۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده اید ناراحت می شوید نه کارهایی که انجام داده اید، پس طناب قایق تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آبهای آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید. مارک تواین
نویسنده: دکتر رونقی 0 نظر 1897 بازدید

سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار


سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار


سلام به همه داوطلبان کنکور سراسری و رشته پر طرفدار این روزها ، تجربی .

و سلام به همه داوطلبانی که با هدف قبولی در رشته های پزشکی

سخت در حال تلاش و مطالعه جدی در این روزهای مانده تا برگزاری کنکور سراسری هستند.

قبل از اینکه بپردازیم به بحث سهمیه بندی رشته های پزشکی و شرایط رشته های تعهد دار

ابتدا نکاتی که باعث موفق شدن و کسب نتیجه قبولی در پزشکی می شوند را با هم مرور می کنیم:

1- داشتن برنامه ای هدفمند و حساب شده برای مطالعه و سرمایه

 

گذاری جهت قبولی.

2- آماده کردن الزامات مورد نیاز مثل مکان مناسب مطالعه، منابع معتبر و...

3- پیشی گرفتن از رقبا در زمان هایی که بقیه نمی دانند

 

چگونه برنامه ریزی داشته باشند و چگونه پیشروی کنند. و اما سهمیه بندی رشته های پزشکی بهمراه چند نمونه کارنامه قبولی:

یک: سهمیهﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن

ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، در دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم پزشکی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است.

اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه < اﺳﺘﺎﻧﻲبومی> بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ

داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته ،

از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

دو: اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول

دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد

سه: اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد. .

چهار: داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ،

ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

پنج: اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد میﺑﺎﺷﺪ .

شش: اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ امکان پذیر است

هفت: ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ

هشت: ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ

و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی

ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد

نه:در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ

در استان های همجوار ایجاد شده ، ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ،

ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده

ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.شهریه پزشکی پردیس:

چند نکته بایستی داوطلب کنکور در هنگام انتخاب رشته پردیس بین الملل مد نظر بایستی داشته باشن

1- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺎی درج ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق، ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﺎل(ﺗﺮم دو)و به ریال می باشد

2- ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و جایگاه در رﺗﺒﻪ بندی کشوری

پنج تا پانزده درصد کمتر یا بیشتر ﺷﻬﺮﻳﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه از داوطلب دریافت کند

3- داﻧﺸﮕﺎه ها ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم، ﻗﺪﻣﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه در رتبه بندی کشوری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، درصدی را به ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

4- در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺛﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان

و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد ﭘﺲ از ثبت نام و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ،دانشگاه ها ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت

از ﻓﺮاﮔﻴﺮان درﻳﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی دانشگاه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ می ﺑﺎﺷﺪ.

شهریه های ذکر شده در لیست ریز ممکن است بر اساس کیفیت دانشگاه ها متفاوت باشد.

اتباع غیر ایرانی

در دوره روزانه
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی مقطع تحصیلی رشته
170/000/000 160/000/000 دکتری عمومی پزشکی
180/000/000 170/000/000 دکتری عمومی دندانپزشکی
170/000/000 160/000/000 دکتری عمومی داروسازی
90/000/000 78/000/000 کارشناسی فیزیوتراپی
90/000/000 78/000/000 کارشناسی بینایی سنجی
80/000/000 73/000/000 کارشناسی علوم تغذیه
65/000/000 45/000/000 کارشناسی مامایی
55/000/000 45/000/000 کارشناسی پرستاری
47/000/000 47/000/000 کارشناسی سایر رشته های مقطع کارشناسی
32/000/000 --------- کاردانی کلیه رشته های مقطع کاردانیتوصیه به عاشقان قبولی در پزشکی:

خیلی ها را دیده‌ و شنیده ایم که فقط دوست دارند که به پزشکی برسند

اما به آن باور قلبی نرسیده اند که می توانند در این جایگاه قرار بگیرند و زحماتشان نتیجه می دهد.

شما داوطلب عزیزی که هدفت فقط قبولی در پزشکیه ؛

حواست باشه که مبادا از قدرت فکر خود غافل شوی. دنیا پر از فراوانی است،

کم نبودند داوطلبانی که از دی ماه و بهمن ماه برای کنکور استارت زده‌اند ولی

به دلیل باور قلبی که داشتند و اشتیاقی که برای قبولی در این رشته داشته‌اند

توانسته‌اند نتایج تاپ و معرکه ای بگیرند و در نظر من و شما معجزه گر شناخته شوند.

شما داوطلب عزیز باید اول خوب درک کنی که چه لذتی دارد پزشکی خواندن آن هم

در دانشگاه هایی مثل تهران، شهید بهشتی، تبریز، شیراز و ایران و…..

حرف زدن با افرادی که به حقیقت برای زندگیشان برنامه و هدف دارند .

رفتن سر کلاس‌های اساتیدی که وقتی می‌خواهند رزومه کاری و علمی‌شان را بنویسند

روی تخته جا نمیشه باید روی دیوار بنویسند!! مطمئن باشید اگر همه شرایط را هم فراهم کنید

اما اگر اشتیاق برای تحصیل در این رشته نداشته باشید و یا به آن باور و ایمان نرسیده باشید

که می توانید در این رشته تحصیل کنید هرگز به آن نخواهید رسید.

نمونه کارنامه های قبولی پزشکی:

پزشکی 96- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز-

رتبه در منطقه دو 1907 رتبه کشوری 4514

نمره درس از 10 عنوان درس ردیف
6 زبان و ادبیات فارسی 1
6 زبان عربی 2
6 فرهنگ و معارف اسلامی 3
6 زبان خارجه 4
1 زمین شناسی 5
8 ریاضیات 6
6 زیست شناسی 7
7 فیزیک 8
4 شیمی 9هوشبری 96- بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران-

رتبه در منطقه دو 6387 -رتبه کشوری 15462

نمره درس عنوان درس ردیف
5 زبان و ادبیات فارسی 1
1 زبان عربی 2
3 فرهنگ و معارف اسلامی 3
7 زبان خارجه 4
1 زمین شناسی 5
7 ریاضیات 6
7 زیست شناسی 7
6 فیزیک 8
2 شیمی 9

پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان-بومی استان سمنان / مناطق محروم

رتبه در منطقه دو :2775 رتبه کشوری : 6634

نمره درس از 10 نمره عنوان درس ردیف
8 زبان و ادبیات فارسی 1
8 زبان عربی 2
6 فرهنگ و معارف اسلامی 3
5 زبان خارجه 4
2 زمین شناسی 5
7 ریاضیات 6
5 زیست شناسی 7
2 فیزیک 8
5 شیمی 9

موفق باشید...

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو