لقمه هایی تکنیکی از مباحث پر تکرار به روش رتبه ها

دکتر رونقی

width=191

لقمه هایی تکنیکی از مباحث پر تکرار به روش رتبه ها

سلام و خدا قوت

با لقمه های تکنیکی مرور و جمعبندی در خدمت شما عزیزان هستیم… دقایقی را با ما مرور داشته باشید…

شیمی

موادی که حل شدن آنها گرماده است:

 

اسیدها:H2SO4،HBr،HCL،HF،

CH3OOH

و….

بازهای قوی:شامل کلیه هیدروکسیدهای گروه اول ودوم بجزBeOH2،MgOH2

 

کلسیم کلرید(CaCL2)

الکل های سبک:C2H5OH،CH3OH

کلیه گازها:CO2،SO2،O2….

فلزهای فعال،اکسید،هیدریدآنها :Na،NaO2،NaH

شیمی

طرز تشخیص ترکیب یونی

1.پیوند فلزهای گروه 1و2(البته بجزBe)رابانافلزهاویونهای چنداتمی ازنوع یونی است.

2.بریلیم وبورهیچگاه هیچگاه پیوندیونی تشکیل نمیدهند زیراشعاع بریلیم+2وبور +3بسیارکوچک بوده وچگالی بارسطحی آن بیش ازحدزیاداست به همین دلیل این یونهاناپایدار ودرحالت طبیعی تشکیل نمیشوند.

3.پیوند بریلیم وبور باسایر عنصرهابیشتر خصلت کوالانسی دارد.مثال⬇️

BeF2،BeF3?کوالانسی

چگالی بارسطحی آلومینیوم+3نسبتا زیاد وبه راحتیم تشکیل نمیشود.

4.آلومینیوم +3 فقط در ترکیب فلوئور،اکسیژن وبرخی بنیان های اکسیژن دارتشکیل پیوند یونی میدهد.مانند(Al2O3).ودرسایر موارد مانند(AlCl3)پیوندآن ازنوع کوالانسی.

5.هرچه اختلاف الکترونگاتیوی بین دواتم بیشترباشد خصلت یونی نیز بیشتر است.

6.ترکیب هایی که دارای بنیان آمونیوم هستند،یونی محسوب میشوند مانند(NH4Cl)

شیمی

 

نکات مربوط به عدد کوانتومی اصلی (n)

 

عددی است که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی به کار برده بود (در مدل کوانتومی به جای تراز انرژی از واژه لایه الکترونی استفاده می شود).

 

شماره لایه الکترونی را مشخص می کند.

 

سطح انرژی الکترون را مشخص می کند.

 

تعداد زیرلایه ها را در یک لایه الکترونی مشخص می کند.

 

تعداد کل اوربیتالها را در یک لایه الکترونی مشخص می کند.

 

تعداد کل الکترون ها را در یک لایه الکترونی مشخص می کند.

 

با افزایش مقدار n انرژی لایه الکترونی افزایش می یابد.

 

در اطراف هسته اتم حداکثر هفت لایه الکترونی وجود دارد.

مقدار n از عدد یک شروع می شود نه صفر

زیست_سال_سوم

نکته_فصل 2

 

سد خونی- مغزی بافت سنگ فرشی تک لایه ای دارد.(شبیه گلومرول کلیه وکیسه های هوایی)

مویرگهای مغزی کمترین نفوذ پذیری را دارند که سد خونی-مغزی راتشکیل میدهند.گلوکز و اکسیژن وکربن دی اکسید وآمینواسیدها واملاح وازبرخی ازمواد که درمتابولیسم سلول های مغز ندارند(نیکوتین،هروئین)ونیز برخی میکروب ها از سد خونی-مغزی عبورمیکنند.

درمغز زیر نرم شامه،قشر خاکستری مخ قرار دارد ولی درنخاع زیر نرم شامه بخش سفید قرار دارد.

مایع مغزی نخاعی ازپلاسمای خون منشأمیگیرد.درفاصله بین سخت شامه ونرم شامه قرار دارد.

دربین دونیم کره پرده مننژ سه لایه وجوددارد.ولی دربین شیارهای چین خوردگی های مخ سخت شامه وجود ندارد.سخت شامه دربخش هایی ازهم فاصله میگیرد وتشکیل حفره هایی میدهد.

 

یک عصب نخاعی شامل:دندریت نورون حسی وآکسون نورون حرکتی است.

تمام اعصاب نخاعی مختلط هستند.

جسم سلولی نورون حسی عصب نخاعی درریشه پشتی واقع شده،ولی جسم سلولی نورون حرکتی درماده خاکستری نخاع است.

توجه:ریشه شکمی نخاع فاقد گره نخاعی(جسم سلولی نورون)است.

هرانسان دارای 31جفت عصب نخاعی است.یعنی 62تاعصب نخاعی وجود دارد پس 124ریشه نخاعی داریم.که 62ریشه شکمی(حرکتی) و62ریشه پشتی(حسی).

دستگاه عصبی محیطی دارای 31جفت عصب نخاعی 12جفت عصب مغزی است یعنی درکل 43جفت عصب(86عددعصب)درانسان وجود دارد،که اعصاب مغزی برخی فقط حسی وبرخی فقط حرکتی وبرخی مختلط اند ولی اعصاب نخاعی همه مختلط هستند.

 

همه نورون های دستگاه عصبی پیکری وخودمختار حرکتی هستند واگر بخواهند ازنخاع خارج شونداز ریشه شکمی آن خارج میشوندنه ازریشه پشتی.

انعکاسها رفتارغریزی هستند وتحت کنترل ژنها هستند.بطورمعمول آموخته نمیشوند مرکز انعکاس سرفه،عطسه وبلع دربصل النخاع(پایین ترین بخش ساقه مغز)است.

در زردپی زیر زانو:

1-نورون حسی بانورون حرکتی جلو ران که نورون تحریکی است.

2-نورون حسی بانورون رابط که تحریکی است.

3-نورون رابط باعقب ران که مهاری است.

4-نورون حرکتی جلوران باماهیجه که تحریکی است.

5-نورون حرکتی بادوسر پشت ران فعالیتی ندارد.

چشم

کارامدترین حس اصلی در انسان است.

دارای 3 لایه اصلی صلبیه ، مشیمیه و شبکیه میباشد.

صلبیه خارجی ترین لایه چشم است که کره چشم را پوشانده است،صلبیه بافت پیوندی محکم و قطورترین لایه چشم است.

صلبیه در جلوی چشم بخش شفاف و محدبی را ب نام قرنیه تشکیل میدهد.

قرنیه اولین محل عبور و شکست نور است.

قرنیه دارای تحدب ثابت است و باعث میشود نور را جمع کند و وارد چشم شود.

مشیمیه لایه نازکتر از صلبیه و قطورتر از شبکیه است و همچنین رنگدانه ای میباشد.

مشیمیه در جلوی چشم عنبیه که بهش رنگی چشم است را تشکیل میدهد.

عنبیه در وسط سوراخی به نام مردمک را تشکیل میدهد.

مردمک توسط ماهیچه های شعاعی عنبیه گشاد و توسط ماهیچه های حلقوی تنگ میشود.

داخلی ترین نازکترین لایه چشم شبکیه است.

شبکیه دارای مویرگهای خونی فراوان و نورون و گیرنده های استوانه ای و مخروطی می باشد.

محل خروج عصب چشم را نقطه کور گویند زیرا همانگونه از نامش پیداست هیچ گیرنده ای ندارد.

گیرنده های نوری چشم شامل سلولهای استوانه ای و مخروطی میباشد.

سلولهای استوانه ای بیشتر در نور ضعیف و سلولهای مخروطی بیشتر در نور قوی تحریک میشوند.

سلولهای مخروطی همچنین توانایی دیدن رنگها و جزئیات ظریف را به ما میدهند.

در کوررنگی سلولهای مخروطی معیوب میشوند.

گیرنده های نوری در هر مقدار نوری فعال میشوند اما این حساسیتشان است که مقدار فعالیتشان را مشخص میکند.

لکه زرد بخشی از شبکیه است که در امتداد محور نوری کره چشم است و در دقت و تیزبینی نقش دارد پس دارای سلولهای مخروطی زیادی است.

شب کوری در اصل کاهش ویتامین A است که در نتیجه ان سلولهای استوانه معیوب میشوند.

زجاجیه فضای پشت عدسی را کرده است و ماده ژلاتینی است منجر به حفظ کرویت چشم میشود.

زلالیه مایع شفافی است که از مویرگها ترشح میشود و فضای پشت قرنیه تا عدسی را پر میکند و قرنیه و عدسی را تغذیه مینماید و سپس دوباره توسط مویرگها بازجذب میشود.

خنور ابتدا توسط قرنیه همگرا میشود و سپس پس از عبور از زلالیه و سوراخ مردمک به عدسی برخورد میکند و بر اساس اینکه جسم دور و یا نزدیک است عدسی عمل تطابق را انجام میدهد.

در تماشای تصاویر نزدیک عدسی توسط ماهیچه های مژگانی منقبض و در نتیجه قطورتر میشود ودر تماشای تصاویر دور ب دلیل استراحت ماهیچه های مژگانی مسطح تر میشود.

به تغییرات تحدب عدسی که منجر میشود در هر حال تصویر بر روی شبکیه بیوفتید تطابق گویند.

شبکیه بر خلاف دو لایه دیگر چشم کل چشم را نپوشانده است و در جلوی چشم باز است.

نذار چند تا کتابی که چند سال دیگه به ساده بودنشون می خندی ؛ آینده خوب رو ازت بگیرن…

موفق باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید