مباحث ساده و پرتکرار ویژه قبولی رشته‌های علوم پزشکی(1)

دکتر رونقی

width=427

مباحث ساده و پرتکرار ویژه قبولی رشته‌های علوم پزشکی(1)

روش خوندن هر درس به صورت کلی دریک نگاه:

ریاضی-تکنیکی

فیزیک-ترکیبی تکنیکی

شیمی-ترکیبی

زیست-ترکیبی،مفهومی،تصویری

دین وزندگی،ادبیات،زبان،عربی-رمزگزاری وجداجداخاندن

ترکیبی خوندن یعنی هرصفحه که خونده میشه باید کنارس حاشیه نویسی کنین نکات مهمشو،همه صفحاتوبه همین ترتیب وبعد صفحه اول وبا صفحه دوم مقایسه کنین ببینین چه چیزی داره که بهم مرتبطن بعد صفحه اول دومو باصفحه سوم تابه اخر

تکنیکی خوندن یعنی کوتاه یاحذف کردن فرمول وباتکنیک وراه حل سریعتر مساله روحل کنین که این قسمت نیاز به اموزش منابع داره

مفهومی خوندن بعنی هرچی روخوندین منظورشوبفهمین حتمابدونین جمله به شماچی میگه دقیقا مثل غذاخوردن ،چیزی که تودهنتونه باچیزی که روده جذب میکنه فرق داره ولی ازهمون غذاجذب شده فقط قسمتهای مفیدش

تصویری خوندن مثل تشریح مغز میمونه که اگه تصویرمغز وتجسم کنین راحت متوجه میشین که لب بویایی وچشایی وبینایی ،بطن ها ومایع مغزی نخائی و…..جاهاشون کجاست

عربی- اعداد ترتیبی:

اعداد ترتيبی :

اعدادی هستند كه به عنوان *صفت* بعد از معدود بكار می روند و در *إعراب* و *جنس* از معدود خود تبعيّت می كنند . و در زبان فارسی معمولاً به آخر آنها پسوند « -ُ م » افزوده می شود .

اين اعداد در زبان عربی عبارتند از:

(1- الأول/ الأولی) (2- الثاني/ الثانية) (3- الثالث/ الثالثة) (4- الرابع/ الرابعة) (5- الخامس / الخامسة)

مثال :

1- ساعت12 می باشد. = الساعةُ الثانيةَ عشرةَ تماماً.

2- صفحه ی سه هزار و دويست و پنجاه و چهارُم را خواندم. = قرأتُ الصفحةَ الرابعةَ والخمسينَ بعدَ ثلاثةِ آلافٍ والمئتَيْنِ.

خواندن تاريخ ها

در خواندن تاريخ ها معمولاً روزها و ماه ها با عدد ترتيبى ولی سال ها با عدد اصلی بيان می شود. يا اينكه تمام اعداد به صورت اعداد اصلي بيان مي شود همانگونه که در فارسی می گوئیم من متولد هفت ِ، پنجِ ، هزار و سیصد و پنجاه و نه هستم در عربی نیز گفته می شود : سبعة ، خمسة ، ألف و ثلاثمئة و تسعة و خمسين

ساعت ها ( الساعات )

ساعت معمولاً با عدد ترتيبی ولی دقيقه با عدد اصلی بيان می شود هر چند كه گاهی دقيقه نيز با عدد ترتيبی بيان می شود .

عربی-جامد مشتق:

کلمات مشتق به 8نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:

1اسم فاعل: درواقع همان صفت فاعلی زبان فارسی که با پسوند «ا» یا «نده» می آید؛ مانند: بینا یا بیننده .توجه داشته باشیم که اسم فاعل را با نقش فاعل اشتباه نگیریم .اسم فاعل درزبان عربی به دو روش ساخته می شود:

الف- ازفعل یا مصدرثلاثی مجرد: بروزن فاعل ساخته می شود.

مانند:عِلم ←عالِم کتاب ← کاتِب

ب – ازفعل ثلاثی مزید بدین ترتیب:

ابتداازکلمه داده شده، فعل مضارع می سازیم،آنگاه حرف مضارعه را حذف کرده و به جای آن«ﻣُ» می گذاریم. سپس حرف ماقبل اخررا حرکت کسره می دهیم (اگرنداشته باشد)؛

مانند: تَعُلَمَ ← یَتَعلَّمُ ← مُتَعلِّم

2 اسم مفعول:که درواقع همان صفت مفعولی زبان فارسی است ونشانه آن درفارسی پسوند«شده» می باشد وبرکاری انجام شده دلالت دارد.

اسم مفعول به دو روش ساخته می شود:

الف-ازفعل ثلاثی مجرد :بروزن مفعول؛ مانند:

کَتَبَ ← مَکتُوب نَصَر← مَنصُور

ب- ازغیرثلاثی مجرد: ماننداسم فاعل مزید، با این تفاوت که عین الفعل

(حرف ماقبل آخر) راحرکت فتحه می دهیم؛مانند:

یُقدِّسُ ← مُقَدَّس یُنکِرُ ← مُنکَر

3صفت مشبّهه:اسمی است که برصفتی ثابت وپایداردرشخص یا شئ دلالت می کند و در حقیقت همان صفت ساده یا مطلق زبان فارسیاست. صفت مشبهه به روش های زیر ساخته می شود:

الف- بروزن های :فَعول،فَعِیل، فَعَل، فَعِل، فَعل، فُعل، فُعال،فَعال،فَعلان،مِفعیل.مانند: وَدُود،حَکیم،حَسَن،خَجِل،سَهل،حُلو،شُجاع،جَواد،عَطشان،مِسکین.

ب- صفت مشبهه درصورتی که بررنگ یاعیب دلالت کند برای مذکر بر وزن: أفعَل وبرای مونث بروزن : فُعلی ساخته می شود.

مانند: أخضر ، خَضراء و أعوَج ، عَوجاء

نکته1: هراسم فاعل واسم مفعولی که بر صفتی ثابت وهمیشگی دلالت کند،صفت مشبهه است: مانند: مالِک در عبارت: مالِک یَوم الدّین وکلماتی از قبیل: مُؤمن، خالِق، مُستقیم و…

نکته2:دو وزن فَعیل و فعُول ازاوزان مشترک صفت مشبهه واسم مبالغه است.

برای تشخیص دقیق آن بایدبه این نکات توجه کرد:

صفت مشبهه فقط ازفعل لازم ساخته می شود واسم مبالغه ازفعل لازم و متعدی؛بنابراین کلماتی مثل:رحیم وغفورکه فعلشان متعدی است،قطعا اسم مبالغه هستند.

اگرازکلماتی که براین دووزن هستند،اسم فاعلی باهمان معنی کاربردداشته باشد،اسم مبالغه هستند وگرنه صفت مشبهه؛مثلاازکلمه ی شَریف، اسم فاعل دراین معنی کاربرد ندارد،پس صفت مشبهه است وکلمه ی صبور که اسم فاعل آن: صابر،کاربرد دارد،اسم مبالغه است.

4اسم مبالغه: اسمی است که بروجود صفتی به میزان زیاد درشخص یا شئی دلالت می کند.این نوع مشتق بروزن های زیرساخته می شود:

فَعُول، فَعیل، فَعّال، فَعّالة،فِعِّیل،فَعُّول،مِفعال،مِفعِیل.

مانند: غَفُور(بسیارآمرزنده)،عَلیم(بسیاردانا)، توّاب(بسیارتوبه پذیر)،عَلّامة(بسیاردانا) صِدِّیق (بسیارراستگو)، قُدُّوس(بسیارمقدّس)، مِکثار(بسیارپرحرف)،

مسکین(بسیاردرمانده).

تذکرمهم: وزن مِفعال تنها زمانی که معنی صفت داشته باشد،اسم مبالغه است ودر غیر این صورت،اسم آلت(ابزار) نامیده می شود؛مانند: مِفتاح(کلید).

5اسم تفضیل:اسمی است که برای مقایسه یا برتری دادن شخصی بر شخص دیگریا چیزی برچیزدیگربه کارمی رود ودرواقع همان صفت تفضیلی یا صفت عالی زبان فارسی است.این نوع مشتق به روش زیر ساخته می شود:

برای مذکر: بروزن أفعَل ،مانند: أکبَر(کَبُرَ)- أصغَر(صَغُرَ).

برای مؤنّث:بروزن فُعلیٰ ،مانند: کُبریٰ ، صُغریٰ ، عُظمیٰ .

نکته: اسم تفضیل ازغیرثلاثی مجرّد یا زمانی که بررنگ یا عیب دلالت کند،به روش ذیل ساخته می شود:ازکلماتی مانند: أکثر، أشدّ یا أقَلّ استفاده کرده و مصدر کلمه ی مورد نظر را به صورت منصوب،به عنوان تمییزبعد ازاین کلمات می آوریم: مانند: إجتَهَدَ ← أکثَرُ إجتِهاداً أسوَد ← أشَدُّ سواداً

6و7اسم زمان ومکان: این نوع مشتق،اسمی است که زمان یا مکانی را نشان می دهد وازفعل ثلاثی مجرّد بر وزن های مَفعَل یا مَفعِل ساخته می شود: مانند: مَعبَد ،مَبدَأ، مَکتَب،مَشهَد و مَسجِد، مَغرِب،مَشرِق،مَوعِد

نکته: گاهی اسم مکان بر وزن مَفعَلَة ساخته می شود: مَکتَبَة،مَزرَعَة.

توجّه:اسم زمان ومکان ازغیر ثلاثی مجرّد مانند اسم مفعول ساخته می شود وبا توجّه به معنای جمله می توان آن راتشخیص داد؛ مانند:

مُستشفی(بیمارستان)- مُستَقَرّ(جایگاه)- مُجتَمَع(جامعه،محل جمع شدن).

8اسم آلت: اسمی است که براشیاء و وسایل دلالت می کند وازفعل ثلاثی مجرد بر وزن های مِفعَل ،مِفعَلَة و مِفعال ساخته می شود؛ مانند:

قَبَضَ ← مِقبَض(دستگیره)– کَنَسَ ←مِکنَسَة(جارو) نَشَرَ← مِنشار(أرّه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید