لقمه های تکنیکی تا روز کنکور(از مباحث رتبه ساز رشته تجربی(1))

دکتر رونقی

width=283

لقمه های تکنیکی تا روز کنکور(از مباحث رتبه ساز رشته تجربی(1))

نکات مهم زیست کدامند؟ بخش های پر تست شیمی کدامند؟ چگونه نکته برداری کنیم؟

رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته های علوم پزشکی منطقه 1 کدا م است؟

درصدهای مورد نیاز قبولی در پزشکی منطقه 1 کدامند؟و…

سلام به همه داوطلبان کنکوری بدون هیچ مقدمه ای و پر انرژی امروز میخواهیم

تازه ترین و توپ ترین نکات از همه مباحث کنکور چه اختصاصی و چه عمومی را با هم مرور کنیم.

یک بار هم با ما یک جمعبندی داشته باشید…

ابتدا گزارشی ببینید از درصدهای مورد نیاز در مناطق مختلف طبق آخرین بررسی ها و کنکور 95

که خیلی هاتون درخواست داده بودین…

جدول تطبیق درصد و رتبه منطقه 1-کنکور 95

حدود رتبه زیر1000 زیر 750 زیر500 زیر 250 زیر 100
ادبیات 55% 58% 64% 70% 75%
عربی 73% 75% 75% 79% 85%
دینی 75% 78% 78% 80% 87%
زبان 72% 75% 80% 83% 90%
زمین 4% 1% 3% 10% 25%
ریاضی 45% 45% 17% 52% 65%
زیست 48% 57% 60% 64% 70%
فیزیک 46% 46% 54% 60% 75%
شیمی 58% 59% 68% 68% 80%
میانگین دورس عمومی 69% 70% 78% 78% 85%
میانگین دورس اختصاصی با احتساب زمین 40% 42% 48% 52% 63%
میانگین دورس اختصاصی بدون احتساب زمین 53% 52% 58% 62% 72%

و اما درصد و رتبه های منطقه 2 و 3 را می توانید در مقالات بعدی دنبال کنید.

انواع نواسخ

 

١.افعال ناقصه

٢.افعال مقاربه

٣.حروف مشبه بالفعل

4.لاي نفي جنس

نواسخ

برسر جمله ي اسميه ميايند

و تغييراتي در جمله ايجاد مي كنن

دقت كنيد كه مبتدا به اسم نواسخ

وخبر مبتدا به خبر نواسخ تغيير نام ميدهد

افعال ناقصه

كان -صار -ليس -اَصبح -مادام -مازال

در ميان اين افعال ليس و مادام فقط حالت ماضي دارند

و بقيه مي توانند مضارع و حتي امر به كار روند

مثلا يكون – يزال – يصار

نكته : مازال امر ندارد (ماضي و مضارع دارد)

همانطور كه در نامش فعل به كار رفته به عنوان يك نكته رمزي اين را مي پذيريم

كه هر فعلي بعد خود نياز به فاعل مرفوع دارد . پس اسم افعال ناقصه مرفوع است.

همچنين افعال متعدي مفعول منصوب مي خواهند پس خبر افعال ناقصه مثل مفعول فعل متعدي منصوب است.

انواع اسم افعال ناقصه:

1-اسم ظاهر 2- ضميربارز 3-ضمير مستتر

همانطور که می بینید عين فاعل در جمله ي فعليه .

اسم نواسخ در حالت ضميري(مستتر يا بارز) محلا مرفوع است.

يادآوري :ضماير مبني هستند

انواع خبر افعال ناقصه

١.خبر مفرد (يعني فعل يا شبه جمله نباشد)

يك نكته جالب:هر كلمه اي كه با(مُ)شروع شود خبر از نوع مفرد است

مثل يك اسم

٢.خبر جمله (اسميه وفعليه)

خبر فعليه محلا منصوب است

اصلا كلا جمله وشبه جمله اعراب محلي دارند

يك نكته براي يافتن جمله اسميه

اسم +ضمير+اسم

اين تركيب حتما بايد بعد مبتدا تكرار شود

٣.شبه جمله (ظرف يا جارومجرور)

افعال مقاربه

افعال مقاربه هم دقيقا مثل افعال ناقصه عمل مي كند

يعني مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مي نمايد

البته تفاوت هايي دارد

١.خبر افعال مقاربه حتما بايستي فعل باشد

آن هم فقط فعل مضارع

پس فعل ماضي غلطه

تو سوالاتي كه غلط را از شما مي خواهند ازاين نكته بسيار استفاده مي كنند

٢.افعال مقاربه اكثرا به همان صورت ماضي به كار مي روند و خالت مضارع ندارند

عبارت است از

افعال قرب -رجاء-شروع

افعال قرب :كاد اوشك (نزديك بود)

اين دوتا مضارع دارند

يكاد -يوشك (حواستون باشه )(نزديك است)

فعل رجاء(بنده خدا يدونس):عسي(اميد است)

اكثرا هم با فعل مضارع منصوبي )با حرف نصب اَن)ميايد ،به عنوان خبر افعال مقاربه

افعال شروع

شرع -اخذ -بدا -جعل

البته حواستون باشه كه جعل واخذ فقط زماني افعال مقاربه هستند

كه به معني شروع كردن باشند نه به معني گرفت (اخذ)يا قرار داد(جعل)

يك نكته كمكي اگر بعد اخذ وجعل فعل مضارع به كار رود ،جعل واخذ افعال مقاربه هستند .

نكته :جعل فعل دو مفعولي است

هميشه ازاين نكته استفاده مي كنن

ادبیات سوم

بچه های شیرین

کنایه از: بچه های دوست داشتنی

هفت خط بودن

کنایه از: نهایت نیرنگ بازی

کوتاه آمدن

کنایه از: دست برداشتن

خراب کردن آشیان

کنایه از: نابودی و ویرانی

سر به باد دادن

کنایه از: کشتن

دل سنگ بودن

کنایه از: بی رحمی

شیمی:

width=457

لغات مهم و پر تکرار زبان

Approach ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ

Detect ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻥ ، ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻥ

Defect ﻧﻘﺺ

Employee ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ

Neglect ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ

Deceive ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﻥ

Undoubtedly ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ

Popular ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ

Thorough ﺗﻤﺎﻡ ﻋﯿﺎﺭ

Client ﻣﻮﮐﻞ ، ﻣﺸﺘﺮﯼ

Comprehensive ﺟﺎﻣﻊ ، ﻣﻔﺼﻞ

Defraud ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ

Postpone ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ

Consent ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺍﺩﻥ

Massive ﺣﺠﯿﻢ

Capsule ﮐﭙﺴﻮﻝ

Preserve ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮﺩﻥ

Denounce ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ

Unique ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ

Torrent ﺳﯿﻼﺏ

فصل 6 زیست سوم

نکات ترکیبی دوک تقسیم و سانتریول

سلول در مرحله ی متافاز قرار دارد

در این سلول 4 کروموزوم، 8 کروماتید، 8 مولکو DNA و 16 نوار پلی نوکلئوتیدی وجود دارد.

برای تعداد سانتریول ها در سلول سه حالت ممکن است

صفر باشد: در سلول گیاهان پیشرفته (بازدانگان و نهاندانگان) و در باکتری ها

یک جفت(2عدد باشد):سلول در مرحله ی S ،G1 یا تلوفاز

دوجفت(4 عدد) باشد: سلول در مرحله ی انتهای G2 یا پروفاز، متافاز یا آنافاز

در این سلول 4 سانتریول وجود دارد. بنا بر این 36 دسته سه تایی میکروتوبول،

108 میکروتوبول در سانتریول وجود دارد.

هر رشته ی دوک، یک میکروتوبول است.

جنس میکروتوبول از پروتئین تشکیل شده است.

سانتریول اندامکی بدون غشا می باشد که در سازمان دهی

دوک تقسیم، تشکیل مژک و تاژک به کار می رود.

سانتریول در سلول های جانوری و گیاهان ابتدایی(خزه و سرخس) یافت می شود

اما در گیاهان پیشرفته(باز دانه و نهان دانه) وجود ندارد.

تقسیم بندی پیوندها بر اساس الکترونگاتیوی و نکات مربوط به این مبحث

1-کوالانسی ناقطبی: اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم کمتر از 0.4 باشد، پیوند کووالانسی ناقطبی است.

2-کووالانسی قطبی: گر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم بین 0.4 الی 1.7 باشد، پیوند کووالانسی قطبی است.

3-یونی: اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم بیشتر از 1.7 باشد، پیوند یونی است.

✔در پیوند کووالانسی قطبی، اتمی که الکترونگاتیوتر است،

جفت الکترون پیوندی را بیشتر به سمت خود می کشد در نتیجه تراکم ابر الکترونی

در اطراف آن بیشتر است. بهمین علت روی اتم

الکترونگاتیو جزئی بار منفی، روی اتم الکتروپوزیتیو جزئی بار مثبت قرار دارد.

✔پیوند میان دو اتم یکسان (جور هسته)، کوالانسی ناقطبی است.

✔میزان قطبی بودن یک پیوند به اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم درگیر در پیوند بستگی دارد.

✔در یک دوره از جدول، هر چه فاصله بین دو اتم درگیر در پیوند بیشتر باشد، پیوند آنها قطبی تر است.

✔در یک پیوند قطبی، مقدار بار جزئی که دو اتم درگیر پپدا می کنند با هم برابر ولی علامت آنها قرینه است.

 

جهت مشاهده قسمت دوم مقاله کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *