۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : همه خوشبختی ها و موفقیت هایی که به من روی آورده، از درهایی وارد شده که آنها را به دقت بسته بودم. لرد بایرون.
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 603 بازدید

مباحث تست خیز زیست ژنتیک و عربی


مباحث تست خیز زیست ژنتیک و عربی


 

 

زیست- ژنتیک:

 

چند نکته از فصل پنجم کتاب سال سوم (ماده ژنتیک ) :

 

1) ترتیب عملکرد دانشمندان مطرح در این فصل را بهتر است به خاطر بسپاریم :

1--میشر (قرن نوزدهم ) 2--گریفیت

3--ایوری 4--چارگف

5---ویلکینز و فرانکلین

6--واتسون و کریک

 

2)فردریک میشر ،نوکلئیک اسید را از هسته ی سلول جدا کرد و آن را نامگذاری نیز نمود و فهمید خاصیت اسیدی دارد ،اما از ساختار آن چیزی نتوانست بفهمد

مدتی بعد فهمیدند که نوکلئیک اسید دو نوع دارد یعنی RNA و DNA

3) توجه شود مشاهده و کشف گریفیت ، ترانسفورماسیون بود و نه ماهیت ماده ژنتیک

در واقع در ابتدای قرن بیستم دانشمندان فهمیده بودند آنچه مندل به عنوان فاکتورهای وراثتی مطرح کرده بود ،درون هسته سلول و درون کروموزوم ها قرار دارد اما اینکه دقیقا جنس آن از چه نوع ماده ای است هنوز مبهم بود !

در آزمایشات گریفیت ترانسفورماسیون مشاهده گردید ، و دانشمندان حدس زدند آنچه دارد صفتی را از یک نوع باکتری به باکتری دیگر منتقل میکند همان ماده ژنتیک است

4)اثبات اینکه ماده ژنتیک( و در واقع فاکتورهای گفته شده توسط مندل ) از نوع DNA می باشد ،توسط ایوری صورت گرفت

یا بگوئیم شناسایی عامل ترانسفورماسیون توسط او بود

5)چارگف توانست بین بازهای درون DNA ، نسبتی را کشف کرده و نشان دهد

یعنی همان برابری A با T---و برابری C با G

اما چارگف الگو یا ساختمانی را برای DNA ارائه نکرد

هر چند بدنبال کشف چارگف میشد حدس زد که بازها رابطه مکملی دارند

در حقیقت به قول کتاب ،مشاهدات چارگف یکی از مواردی بود که مقدمه ای برای مشخص شدن ساختار سه بعدی DNAتوسط واتسون و کریک ایجاد کرد

6)توجه شود در روش پراش پرتو X سایه بلور DNA مشاهده نمی گردد

بلکه اثر پرتوهای پراکنده گردیده ، بر روی فیلم حساس ثبت شده و الگوهای آنها تجزیه و تحلیل می شود

در این روش ،باید ماده مورد مطالعه به صورت بلوری شده باشد

صفحه حساس فیلم باید در پشت بلور باشد

ویلکینز و فرانکلین ،الگوی نهایی DNA را ارائه نکردند

اما معلوم کردند مولکولی مارپیچی است و معلوم کردند که دو یا سه زنجیره دارد

البته می دانیم که بعدا واتسون و کریک عدد دو زنجیره را قبول کرده و در مدل خود استفاده نمودند

7)در مدل واتسون و کریک ، دو رشته حول محوری طولی ( نه عرضی ) به دور یکدیگر می پیچند

توجه شود قطر مولکول از بالا تا پایین برابر و یکسان است ( و نه متغیر )

پله ها بازهای آلی می باشند که مقابل یکدیگر هستند با پیوند هیدروژنی بین آنها (نه فقط بگوییم پیوند هیدروژنی)

در دو نوکلئوتید مقابل یکدیگر ،مجموعا پنج حلقه داریم ، زیرا هر نوکلئوتید یک حلقه قند دارد ،و دو نوکلئوتید مقابل یکدیگر نیز،مسلما یکی بازپورین و دیگری باز پریمیدین دارد

بار الکتریکی مولکول نوکلئیک اسید به دلیل وجود فسفات ها باری منفی است

8)توجه شود در مقایسه ساختمان ریبوز و دئوکسی ریبوز ، بایستی چندین نکته را دقت کنیم :

دئوکسی ریبوز یک اکسیژن کمتر دارد

محل تفاوت بین این دو حلقه را از نظر محل کمبود اکسیژن باید بشناسیم

ریبوز 4 عدد عامل هیدروکسیل (OH) دارد (سه تا اتصال مستقیم به حلقه ) و دئوکسی ریبوز سه عدد OHدارد (دو تا اتصال مستقیم به حلقه )

تعداد کل اتم هیدروژن در هر دو حلقه برابر است اما تعداد هیدروژن تنهای مستقیم متصل به حلقه ،در دئوکسی ریبوز یک عدد بیشتر است

در هر دو نوع مولکول ، حلقه ی پنج ضلعی و پنج راسی داریم

در حلقه ها چهار راس کربن و یک راس اکسیژن است

از پنج کربن هر مولکول یک کربن خارج از حلقه و به صورت شاخه متصل به حلقه است

ریبوز پنج اتم اکسیژن و دئوکسی ریبوز چهار اتم اکسیژن دارد

(در بیان این تعدادها نگوییم مولکول اکسیژن !!)

عربی

الإستثناء :

تعریف : عبارت است از خارج شدن اسمی از حكم كلی كه بعد از ادات إستثناء می آید

اركان استثناء :

الف) ـ مُستَثنی : مستثنی اسم منصوبی است كه بعد از حرف استثناء می آید .

مانند: قامَ القومُ إلا علیَّاً ( مُستَثنی و منصوب )

ب) ـ مُستَثْنی مِنه[1]: اسم معرفه و جمعی است كه قبل از حرف استثناء می آید .

مانند: قامُ القَومُ إلا عَلیَّاً ، خَرَجَ التلامیذُ مِن المدرسهِ إلّا علیاً

نكته :مستثنی منه جزء نقش محسوب نمیشود.

ج) ـ أدات استثناء : إلّا ، غَیر ، سِوی ،‌خَلا ، عَدا و حاشا

مانند: قامَ القومُ إلّا علیَّاً

اقسام إستثناء : 1) – مُستثنَی تام :{ الف) – مُتصِّل ب) – مُنقطع } 2) – مُفرَّغ

الف) ـ مُتَّصِل : آن است كه مستثنی و مستثنی مِنه از یك جنس باشند .

مانند: جاءَ التلامیذُ إلّا مُحمَّداً

ب) ـ منْقَطِع : آن است كه مستثنی و مستثنی مِنه از یك جنس نباشند .

مانند: جاءَ التلامیذُ إلا كتابَهُمْ

نكته: در عبارت های مثبتی كه یكی از كلمات { بعض ، جمبع، كلّ ، واحد ، واحدة، أحد } نوع مُستثنَی از نوع تام است و غیر مُفرِّغ .

مانند : كُلُّ شَیءٍ هالِكٌ إلّا وَجهَهُ

2) ـ مُفَرَّغ : آن است كه مستثنی مِنه آن مَحذوف است و منفی یا سؤالی می باشد .

مانند: ما جاءَ إلا أحمدُ ما رأیًتُ إلّا أحْمدَ ما سَلَّمتُ إلا بعلیٍّ

مستثنَی و مرفوع مستثنَی و منصوب مستثنَی و مجرور

نكته:در إستثناء مُفرَّغ جمله ی قبل از إلّا دارای شرائط زیر است :

1منفی است .[ ما ، لا ، لَم، لَمَّا ، لَن ،لَیسَ ، هَل ].

2 مستثنَی منه ندارد.

3معنَی جمله كامل نیست .

نكته : هرگاه مستثنی منقطع بود اولا منصوب و ثانیا مثبت می باشد. یعنی مستثنی منقطع منفی نمی شود فقط منصوب است .

هرگاه مستثنی مفرغ باشد اولاً به صورت منفی می آید ثانیاً در جمله مستثنی منه وجود ندارد ثالثاً اعراب مستثنی به این صورت می باشد كه فرض می كنیم كه إلّا در جمله وجود ندارد سپس جمله را تركیب می كنیم اسم بعد از إلّا هر نقشی داشت حركت همان نقش را به آن كلمه می دهیم و اعراب مستثنی به دست می آید.

مانند: ما ذَهَبَ إلّا علیٌ (( در این عبارت به فرض اینكه إلُّا وجود ندارد [[ ما ذَهَبَ علیٌّ ]]

علیٌّ { نقش فاعل و مرفوع را دارد پس اعراب مستثنی در این عبارت مرفوع می باشد . }

مانند: ما جاءَ إلا أحمدُ ما رأیًتُ إلّا أحْمدَ ما سَلَّمتُ إلا بعلیٍّ

فاعل و مرفوع مفعول و منصوب مجرور به حرف جر

ـ*مفرَّغ = جمله منفی+ ادوات استثناء + منصوب و مرفوع

مانند:‌هَل جزاءُ الاحسانِ إلّا الإحسانُ ( الإحسانُ بدون إلُّا نقش خبر را دارد )

كلمه ی « غیر و سِوَی » چون دائم الإضافه هستند مُستثنای آن مُضافٌ إلیه و مجرور است ولی خودشان همان اعرابی را می گیرند كه مُستثنَی باید بگیرد . مانند : خَرَجَ التلامیذُ غیرَ علیٍّ.

 

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو