پیام های انگیزشی :

سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۱۰ تیر ۱۳۹۶

سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

سلام به همه داوطلبان کنکور سراسری و رشته پر طرفدار این روزها ، تجربی . و سلام به همه داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته های پزشکی سخت در حال تلاش و مطالعه جدی در این روزهای مانده تا برگزاری کنکور سراسری هستند.

قبل از اینکه بپردازیم به بحث سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار ابتدا نکاتی که باعث موفق شدن و کسب نتیجه قبولی در پزشکی می شوند را با هم مرور می کنیم:

۱- داشتن برنامه ای هدفمند و حساب شده برای مطالعه و سرمایه گذاری جهت قبولی.

۲- آماده کردن الزامات مورد نیاز مثل مکان مناسب مطالعه، منابع معتبر و…

۳- پیشی گرفتن از رقبا در زمان هایی که بقیه نمی دانند چگونه برنامه ریزی داشته باشند و  چگونه پیشروی کنند.

 

و اما سهمیه بندی رشته های پزشکی بهمراه چند نمونه کارنامه قبولی:

یک:  سهمیهﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، در دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم پزشکی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است. اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه < اﺳﺘﺎﻧﻲبومی> بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته ، از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 دو: اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ  سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد

سه: اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد. .

 چهار: داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  پنج: اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد  میﺑﺎﺷﺪ .

شش: اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ  امکان پذیر است 

هفت: ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن  می ﺑﺎﺷﻨﺪ

  هشت: ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد

این مقاله را از دست ندهید:  کدام داوطلبان باید در آزمون های تابستان شرکت کنند؟

نه:در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده ، ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.

 

شهریه پزشکی پردیس:

چند نکته بایستی داوطلب کنکور در هنگام انتخاب رشته پردیس بین الملل مد نظر  بایستی داشته باشن

 ۱- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﻬﺮﻳﻪ  ﻫﺎی درج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق، ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﺎل(ﺗﺮم دو)و به ریال می باشد

 ۲- ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و جایگاه در  رﺗﺒﻪ بندی کشوری  پنج تا پانزده درصد کمتر یا بیشتر  ﺷﻬﺮﻳﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از داوطلب دریافت کند

۳- داﻧﺸﮕﺎه ها ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه در رتبه بندی کشوری  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، درصدی را به ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

 ۴- در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ در  ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﭘﺲ از ثبت نام و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،دانشگاه ها ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت از ﻓﺮاﮔﻴﺮان درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی دانشگاه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

اتباع غیر ایرانی

در دوره روزانه

پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکیمقطع تحصیلیرشته
۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰دکتری عمومیپزشکی
۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰دکتری عمومیدندانپزشکی
۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰دکتری عمومیداروسازی
۹۰/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰کارشناسیفیزیوتراپی
۹۰/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰کارشناسیبینایی سنجی
۸۰/۰۰۰/۰۰۰۷۳/۰۰۰/۰۰۰کارشناسیعلوم تغذیه
۶۵/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰کارشناسیمامایی
۵۵/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰کارشناسیپرستاری
۴۷/۰۰۰/۰۰۰۴۷/۰۰۰/۰۰۰کارشناسیسایر رشته های مقطع کارشناسی
۳۲/۰۰۰/۰۰۰———کاردانیکلیه رشته های مقطع کاردانی

 

توصیه به عاشقان قبولی در پزشکی:

خیلی ها را دیده‌ و شنیده ایم که فقط دوست دارند که به پزشکی برسند اما به آن باور قلبی نرسیده اند که می توانند در این جایگاه قرار بگیرند  و زحماتشان نتیجه می دهد.

شما داوطلب عزیزی که هدفت فقط قبولی در پزشکیه ؛ حواست باشه که مبادا از قدرت فکر خود غافل شوی.  دنیا پر از فراوانی است، کم نبودند داوطلبانی که از دی ماه و بهمن ماه برای کنکور استارت زده‌اند ولی به دلیل باور قلبی که داشتند و اشتیاقی که برای قبولی در این رشته داشته‌اند توانسته‌اند نتایج تاپ و معرکه ای  بگیرند و در نظر من و شما معجزه گر شناخته شوند. شما داوطلب عزیز باید اول خوب درک کنی که چه لذتی دارد پزشکی خواندن آن هم در دانشگاه هایی مثل تهران، شهید بهشتی، تبریز، شیراز و ایران و….. حرف زدن با افرادی که به حقیقت برای زندگیشان برنامه و هدف دارند . رفتن سر کلاس‌های اساتیدی که وقتی می‌خواهند رزومه کاری و علمی‌شان را بنویسند روی تخته جا نمیشه باید روی دیوار بنویسند!! مطمئن باشید اگر همه شرایط را هم فراهم کنید اما اگر اشتیاق برای تحصیل در این رشته نداشته باشید و یا به آن باور و ایمان نرسیده باشید که می توانید در این رشته تحصیل کنید هرگز به آن نخواهید رسید.

نمونه کارنامه های قبولی پزشکی:

پزشکی ۹۴- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران- جنسیت: مرد- معدل :۱۹/۳۷-منطقه ۲

نمره درسعنوان درسردیف
۵۰/۷زبان و ادبیات فارسی۱
۵۳/۴زبان عربی۲
۷۳/۴فرهنگ و معارف اسلامی۳
۷۷/۸زبان خارجه۴
۰/۰زمین شناسی۵
۲۲/۳ریاضیات۶
۳۲/۷زیست شناسی۷
۴۱/۲فیزیک۸
۴۲/۹شیمی۹

 

 رتبه کل در سهمیه و آخرین رتبه مجازه شده در دوره های روزانه و نوبت دوم گروه آزمایشی علوم تجربی:

 

ماکزیمم نمره کل زیر گروه هارتبه کل در سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه( دوره های روزانه و نوبت دوم)رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه
۹۲۶۴۳۰۳۹۶۹۳۹۸۶۵۷۱

 

هوشبری ۹۵- دانشگاه علوم پزشکی تهران- منطقه یک- جنسیت: مرد-معدل۱۹/۶۹

نمره درسعنوان درسردیف
۴۲/۷زبان و ادبیات فارسی۱
۹۰/۷زبان عربی۲
۶۸/۰فرهنگ و معارف اسلامی۳
۹۴/۰زبان خارجه۴
۰/۰زمین شناسی۵
۳۲/۳ریاضیات۶
۱۴/۷زیست شناسی۷
۳۸/۹فیزیک۸
۴۵/۸شیمی۹

 

 رتبه کل در سهمیه و آخرین رتبه مجازه شده در دوره های روزانه و نوبت دوم گروه آزمایشی علوم تجربی:

ماکزیمم نمره کل زیر گروه هارتبه کل در سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه( دوره های روزانه و نوبت دوم)رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه
۹۰۹۲۲۷۶۹۳۴۲۸۷۸۴۴۸

 

پزشکی سمنان ۹۵-جنسیت زن-معدل ۱۹-منطقه ۱

نمره درسعنوان درسردیف
۵۰/۷زبان و ادبیات فارسی۱
۸۵/۴زبان عربی۲
۶۶/۴فرهنگ و معارف اسلامی۳
۸۰/۶زبان خارجه۴
۰/۰زمین شناسی۵
۲۶/۷ریاضیات۶
۴۷/۶زیست شناسی۷
۴۲/۳فیزیک۸
۶۹/۶شیمی۹

 رتبه کل در سهمیه و آخرین رتبه مجازه شده در دوره های روزانه و نوبت دوم گروه آزمایشی علوم تجربی:

ماکزیمم نمره کل زیر گروه هارتبه کل در سهمیهآخرین رتبه مجاز در سهمیه( دوره های روزانه و نوبت دوم)رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه
۹۸۰۰۹۶۶۲۴۲۸۷۲۶۷۰

 

 

موفق باشید…

2,330 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی