لقمه های تکنیکی تا روز کنکور(از مباحث رتبه ساز رشته تجربی(۱))

دکتر رونقی

 

لقمه های تکنیکی تا روز کنکور(از مباحث رتبه ساز رشته تجربی(۱))

نکات مهم زیست کدامند؟ بخش های پر تست شیمی کدامند؟ چگونه نکته برداری کنیم؟

رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته های علوم پزشکی منطقه ۱ کدا م است؟

درصدهای مورد نیاز قبولی در پزشکی منطقه ۱ کدامند؟و…

سلام به همه داوطلبان کنکوری بدون هیچ مقدمه ای و پر انرژی امروز میخواهیم

تازه ترین و توپ ترین نکات از همه مباحث کنکور چه اختصاصی و چه عمومی را با هم مرور کنیم.

یک بار هم با ما یک جمعبندی داشته باشید…

ابتدا گزارشی ببینید از درصدهای مورد نیاز در مناطق مختلف طبق آخرین بررسی ها و کنکور ۹۵

که خیلی هاتون درخواست داده بودین…

جدول تطبیق درصد و رتبه منطقه ۱-کنکور ۹۵

حدود رتبه زیر۱۰۰۰ زیر ۷۵۰ زیر۵۰۰ زیر ۲۵۰ زیر ۱۰۰
ادبیات ۵۵% ۵۸% ۶۴% ۷۰% ۷۵%
عربی ۷۳% ۷۵% ۷۵% ۷۹% ۸۵%
دینی ۷۵% ۷۸% ۷۸% ۸۰% ۸۷%
زبان ۷۲% ۷۵% ۸۰% ۸۳% ۹۰%
زمین ۴% ۱% ۳% ۱۰% ۲۵%
ریاضی ۴۵% ۴۵% ۱۷% ۵۲% ۶۵%
زیست ۴۸% ۵۷% ۶۰% ۶۴% ۷۰%
فیزیک ۴۶% ۴۶% ۵۴% ۶۰% ۷۵%
شیمی ۵۸% ۵۹% ۶۸% ۶۸% ۸۰%
میانگین دورس عمومی ۶۹% ۷۰% ۷۸% ۷۸% ۸۵%
میانگین دورس اختصاصی با احتساب زمین ۴۰% ۴۲% ۴۸% ۵۲% ۶۳%
میانگین دورس اختصاصی بدون احتساب زمین ۵۳% ۵۲% ۵۸% ۶۲% ۷۲%

و اما درصد و رتبه های منطقه ۲ و ۳ را می توانید در مقالات بعدی دنبال کنید.

انواع نواسخ

 

١.افعال ناقصه

٢.افعال مقاربه

٣.حروف مشبه بالفعل

۴٫لای نفی جنس

نواسخ

برسر جمله ی اسمیه میایند

و تغییراتی در جمله ایجاد می کنن

دقت کنید که مبتدا به اسم نواسخ

وخبر مبتدا به خبر نواسخ تغییر نام میدهد

افعال ناقصه

کان -صار -لیس -اَصبح -مادام -مازال

در میان این افعال لیس و مادام فقط حالت ماضی دارند

و بقیه می توانند مضارع و حتی امر به کار روند

مثلا یکون – یزال – یصار

نکته : مازال امر ندارد (ماضی و مضارع دارد)

همانطور که در نامش فعل به کار رفته به عنوان یک نکته رمزی این را می پذیریم

که هر فعلی بعد خود نیاز به فاعل مرفوع دارد . پس اسم افعال ناقصه مرفوع است.

همچنین افعال متعدی مفعول منصوب می خواهند پس خبر افعال ناقصه مثل مفعول فعل متعدی منصوب است.

انواع اسم افعال ناقصه:

۱-اسم ظاهر ۲- ضمیربارز ۳-ضمیر مستتر

همانطور که می بینید عین فاعل در جمله ی فعلیه .

اسم نواسخ در حالت ضمیری(مستتر یا بارز) محلا مرفوع است.

یادآوری :ضمایر مبنی هستند

انواع خبر افعال ناقصه

١.خبر مفرد (یعنی فعل یا شبه جمله نباشد)

یک نکته جالب:هر کلمه ای که با(مُ)شروع شود خبر از نوع مفرد است

مثل یک اسم

٢.خبر جمله (اسمیه وفعلیه)

خبر فعلیه محلا منصوب است

اصلا کلا جمله وشبه جمله اعراب محلی دارند

یک نکته برای یافتن جمله اسمیه

اسم +ضمیر+اسم

این ترکیب حتما باید بعد مبتدا تکرار شود

٣.شبه جمله (ظرف یا جارومجرور)

افعال مقاربه

افعال مقاربه هم دقیقا مثل افعال ناقصه عمل می کند

یعنی مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می نماید

البته تفاوت هایی دارد

١.خبر افعال مقاربه حتما بایستی فعل باشد

آن هم فقط فعل مضارع

پس فعل ماضی غلطه

تو سوالاتی که غلط را از شما می خواهند ازاین نکته بسیار استفاده می کنند

٢.افعال مقاربه اکثرا به همان صورت ماضی به کار می روند و خالت مضارع ندارند

عبارت است از

افعال قرب -رجاء-شروع

افعال قرب :کاد اوشک (نزدیک بود)

این دوتا مضارع دارند

یکاد -یوشک (حواستون باشه )(نزدیک است)

فعل رجاء(بنده خدا یدونس):عسی(امید است)

اکثرا هم با فعل مضارع منصوبی )با حرف نصب اَن)میاید ،به عنوان خبر افعال مقاربه

افعال شروع

شرع -اخذ -بدا -جعل

البته حواستون باشه که جعل واخذ فقط زمانی افعال مقاربه هستند

که به معنی شروع کردن باشند نه به معنی گرفت (اخذ)یا قرار داد(جعل)

یک نکته کمکی اگر بعد اخذ وجعل فعل مضارع به کار رود ،جعل واخذ افعال مقاربه هستند .

نکته :جعل فعل دو مفعولی است

همیشه ازاین نکته استفاده می کنن

ادبیات سوم

بچه های شیرین

کنایه از: بچه های دوست داشتنی

هفت خط بودن

کنایه از: نهایت نیرنگ بازی

کوتاه آمدن

کنایه از: دست برداشتن

خراب کردن آشیان

کنایه از: نابودی و ویرانی

سر به باد دادن

کنایه از: کشتن

دل سنگ بودن

کنایه از: بی رحمی

شیمی:

width=457

لغات مهم و پر تکرار زبان

Approach ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ

Detect ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻥ ، ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻥ

Defect ﻧﻘﺺ

Employee ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ

Neglect ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ

Deceive ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﻥ

Undoubtedly ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ

Popular ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ

Thorough ﺗﻤﺎﻡ ﻋﯿﺎﺭ

Client ﻣﻮﮐﻞ ، ﻣﺸﺘﺮﯼ

Comprehensive ﺟﺎﻣﻊ ، ﻣﻔﺼﻞ

Defraud ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ

Postpone ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ

Consent ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺩﺍﺩﻥ

Massive ﺣﺠﯿﻢ

Capsule ﮐﭙﺴﻮﻝ

Preserve ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮﺩﻥ

Denounce ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ

Unique ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ

Torrent ﺳﯿﻼﺏ

فصل ۶ زیست سوم

نکات ترکیبی دوک تقسیم و سانتریول

سلول در مرحله ی متافاز قرار دارد

در این سلول ۴ کروموزوم، ۸ کروماتید، ۸ مولکو DNA و ۱۶ نوار پلی نوکلئوتیدی وجود دارد.

برای تعداد سانتریول ها در سلول سه حالت ممکن است

صفر باشد: در سلول گیاهان پیشرفته (بازدانگان و نهاندانگان) و در باکتری ها

یک جفت(۲عدد باشد):سلول در مرحله ی S ،G1 یا تلوفاز

دوجفت(۴ عدد) باشد: سلول در مرحله ی انتهای G2 یا پروفاز، متافاز یا آنافاز

در این سلول ۴ سانتریول وجود دارد. بنا بر این ۳۶ دسته سه تایی میکروتوبول،

۱۰۸ میکروتوبول در سانتریول وجود دارد.

هر رشته ی دوک، یک میکروتوبول است.

جنس میکروتوبول از پروتئین تشکیل شده است.

سانتریول اندامکی بدون غشا می باشد که در سازمان دهی

دوک تقسیم، تشکیل مژک و تاژک به کار می رود.

سانتریول در سلول های جانوری و گیاهان ابتدایی(خزه و سرخس) یافت می شود

اما در گیاهان پیشرفته(باز دانه و نهان دانه) وجود ندارد.

تقسیم بندی پیوندها بر اساس الکترونگاتیوی و نکات مربوط به این مبحث

۱-کوالانسی ناقطبی: اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم کمتر از ۰٫۴ باشد، پیوند کووالانسی ناقطبی است.

۲-کووالانسی قطبی: گر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم بین ۰٫۴ الی ۱٫۷ باشد، پیوند کووالانسی قطبی است.

۳-یونی: اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم بیشتر از ۱٫۷ باشد، پیوند یونی است.

✔در پیوند کووالانسی قطبی، اتمی که الکترونگاتیوتر است،

جفت الکترون پیوندی را بیشتر به سمت خود می کشد در نتیجه تراکم ابر الکترونی

در اطراف آن بیشتر است. بهمین علت روی اتم

الکترونگاتیو جزئی بار منفی، روی اتم الکتروپوزیتیو جزئی بار مثبت قرار دارد.

✔پیوند میان دو اتم یکسان (جور هسته)، کوالانسی ناقطبی است.

✔میزان قطبی بودن یک پیوند به اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم درگیر در پیوند بستگی دارد.

✔در یک دوره از جدول، هر چه فاصله بین دو اتم درگیر در پیوند بیشتر باشد، پیوند آنها قطبی تر است.

✔در یک پیوند قطبی، مقدار بار جزئی که دو اتم درگیر پپدا می کنند با هم برابر ولی علامت آنها قرینه است.

 

جهت مشاهده قسمت دوم مقاله کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید