پیام های انگیزشی :

لقمه های تکنیکی برتر به روش رتبه های کنکور ۹۵

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

لقمه های تکنیکی برتر به روش رتبه های  کنکور ۹۵

شیمی

انحلال پذیری:

در بیشتر سوالات کنکور  (۹۵  % ) در مورد انحلال پذیری مواد باید به نکات زیر توجه کرد :

۱-حلال قطبی : آب و اتانل  ( البته قطبیت اتانل کمتر از آب است )

۲-جامد های نا قطبی :مهمترین جامد های نا قطبی مورد هدف طراح سوال ،  ید  ، نفتالن و فسفر سفید است .

۳-حلال های ناقطبی : مهمترین حلال های ناقطبی عبار ت اند از : هگزان ، تولوئن ، بنزن ، نفت و کربن تترا کلرید

۴-اکثر اسید ها و باز ها و نمک ها در آب حل میشوند نه در حلال های نا قطبی همچنین حلال های  نا قطبی در آب حل نمیشوند ، بنابراین مخلوط آنها با آب منجر به تشکیل یک مخلوط نا همگن میشود . توجه شود که ید در الکل به خوبی حل میشود .

۵-اتانل در آب به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی قوی تر به خوبی حل میشود . به عبارتی در اتانل بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه دارد ودر آب قطبی به خوبی حل میشود . ولی در بوتانل بخش نا قطبی بر بخش قطبی غلبه دارد و در مقایسه با اتانل به مقدار کمتری در آب حل میشود .

۶-ویتامین آ مولکولی است که بخش نا قطبی بر بخش قطبی غلبه دارد . بنابراین در آب حل نمیشود و محلول در چربی است . ولی در  ویتامین ث  بخش قطبی بر بخش نا قطبی غلبه دارد ، بنا براین ویتامین ث در اب به خوبی حل میشود .

در انحلال های گرما ده محلول گرم میشود ودر انحلال های گرما گیر محلول سرد میگردد.۷-

انحلال تمام گازها د رآب گرما ده است به جز گازهای نجیب.۸-

 نکات ویژ عربی ویژه

هر ضمیری که تعیین کننده ی صیغه ی فعل باشه فاعل یا نائب فاعل یا اسم آن فعل ناقصه است مانند : ” تما ” در – ذهبتما – نُصِرتما – أصبحتما

ولی اگر به فعل متصل شده و بیانگر صیغه ی آن فعل نباشد قطعاً مفعول به است و آن فعل متعدیه مانند : نصرَهما در اینجا “هما ” تعیین کننده صیغه ی فعل نصر نیست .

این مقاله را از دست ندهید:  مروری بر نکات مهم گلبول های قرمز(زیست 1)

اسم استفهام قبل از اسم یا ضمیر حتماً خبر مقدم است ( قبل از ناقصه خبرمقدم آن ) مانند : مَن الفائز ؟ کیف أنت ؟ أینَ کنتم ؟

اسم استفهام + یک اسم = خبر + مبتدا

ولی اگر قبل از فعل تام بیاید در پاسخ آن هر نقشی بیاید ؛ اسم استفهام همان نقش را خواهد داشت :

من و ما + فعل لازم = مبتدا + خبر مانند : من ذهب ؟

من و ما + فعل متعدی + مفعول = مبتدا + خبر مانند : من رأیتَهَ ؟

من و ما + فعل متعدی( اگر مفعولش نیاید ) من و ما مفعول به مقدم می شود مانند : من رأیت ؟

کیف + فعل تام > کیف حال و محلا منصوب کیف ذهب ؟ ذهب مسروراً .

آین یا متی + فعل = مفعول فیه مقدم و …. متی ذهب ؟ ذهب صباحاً.

در مورد پسوند ” ت “در فعل ؛ اگر قبل از “ت” ساکن باشد حتماً ضمیر متصل فاعلی است و در غیر آن نشانه ی ماضی للغائبه است و نقشی ندارد.

سه اصل طلایی در مطالعه زیست شناسی

الف) عمیق خواندن

ب) مفهومی خواندن

ج) ترکیبی خواندن

:مفهومی خواندن

شاید طراح سؤال در رابطه با این مطلب تستی طراحی کند که یکی از

گزینه‌های آن این باشد: «در ملخ هموگلوبین گاز اکسیژن را به ماهیچه‌های

عقبی می‌رساند». کسی که عمیقاً درس را خوانده باشد متوجه می‌شود

که این گزینه‌ی غلطی است؛ زیرا گفته هموگلوبین اکسیژن را حمل می‌کند.

در حالی که گفتیم سیستم گردش مواد دخالتی در تنفس جانور ندارد؛

بنابراین شما با اجرای این مرحله، اصل دوم را نیز پشت سر گذاشته‌اید.

ترکیبی خواندن:

شما که واژه‌ی «حشرات» را شنیده‌اید باید تمام نکات ترکیبی آن را هم کار

کنید اعم از: داشتن گردش خون باز + فراوان‌ترین و موفق‌ترین جانوران در

طول تاریخ زمین + دفع اوریک اسید و… .

با رعایت این سه اصل و البته مرور‌های متوالی می‌توان درصد خوبی را در

این مقاله را از دست ندهید:  چگونه ادبیات بخوانیم؟

این درس کسب کرد. به هیچ وجه نباید در مطالعه‌ی زیست زیاده‌روی کنید.

کم نیستند دانش‌آموزانی که وقت ریاضی و فیزیک و عربی را برای زیست

صرف می‌کنند و این یک اشتباه محض است.

زیست:

۱-همه سیاهرگهای بدن دریچه لانه کبوتری ندارند و این دریچه مخصوص سیاهرگهای زیر قلب و دستهاست.

۲-عروس دریایی در لوله های کیسه گوارشی خود مژک دارد ولی هیدر در کیسه خود تاژک دارد.

۳-قلب همیشه خون پر غذا را به سوی بدن هدایت میکند که این خون میتواند غنی از اکسیژن و یا کم اکسیژن باشد.

۴-بی مهرگان قلب لوله ای پشتی و طناب عصبی شکمی دارند ولی مهره داران قلب شکمی و طناب عصبی نخاعی پشتی دارند.

۵-همواره رگهای ورودی به قلب سیاهرگ و رگهای خروجی از قلب سرخرگ نامیده می شوند و ربطی به خون تیره یا روشن درون آن ندارد.

۶-حشرات تنفس نایی و گردش خون باز دارند و خون تیره و روشن در آنها معنایی ندارد.

۷-در خرچنگ دراز دی اکسید کربن و آمونیاک مثل ماهی از آبشش دفع می شود.

۸-کرم خاکی معده و پا ندارد ولی لوله گوارش و گردش خون بسته دارد.

۹-خرچنگ دراز و ماهی هر دو سرخرگ پشتی با خون روشن دارند.

۱۰-ماهی قلب دو حفره ای شکمی با یک دهلیز و یک بطن و یک دریچه دهلیزی بطنی دارد و همیشه در قلب ماهی خون تیره جریان دارد.

در انسان دهلیز چپ فاقد بافت گرهی می باشد۱۱-

۱۲-در بطن ها بر خلاف دهلیزها انتشار پیام الکتریکی و انقباض مکانیکی همزمان است .

۱۳-گره دهلیزی بطنی از گره پیشاهنگ کوچکتر است و فرکانس تخلیه آن نیز از گره پیشاهنگ کمتر می باشد.

۱۴-میوکارد بطن ها برخلاف میوکارد دهلیزها دارای بافت گرهی میوکارد می باشد .

۱۵-سیاهرگهای کبد چون پایینتر از قلب قرار دارند پس دارای دریچه لانه کبوتری می باشند.

۱۶-در دیاستول بطن ها به استراحت در می آیند ولی دهلیزها در استراحت باقی می مانند.

این مقاله را از دست ندهید:  مروری بر نکات مهم جانداران بخش دوم (زیست)

۱۷-بی نطمی های زنش قلب روی الکتروکاردیوگرام نمایان می شود نه کاردیوگرام.

۱۸-شروع ثبت موج T همزمان با حداکثر قدرت انقباض بطن ها است.

۱۹-در یک چرخه ضربان قلب دریچه های دهلیزی-بطنی اغلب باز هستند ولی دریچه های سینی اغلب بسته اند.

۲۰-در مرحله استراحت عمومی همه حفرات قلب در حال خونگیری هستند.

۲۱-صدای اول قلب بلافاصله پس از پایان دیاستول و صدای دوم قلب در شروع دیاستول بعدی شنیده می شود.

۲۲-کمترین میزان حجم خون در دهلیزها همزمان با ثبت موج QRSاست.

۲۳-بیشترین سرعت جریان خون در وسط آئورت و کمترین آن در مجاورت مویرگهاست.

۲۴-خاصیت ارتجاعی دیواره سرخرگها جریان متناوب خون خروجی از قلب را پیوسته می کند.

۲۵-فقط در دیواره برخی رگهای خونی گیرنده حساس به دما وجود دارد نه همه رگها.

۲۶-اختلاف فشار اسمزی درون و بیرون رگ در طول مویرگ عدد ثابتی است.

مثال های از رابطه همیاری :

۱٫باکتری‌های سیرابی و نگاری با گاو.

۲٫ریزوبیوم و ریشه ی گیاهان پروانه واران ( سویا و..

۳٫بعضی روزن داران و جلبک ها.

  1. قارچ ریشه ای

۵٫گلسنگ ها

۶٫گیاهان شهد دار با حشرات گرده افشان.

۷٫شته با مورچه

انگل معمولا باعث کشته شدن میزبان نمیشه ( استثناء انگل مالاریا)

522 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی