

زبان : بدون تغییر

عربی: تغییر جزئی در عربی اول

دبیرستان شیمی : بدون هیچ تغییری

فیزیک ۱ : تغییرات کلی

فیزیک ۲: تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

فیزیک ۳ : تغییرات خیلی کم

فیزیک پیش: بدون تغییر

زیست دوم: تغییر جزئی

زیست سوم : تغییر جزئی

زیست پیش: تغییرات نسبتا جزئی

%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87

اما

تشریح این تغییرات:


فیزیک ۱:


 

حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ۵ از کتاب قبلی

 

اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴

 

تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ۴

 

تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ۲ در صفحه ۵

 

تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ۶

 

اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱-۹ به صفحه ۶

 

تغییر تمرین ۲ در صفحه ۷

 

اضافه شدن مثال شماره ۵ و تمرین شماره ۳ به صفحه ۸

 

تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ۹

 

اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹

 

تغییر تمرین ۴ صفحه ۱۰

 

اضافه شدن دو مثال به صفحه ۱۰

 

تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ۱۱

 

اضافه شدن یک آزمایش کنید به صفحه ۱۱

 

اضافه شدن مثال ۸ و فعالیت ۲

 

تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ۱۲

 

اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ۱۳

 

تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ۱۳

 

اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ۱۴

 

تغییر توضیح انرژی برقی آبی در صفحه ۱۸

 

تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ۱۹

 

اضافه شدن زندگی نامه شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱

 

اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ۲۱

 

تغییر پرسش ها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ تا ۲۶

 

فصل ۲:

 

اضافه شدن شکل های ۲-۱ و ۲-۲ به صفحه ۲۸

 

اضافه شدن زندگی نامه آندره سلسیوس

 

حذف ساخت دماسنج

 

اضافه شدن شکل ۲-۳ و فعالیت ۲ در صفحه ۳۰

 

تغییر پاسخ دهید ۱ و اضافه شدن مورد ب در صفحه ۳۰

 

اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی صفحه ۳۱

 

اضافه شدن پاسخ دهید ۲ و فعالیت ۳ و آزمایش کنید ۲ در صفحه ۳۲

 

اضافه شدن زندگی نامه ابن شاطر

 

تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ۳۴

 

اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ۳۵

 

اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ صفحه ۳۶

 

تغییر توضیحات گرمای ویژه صفحه ۳۸

 

تغییر فناوری و کاربرد صفحه ۳۶

 

تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹

 

اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ۴۰

 

اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۴۱

 

تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو

 

فصل ۳:

 

تغییرات بسیار چشم گیر نسبت به کتاب قبل (ختما این بخش مطالعه شود)

 

فصل ۴:

 

تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ۷۸

 

اضافه شدن شکل ۴-۱ و ۴-۳ در صفحه ۷۸

 

اضافه شدن توضیحاتی به متن صفحه ۷۹

 

اضافه شدن زندگی نامه ابن سنان

 

تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴-۹ صفحه ۸۳

 

اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ۸۴

 

اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه تخت و کاملتر شدن آن در صفحه ۸۴

 

اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ۸۵

 

تغییر توضیح کانون آینه مقعر صفحه ۸۶

 

تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه مقعر صفحه ۸۷

 

اضافه شدن فعالیت ۸ صفحه ۸۷

 

تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ۸۸

 

اضافه شدن فعالیت ۹ به صفحه ۹۰

 

اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ۹۱

 

تغییر توضیح آینه محدب

 

تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه محدب

 

اضافه شدن فعالیت های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و مثال ۱ در صفحه های ۹۲ تا ۹۴

 

اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ۹۴

 

اضافه شدن مثال ۲ و ۳ و تمرین ۱ به صفحه ۹۵

 

اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ۹۶

 

تغییر مثال ۵ و ۶ صفحه ۹۷

 

اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ۹۸

 

اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ۹۹

 

اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ۱۰۰

 

تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۰۱ تا ۱۰۵

 

فصل ۵:

 

تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ۱۰۸

 

اضافه شدن زندگی نامه اسنل

 

اضافه شدن قانون اسنل

 

اضافه شدن تمرین ۱ به صفحه ۱۱۱

 

اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ۱۱۲

 

اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ۱۱۳

 

زندگی نامه ابن هیثم

 

تغییر جدول ضریب شکست مواد

 

تغییر توضیح زاویه حد

 

اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ۱۱۶

 

اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ۱۱۷

 

تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در صفحه ۱۱۹

 

اضافه شدن توضیح طیف نور سفید

 

اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ۱۲۲

 

اضافه شدن تمرین ۲ و فعالیت ۸ در صفحه ۱۲۲

 

تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا

 

تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ۱۲۴

 

اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ۱۲۵

 

اضافه شدن زندگی نامه ابن سهل

 

اضافه شدن فعالیت ۱۰ صفحه ۱۲۸

 

اضافه شدن فعالیت ۱۱ صفحه ۱۳۰

 

اضافه شدن معادله عدسی ها صفحه ۱۳۰

 

اضافه شدن آزمایش کنید ۹ صفحه ۱۳۱

 

اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ۱۳۲

 

تغییر مثال ۹ در صفحه ۱۳۳

 

اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ۱۳۵

 

اضافه شدن سه خط به متن درسی در صفحه ۱۴۰

 

تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۵

 

فیزیک ۲:


 

اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئو گالیله صفحه ۲

 

اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸

 

اضافه شدن تمرین ۴-۳ در صفحه ۶۵

 

تغییرات کامل فصل ۵

 

تغیرات جزئی فصل ۶

 

فیزیک ۳:


 

اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ۱۵۲

 

توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ۱۵۸

 

تغییر سوالات در مسائل صفحه ۱۶۸

 

اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹

 

عربی ۱:تغیرات تنها در یادآوری قواعد دوران راهنمایی می باشدزیست دوم:تغییر حزئی در تصویر ماهی صفحه ۱۱۴زیست

 

سوم:حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰زیست پیش:تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خطر آخر صفحه

 

۹تبدیل ژن به DNA در خط اول صفحه ۳۰تغییر در مورد ۵ شکل صفجه ۱۶تغییر مختصر در توضیح شکل صفحه ۲۴تغییر مختصر

 

در جمله ۴ تا مانده به آخر صفجه اضافه شدن یک جمله به خط پنجم از صفجه ۱۱۸تبدیل کلمه هرگز به معمولا در خط بالای

 

بیشتر بدانید صفحه ۱۱۸اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ۱۲۱اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی صفحه ۱۸۹

 

با تشکر از محمد امین نوروزی

 

برچسب ها:(تغییرات کتاب درسی سال 96،فهرست حذفیات کنکور 96،تغییرات کتب درسی کنکور تجربی،حذفیات کنکور تجربی،تغییرات کتب درسی،دکتر رونقی ،مشاوره کنکور،تغییرات زیست تجربی،تغییرات فیزیک،تغییرات کتاب شیمی،حذفیات کنکور)

 

 

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو