قوائد تکنیکی و پر تکرار زبان پیش دانشگاهی

دکتر رونقی

width=473

قوائد تکنیکی و پر تکرار زبان پیش دانشگاهی

کاربرد افعال کمکی در زمان گذشته :

نکته : مصدر کامل بدون have+pp) ،to) بعد از افعال کمکی می آید و زمان جمله را به گذشته می برد.

1 :Must در معنی : باید

بیان اجبار و ضرورت انجام کار

مثال :

you must study hard now زمان حال

مثال :

you had to study hard last year زمان گذشته

فعل کمکی must براى بیان اجبار در زمان حال یا آینده نزدیک و had to براى بیان اجبار در زمان گذشته به کار میرود.

2: must حتما

بیان حدس و گمان و یقین که حاصل یک نتیجه گیری منطقی است

مثال :

in the morning all the streets ware wet

It must have rained during last night حتما باران باریده

3: should بهتر است

پند و توصیه

مثال :

you should study hard now زمان حال

You should have studied hard last year (but you didnt)

شما بهتر بود سال گذشته سخت مطالعه می کردید (ولی این کار را نکردید )

مثال :

you should have called us yesterday

شما بهتر بود دیروز به ما تلفن می کردید.

4: Shouldntنمی بایستی

مثال :

Ali ate much food last night. He is sick now

He shouldnt have eaten much food last night

او نمی بایست شب گذشته زیاد غذا می خورد

نکته : حالت معلوم have pp

حالت مجهول have been pp

5may-might شاید -احتمال ضعیف

احتمال مثبت :

I lost my bag

You may / might have left it in the shop

کیفم را گم کردم .

شاید آن را در فروشگاه جا گذاشته اید.

احتمال منفی :

He didnt come to the meeting yesterday

He may / might not have known about it

مترادفات درس 8 پیش دانشگاهی

Impression=effect-influence=impact

Various=different

Capacity= ability

Achievement=success

Serious=important-not funny

Care for=look after-take care of

Performance=action

Complex=complicate

Elementary=primary

Intention=purpose

Gain=obtain -get

Task=hard work

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× با ما در واتس اپ در ارتباط باشید