لقمه های تکنیکی مرور

دکتر رونقی

width=278

لقمه های تکنیکی مرور شیمی به روش صد زنها(2)

انحلال های گرماگیر در آب

شکر (ساکارز)

نمک طعام ( NaCl)

پتاسیم کلرید (KCl)

پتاسیم کلرات (KClO3)

نیتراتها مثل نقره نیترات، پتاسیم نیترات، آمونیوم نیترات، سرب(II)نیترات

انحلال های گرماده در آب

کلیسم کلرید (CaCl2)

اسیدها مثل HCl و H2SO4

بازها مثل KOH و NaOH

الکلهای سبک مثل متانول و اتانول

گازهایی مثل CO2، NH3 و …

دسته بندی محلولها برحسب تفکیک

الکترولیت قوی

انحلال: یونی

درصد تفکیک: 100 درصد

رسانایی الکتریکی: قوی

مثال: اسید و بازهای قوی مثل HCl و KOH و نمکهای محلول مثل NaCl و KNO3

الکترولیت ضعیف

انحلال: عمدتا مولکولی و اندکی یونی

درصد تفکیک: اندک

رسانایی: ضعیف

مثال: اسید و بازهای ضعیف مثل HF و NH3

غیرالکترولیت

انحلال: مولکولی

درصد تفکیک: کمتر از 10%

رسانایی الکتریکی: نارسانا

مثال: ترکیبهای مولکولی مثل شکر، اتانول، استون و

نمکهای محلول در آب (کنکوری)

تمامی نیتراتها در آب محلول هستند.

تمامی استاتها در آب محلول هستند.

تمامی کلریدها در آب محلولند به جز:

AgCl، Hg2Cl2 و PbCl2

تمامی برمیدها در آب محلولند به جز:

AgBr، Hg2Br2، PbBr2، HgBr2

تمامی یدیدها در آب محلولند به جز:

AgI, Hg2I2, PbI2, HgI2

تمامی سولفاتها در آب محلولند به جز:

CaSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4, Hg2SO4, Ag2SO4

نمکهای نامحلول در آب (کنکوری)

تمامی سولفیدها در آب نامحلولند به جز:

سولفیدهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی و آمونیوم

تمامی اکسیدها در آب نامحلولند به جز:

اکسیدهای فلزات قلیایی و CaO, BaO , SrO

تمامی کربناتها در آب نامحلولند به جز:

کربناتهای فلزات قلیایی و آمونیوم

تمامی سولفیتها در آب نامحلولند به جز:

سولفیت فلزات قلیایی و آمونیوم

تمامی فسفاتها در آب نامحلولند به جز:

فسفات فلزات قلیایی و آمونیوم

تمامی هیدروکسیدها در آب نامحلولند به جز:

هیدروکسید فلزات قلیایی و Ba(OH)2, Sr(OH)2, Ca(OH)2

تفاوت کلوئید با محلول

در محلول ذرات حل شونده بصورت یون یا مولکول بسیار ریز هستند ولی در کلوئید ذرات بصورت مولکولهای بزرگ و توده های مولکولی بوده و از حل شونده های محلول بزرگترند.

کلوئیدها برخلاف محلولها با اضافه شدن محلول الکترولیت لخته می شوند (با گذشت زمان نه محلول و نه کلوئید ته نشین نمی شوند)

محلولها تک فازی و همگن هستند ولی کلوئیدها بیش از یک فاز و حداقل دو فاز و ناهمگن محسوب می شوند.

محلولها شفاف ولی کلوئیدها ظاهری کدر یا مات دارند.

در محلولها مسیر عبور نور مشخص نیست ولی در کلوئیدها به علت ذرات بزرگتر و پخش نور، مسیر عبور نور مشخص است.

صفر تا صد درباره کلوئیدها

اندازه ذره بین 1-100 نانومتر

پخش نور و دیده شدن مسیر عبور نور (اثر تیندال)

حرکت پیوسته و نامنظم (حرکت براونی)

ظاهری کدر و مات

توانایی جذب ذره های باردار روی سطح

پایداری به علت بار سطحی همنام

لخته شدن بر اثر اضافه کردن محلول الکترولیت

پلی بین محلول و سوسپانسیون در نظر گرفته می شود.

در هر سه فاز جامد، مایع و گاز وجود دارند.

کلوئید گاز در گاز وجود ندارد (چون گازها در همدیگر حل می شوند)

صفر تا صد درباره محلول

ذرات حل شونده آن از 1 نانومتر کوچکتر است.

کاملا شفاف است و ماده حل شونده در آن ناپدید شده و قابل رویت نیست.

پایدار است، با گذشت زمان حل شونده آن ته نشین نمی شود.

با کاغذ صافی نمی توان حل شونده را از آن جدا کرد.

مخلوط همگن و تک فازی است. و تمامی خواص شدتی در همه جای آن یکسان است.

نور را از خود عبور می دهد ولی مسیر عبور نور معلوم نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید