لقمه های تکنیکی برای صد زدن در کنکور تجربی

دکتر رونقی

width=246

لقمه های تکنیکی برای صد زدن در کنکور تجربی

سلام به شما داوطلب رشته پرطرفدار تجربی…

این هم مهمترین و تکنیکی ترین نکات جمعبندی درس کلیدی کنکور تجربی یعنی زیست …

نكات مهم و پرتكرار زيست سال دوم

١كلسترول توسط شبكه‌ي آندوپلسمي صاف ساخته مي‌شود و اگر سلول جانوري باشد مي‌تواند در غشاي آن قرار گيرد.

٢همه‌ي كانال‌هاي پروتئيني در غشا به مولكول‌هاي آب اجازه‌ي عبور مي‌دهند.

٣ميكروتوبول‌ها ساختارهاي سلولي يوكاريوتي هستند و در هيچ باكتري وجود ندارند.

٤هر باكتري داراي پيلي ريبوزوم دارد.

٥ريبوزوم‌هاي باكتريايي مشابه ريبوزوم‌هاي درون كلروپلست و ميتوكندري بوده و با ريبوزوم موجود در سيتوسل و چسبيده

سطح شبكه‌ي آندوپلسمي سلول‌هاي يوكاريوتي متفاوت هستند.

٦بافت ماهيچه‌اي صاف از سلول‌هاي رشته‌اي دوكي شكل و غير منشعب ساخته مي‌شود و درون شبكه‌ي ساركوپلسمي آن

مقدار زيادي كلسيم ذخيره مي‌باشد.

٧بسياري از سلول‌هاي بخش خارجي پوست ساقه‌ي جوان كلنشيمي هستند و مي‌توانند ديواره‌ي نخستي ضخيمي داشته

باشند.

٨از آنجايي كه غلظت مواد غذايي قابل جذب در غذاهاي گياهي، به نسبت كمتر از مواد جانوري و گوارش مواد گياهي

دشوارتر است، طول لوله‌ي گوارش علف‌خواران بلندتر از گوشتخواران است.

٩در ملخ بر خلف اغلب جانوران روده مسئول جذب مواد غذايي نيست و وظيفه‌ي آن جذب آب و فشرده‌تر كردن مواد غذايي

است.

١٠سيرابي نزديك‌ترين بخش معده‌ي گاو و روده نزديك‌ترين بخش لوله‌ي گوارش گاو به دم جانور است.

١١جريان هواي درون شش‌هاي پرندگان يك طرفه و از عقب به جلو ولي درناي پرندگان دو طرفه است.

١٢از هر بطن قلب در انسان يك سرخرگ خارج مي‌شود. سرخرگ ششي خون تيره و سرخرگ آئورت خون روشن را خارج

مي‌كند. چهار سياهرگ ششي خون روشن را به دهليز چپ و دو بزرگ سياهرگ خون تيره را به دهليز راست وارد مي‌كنند.

١٣ديواره‌ي لوله‌هاي هوايي بزرگ شامل ناي و نايژه‌ها داراي حلقه‌هاي غضروفي زيادي است كه مجراي آن‌ها را هميشه باز

نگه مي‌دارد ولي در ديواره‌ي نايژك‌هاي انتهايي حلقه‌هاي غضروفي وجود ندارد. در بيماري آسم نايژك‌ها كه فاقد حلقه‌ي

غضروفي هستند تنگ مي‌شوند و تنفس را مشكل مي‌كنند.

١٤ويژگي‌هاي خرچنگ دراز:

گردش خون باز دارد. )فاقد شبكه‌ي مويرگي كامل است(

همولنف دارد.

يك قلب دريچه‌دار دارد. )برخلف كرم خاكي كه چندين قلب لوله‌اي دارد(

در هنگام استراحت قلب خون از راه دريچه‌ها به قلب باز مي‌گردد.

از قلب جانور خون روشن عبور مي‌كند

٥فعاليت ترشحي غدد معده:

غدد بالتر از پيلور ترشح آنزيم، اسيد كلريدريك و فاكتور داخلي معده را بر عهده دارند.

غدد مجاور پيلور ترشح آنزيم به درون معده و ترشح گاسترين به درون خون را بر عهده دارند

١٦چند واژه مشابه <== كيتي: پلي‌ساكاريدي ساختاري كه در اسكلت خارجي بندپايان و ديواره‌ي سلولي قارچ‌ها وجود

دارد.

كوتي: تركيبي ليپيدي و پلي‌مري از اسيدهاي چرب طويل است كه اغلب از سلول‌هاي روپوستي گياه ترشح مي‌شود.

كراتي: نوعي پروتئي ساختاري است كه در پوست و مو وجود دارد.

كراتيني: از مواد دفعي بدن و حاصل از متابوليسم در سلول‌هاي ماهيچه‌اي است.

١٧دم و بازدم در پرندگان:

دم: هواي تهويه نشده وارد كيسه‌هاي هوايي عقبي مي‌شود، %30هواي تهويه نشده مستقيما وارد شش‌ها مي‌شود، هواي

تهويه نشده حاصل از دم قبلي وارد كيسه‌هاي هوايي پيشي مي‌شود.

بازدم: هواي تهويه نشده از كيسه‌هاي هوايي عقبي وارد شش‌ها مي‌شود، هواي تهويه شده از كيسه‌هاي هوايي پيشي خارج

مي‌شود.

١٨پرنده وقتي عمل دم را انجام مي‌دهد از % 100هواي تهويه نشده‌اي كه به ناي وارد مي‌كند %70را به كيسه‌هاي هوايي

عقبي مي‌فرستد و در همان زمان %70هواي تهويه شده )داراي اكسيژن كم( دم قبلي را از شش‌ها به كيسه‌ي هوادار پيشي

مي‌فرستد.

١٩ويژگي‌هاي عمومي حشرات:

تنفس نايي دارند، گردش خون باز دارند، مواد دفعي نيتروژن‌دار را به صورت اوريك اسيد دفع مي‌كنند و اسكلت خارجي از

جنس كيتي دارند.

٢٠در ماهي و كرم خاكي، خون تيره از قلب عبور مي كند ولي در خرچنگ دراز خون عبوري از قلب روشن )اكسيژن‌دار(

است. در ضمن رگ خروجي از قلب )بدون توجه به تيره و يا روشن بودن خون موجود در آن( سرخرگ و رگ ورودي به آن

سياهرگ است.

٢١به دليل بافت پيوندي عايق بي ميوكارد دهليز و بطن، انتشار تحريك از دهليز به بطن فقط از طريق بافت گرهي صورت

مي‌گيرد.

٢٢در قلب سرعت انتشار تحريك الكتريكي در گره‌ي دهليزي بطني و الياف )سلول‌هاي ماهيچه‌اي( ديواره‌ي بي دو بطن

نسبتا كم و در شبكه‌ي گرهي ديواره‌ي ميوكارد زياد است به طوري كه تحريك به طور همزمان ماهيچه‌ي هر دو بطن را فرا

مي‌گيرد.

٢٣زمان‌هاي ايجاد صداهاي قلب با توجه به عملكرد اين اندام:

صداي اول حاصل بسته شدن دريچه‌هاي دولختي )بي دهليز چپ و بطن چپ( و سه لختي )بي دهليز راست و بطن راست(

است.

صداي دوم حاصل بسته شدن دريچه‌هاي سيني شكل )در ابتداي سرخرگ ششي و آئورت( است

٤بلفاصله پس از شنيدن صداي اول قلب )بسته شدن دريچه‌هاي دهليزي-بطني( در يك فرد سالم فشار خون در بطن رو به

افزايش مي‌گذارد و دريچه‌هاي سيني شكل باز مي‌شوند تا خون از بطن‌ها خارج شود ولي در دهليزها خون جمع مي‌شود.

٢٥سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان مسئول ساخت سلول‌هاي خوني از جمله گلبول‌هاي قرمز هستند، پس سلول هدف هورمون

اريتروپويتي )محرك توليد گلبول‌هاي قرمز( كه از كبد و كليه ترشح مي‌شود سلول‌هاي بنيادي مغز استخوان مي‌باشد.

٢٦ماكروفاژها مي‌توانند طول عمر بيشتر از لنفوسيت داشته باشند زيرا آن‌ها مي‌توانند بيش از يك سال زنده بمانند.

٢٧حركت آب در عرض ريشه‌ي گياهان:

مسير غير پروتوپلستي )نيروي هم چسبي(

مسير پروتوپلستي ) اختلف فشار اسمزي(

٢٩گلومرول‌ها، مويرگ‌هايي هستند كه در دو طرف خود سرخرگ دارند و نه سياهرگ.

٣٠انواع فرايندهاي تشكيل ادرار:

ترشح: فقط انتقال فعال

بازجذب: انتقال فعال و انتقال غير فعال

تراوش: فشار خون

٣١بازجذب NaClو بيكربنات در كليه به صورت فعال و غير فعال صورت مي‌گيرد، باز جذب گلوكز و آمينواسيدها تنها به

صورت فعال انجام مي‌شود. بازجذب آب و اوره فقط به صورت غير فعال است.

٣٢استخوان جناغ يك استخوان پهن مي‌باشد و در بخش مياني آن بافت اسفنجي كه حاوي مغز قرمز استخوان است وجود

دارد.

٣٣بافت استخواني در ماده‌ي زمينه‌اي خود كلسيم و كلژن دارد.

٣٤ويژگي‌هاي استخوان ران:

از نوع استخوان‌هاي دراز است.

تنه‌ي استخوان از نوع بافت متراكم است و دو سر استخوان بافت اسفنجي وجود دارد.

درون بخش متراكم حفره‌اي وجود دارد كه توسط سيستم‌هاي هاورس احاطه شده است و در آن مغز زرد استخوان وجود دارد.

در بافت اسفنجي دو سر استخوان مغز قرمز وجود دارد.

در مغز قرمز آن خون سازي )توليد سلول‌هاي خوني( انجام مي‌گيرد.

بافت پيوندي رشته‌اي اين استخوان را احاطه مي‌كند.

رگ‌هاي خوني با نفوذ در بافت پيوندي رشته‌اي اطراف استخوان، وارد استخوان مي‌شوند.

٣٥حركات گياه:

الف( غير فعال: عامل اين نوع حركات در گياه غير زيستي است. )مثل باز شدن هاگدان(

ب( فعال: خودبه‌خودي، القايي

ج( تاكتيكي: مانند حركت آنتروزوئيد خزه و سرخس به سمت تخم‌زا

د( تنجشي: شب تنجي، بساوش تنجي، لرزه تنجي

به تلاش خود ادامه دهید…

width=300

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *