لقمه هایی تکنیکی از مباحث پر تکرار به روش رتبه ها

دکتر رونقی

width=345

لقمه هایی تکنیکی از مباحث پر تکرار به روش رتبه ها

ایمان داشتن به فرآیند به این معنی است که باور داشته باشیم در مسیر درست قرار داریم ،حتی اگر جایی نباشیم که خود فکرش را می کردیم…زیست:

سلام به همه داوطلبان سخت کوش رشته تجربی…با نکاتی تکنیکی از جزوات نفرات برتر در خدمت شما عزیزان هستیم…با ما همراه باشید…

زیست:

برای تبادل گازهای تنفسی از خلال غشاهای زیستی گازها می بایست ابتدا در آب حل شده و به شکل محلول انتقال پیدا کنند. لذا نیاز به یک محیط مرطوب برای تبادل ضروری است و به همین جهت دستگاه تنفسی مهره داران ساکن خشکی به درون بدن منتقل شده است.

عوامل موثر در دم معمولی : ماهیچه دیافراگم

عوامل موثر در دم عمیق : ماهیچه دیافراگم – ماهیچه بین دنده ای – ماهیچه شکم

عوامل موثر در بازدم معمولی : خاصیت ارتجاعی شش ها

عوامل موثر در بازدم شدید : خاصیت ارتجاعی شش ها – دیافراگم – ماهیچه بین دنده ای – ماهیچه شکم

سورفاکتانت در اواخر دوران جنین ساخته می شود و موجب کاهش کشش سطحی مایع پوشاننده سطح درونی کیسه های هوایی می شود.

در نوزادانی که زودتر از موعد طبیعی به دنیا می آیند. مثلا در نوزادان هفت ماهه تنفس با سختی شدید همراه است.

در یک دم و بازدم معمولی ذخیره دمی با هوای ذخیره بازدمی ارتباطی از نظر میزان ندارند.

لغت:

perform: انجام دادن

inform: اطلاع دادن

conscious: هوشیار

locate: پیدا کردن

regard: در نظر گرفته شدن

cooperation: تعامل

expand: گسترش دادن

suppose: قرار بودن – فرض کردن

modification: اصلاح – تعدیل

زیست:

1-صدای اول قلب بلافاصله پس از پایان دیاستول و صدای دوم قلب در شروع دیاستول بعدی شنیده می شود.

2-کمترین میزان حجم خون در دهلیزها همزمان با ثبت موج QRSاست.

3-بیشترین سرعت جریان خون در وسط آئورت و کمترین آن در مجاورت مویرگهاست.

4-خاصیت ارتجاعی دیواره سرخرگها جریان متناوب خون خروجی از قلب را پیوسته می کند.

5-فقط در دیواره برخی رگهای خونی گیرنده حساس به دما وجود دارد نه همه رگها.

6-اختلاف فشار اسمزی درون و بیرون رگ در طول مویرگ عدد ثابتی است.

7-زیادی هورمون های کورتیزول و آلدوسترون به ترتیب باعث افزایش تجزیه پروتئین ها و زیاد شدن سدیم خون می شود که منجر به خیز یا ادم می شود.

8-هرچه به قلب نزدیکتر می شویم سیاهرگها بزرگتر و قطورتر شده و فشار خون آنها کمتر می شود.

9-انقباض ایزومتریک باعث بسته شدن دریچه های لانه کبوتری و انقباض ایزوتونیک باعث باز شدن این دریچه ها و صعود خون می شود.

10-در زمین بخاطر جاذبه 30 درصد خون در سیاهرگهای پا وجود دارد ولی در فضا بخاطر نبود جاذبه این مقدار کمتر است.

11-مهمترین عامل در فشار خون سیاهرگی در اثر باقیمانده فشار خون سرخرگی است و عوامل ماهیچه ای و تنفسی و دریچه های لانه کبوتری به این عامل کمک می کند.

مهارت های ترجمه عربی:

در ترجمه عربی کنکور شما باید از روش رد گزینه استفاده کنید

ترجمه‌ی فعل در عربی اهمیت زیادی دارد. برای ترجمه‌ی یک جمله ابتدا باید سراغ فعل جمله رفت و به نکات زیر دقت کرد:

ما + فعل مضارع « ماضی منفی— ما ذهب« نرفت

لم + فعل مضارع « ماضی منفی، ماضی نقلی منفی–لم نذهب « نرفت، نرفته است

لمَا + فعل مضارع « ماضی نقلی منفی–لما یذهب « هنوز نرفته است

لمَا + فعل ماضی « ظرف زمان به معنای هنگامی که –لما ذهب « هنگامی که رفت

کان+ فعل مضارع « ماضی استمراری–کان یذهب« می‌رفت

کان+ قد + فعل ماضی، کان + فعل ماضی « ماضی بعید –کان قد ذهب، کان ذهب «رفته بود

قد + فعل ماضی « ماضی نقلی –قد ذهب « رفته است

قد + فعل مضارع « شاید و گاهی

س و سوف + فعل مضارع « مستقبل

ادات شرط (من، ان،…) + فعل ماضی « فعل مضارع معنی می‌شود

فعل شرط « مضارع التزامی، جواب شرط « مضارع اخباری یا مستقبل

باب افعال و تفعیل « به صورت متعدی ترجمه می‌شود.

باب مفاعله و تفاعل « برای مشارکت به کار برده می‌شود با این تفاوت که در باب مفاعله یکی از دو طرف فاعل و دیگری مفعول است ولی در باب تفاعل هر دو طرف فاعل محسوب می‌شوند.

نکاتی از تعاریف شیمی3:

شیمی-دوم دبیرستان

تعیین شکل هندسی و زاویه پیوندی مولکول

مهم ترین انواع شکل هندسی ذره ها:

1.خطی 2.سه ضلعی مسطح 3.چهاروجهی 4.هرمی 5.خمیده باچهارقلمرو الکترونی 6.خمیده باسه قلمرو الکترونی

1.خطی:

1.اتم مرکزی دارای دوقلمرو الکترونی است.

2.زاویه پیوندی داری180درجه است.

3.مهمترین ذره هایی که شکل خطی دارند عبارتنداز:CO2-CS2-HCN-N2O-C2H2-BeX2

(منظورازXهیدروژن یاهالوژن است)

2.شکل سه ضلعی مسطح:

1.اتم مرکزی دارای سه قلمرو الکترونی است،که هیچکدام ازآنها جفت الکترون ناپیوندی نیستند.

2.زاویه پیوندیج120درجه است.

3.مهم ترین ذره هایی که شکل سه ضلعی مسطح دارند عبارتنداز:

SO3-BX3–AlX3-CH2O-COCl2

(منظورازXهالوژن ویاهیدروژن است)

3.شکل چهاروجهی:

1.اتم مرکزی دارای چهارقلمرو الکترونی است که هیچکدام جفت الکترون ناپیوندی نیستند.

2.زاویه بین پیوندی109/5درجه است.

3.مهم ترین ذره هایی که شکل چهاروجهی دارند عبارتند از:CX4- SiX4-و

NH4+

‼️‼️درمبحث شکل هندسی ذره هاSF4به عنوان یک گزینه مرگبار بارها وبارها توسط طراحان کنکور استفاده شده است،توجه داشته باشید که درSF4،اتم مرکزی دارای پنج قلمرو الکترونی است وشکل آن نمیتوند چهاروجهی باشد.

4.شکل هرمی(هرم باقاعده سه ضلعی):

1.اتم مرکزی دارای چهار قلمرو الکترونی است که یکی ازآنها جفت الکترون ناپیوندی است.

2.زاویه پیوندی،چیزی کم تراز109/5درجه است.که علت آن فشار جفت الکترون ناپیوندی روی پیوندهاست.البته درموردNH3باید حفظ باشید که زاویه پیوندی107درجه است.

3.مهم ترین ذره هایی که شکل هندسی آن هرم باقاعده ی سه ضلعی است عبارتنداز:NX3-PX3-وH3Oمثبت است.

شکل خمیده(باچهارقلمرو الکترونی):

1.اتم مرکزی دارای چهارقلمرو الکترونی است که دوتای آنها جفت الکترون ناپیوندی هستند.

2.زاویه پیوندی،چیزی کم تراز109/5درجه است.البته درموردH2Oباید حفظ باشید که زاویه پیوندی 104/5است.

3.مهم ترین ذره هایی که شکل هندسی آنهاخمیده(باچهارقلمروالکترونی)است،عبارتند از:H2O-H2S-OX2-SX2

6.شکل خمیده(باسه قلمروالکترونی):

1.اتم مرکزی دارای سه قلمرو الکترونی است که یکی ازآنها جفت الکترون ناپیوندی است.

2.زاویه پیوندی چیزی کمتراز 120درجه است.توجه داشته باشید که زاویه ایده آل برای سه قلمرو الکترونی،120درجه است امابدلیل فشار ناشی ازجفت الکترون ناپیوندی،زاویه پیوندی کم تراز120درجه میشود.در ضمن،باید حفظ باشید که زاویه پیوندی درمولکولSO2برابر119/5درجه است.

3.مهم ترین ذره هایی که شکل هندسی آنهاخمیده(باسه قلمرو الکترونی)است عبارتند از:SO2-O3

نکته:

درمولکول NO2که اتم مرکزی،یک الکترون منفرددارد،آن الکترون منفرد رانیز به عنوان یک قلمرو الکترونی درنظرمیگیریم،پس شکل هندسیNO2نیز بصورت خمیده(باشه قلمرو الکترونی)است.

موفق باشید که هستید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید