پیام های انگیزشی :

تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(۹)

  • نویسنده : دکتر حسین رونقی
  • ۸ تیر ۱۳۹۶

تکنیک های  قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(۹)

جسارت اجرایی کردن

ایده هایت را داشته باش

جهان پر است از

ترسوهای خوش فکر…!

 

 ادبیات سال چهارم:

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق

مفهوم: کسی درد عاشق را می فهمد که خود درد عشق را کشیده باشد.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۵

هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش

مفهوم: هر موجودی به اصل و مبدا خود باز می گردد.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۱

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیستگ

مفهوم: از کوزه همان برون تراود که در اوست

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۳۰

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

مفهوم: خارج از ذهن و وصف ما بودن خداوند

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۰

طمع دنائت آورد و آبرو برد!

مفهوم : نکوهش طمع و ستایش قناعت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۵

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد/ بنمود جمال و عاشق زارم کرد

مفهوم: عشق منشا خلقت انسان بوده است.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱

منی چون بپیوست با کردگار/شکست اندر آورد و برگشت کار

مفهوم: غرور در برابر خداوند سبب شکست است.

ارتباط معنایی دارد با:

 

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده ، پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد.

مفهوم: بخشش و بخشایندگی خداوند، ستار العیوب بودن خداوند و روزی رسان بودن او .

ارتباط معنایی دارد با:

 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

مفهوم: فنای عشقان

ارتباط معنایی دارد با : مفهوم ۴

 ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم / وز هر چه گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم

مفهوم: خداوند وصف ناپذیر است

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۰

پهلوی با دندون ببر کباب می خوره

مفهوم: راحت طلب نبودن شاهان پهلوی

امیدوار بود آدمی به خیر کسان / ما را به خیر تو امید نیست شرمسان

مفهوم: اگر نیکی در حق مردم نمی کنی بدی هم نکن

ارتباط معنایی دارد با:

 غرض من آنست که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم ، چنانکه ذکر آن تا آخر روزگار باقی بماند

مفهوم: نوشته ام ابدی باشد و پر معنا

ارتباط معنایی دارد با:

… و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رساندی

مفهوم: زیر آب دیگران را با سخن چینی زدن

کفی راد دارد دلی پر زدرد

مفهوم: بخشنده است و دلش پر از عدل و داد است.

مرا نام باید که تن مرگ راست!

مفهوم: آبرو از جان با ارزش تر است.

دریاب کنون که نعمتت هست به دست/ کاین دولت و ملک می رود دست به دست

مفهوم: ناپایداری قدرت( مفهوم ۱۰)- توصیه به محبت به دیگران

ارتباط معنایی دارد با:

 این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد/ اجر صبری است کزان شاخه نباتم دادند

مفهوم: رسیدن به خوشی در اثر ارتباط با خدا

ارتباط معنایی دارد با:

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب/ مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/ کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

مفهوم: دشواری جدا شدن از یار

چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت/ باقی نمی توان گفت الا به غمگساران

مفهوم: درد عشق را فقط عاشق هجران دیده می فهمد.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۵

از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست

مفهوم: سر انجام همه مخلوقات مرگ است

ارتباط معنایی دارد با:

 دوستت دارم از این رو که مکافاتت می کنم

مفهوم:خداوند بندگان مقرب تر را بیشتر و سخت تر مورد زجر و آزمایش قرار می دهد.

ارتباط معنایی دارد با:

 زر عزیز آفریده است خدای/ هر که خوارش بکرد خوار بشد

مفهوم: پول و ثروت دنیا عزیز است ( این مفهوم ، هنجار کنی یا به عبارت دیگر آشنایی زدایی دارد)

 ارتباط معنایی دارد با:

 مرا تا عشق صبر از دل براندست/ بدین امید جان من بماندست

این مقاله را از دست ندهید:  تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(8)

مفهوم: ستایش امید

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۹

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.

مفهوم: نکوهش تکرار و توصیه به نوآوری

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۴

  خاک سیه بر سر او کزدم  تو تازه ند/ یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود

مفهوم: سخن و عنایات و توجه حق موجب پیشرفت آدمی است و راه دیگری ندارد.

ارتباط معنایی دارد با:

 بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید/ بنگر که از این چرخ  جفا پیشه چه برخاست

مفهوم: عاقبت مغرور شدن نابودی است.

زی تیرنگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست

مفهوم: همه پیشامدها برگردن خود انسان است.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۴

بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت / امروز همه روی جهان زیر پر ماست

مفهوم: لات زدن و خود ستایی

ارتباط معنایی دارد با:

 کرد فرامش ره و رفتار خویش/ مانده غرامت زده از کار خویش

مفهوم: نکوهش تقلید کورکورانه

ارتباط معنایی دارد با:

تو را که این همه گفت است و گوی بردرمی/ چگونه از تو توقع کند کسی کرمی

مفهوم: خسیس بودن فرد چانه زننده

باچشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.

مفهوم: هر موجودی نشانی از خداست و با دیدن او پی به وجود خدا می بریم- نگرش با بصیرت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۱

فردا که گل زخم ها را عشاق شاهد بگیرند/ واحسرتا نیست ای دل ، زخمی گواه من و تو

مفهوم: محاکمه درونی شاعر از اینکه زخمی در راه خدا ندارد- خود اتهامی

ارتباط معنایی دارد با:

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید /شرمنده رهروی که عمل به مجاز نکرد

آن عید یاد باد که از بام و برمرا/ هر دو پیام یارو خط دلبری آمدی

مفهوم: افسوس از خوشی های گذشته= مفهوم درس بوی جوی مولیان

ارتباط معنایی دارد با:

دل در این پیر زن عشوه گر دهر مبند/ کاین عجوزه عروس هزار داماد است

مفهوم: ناپایداری و بی وفایی دنیا

ارتباط معنایی دارد با:مفهوم ۹

دل هر ذره را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی

مفهوم: هر جزئی از طبیعت نشانی از خداست- نگرش با بصیرت( مفهوم ۱۱)

ارتباط معنایی دارد با:

جان گدازی اگر به آتش عشق/ عشق را کیمیای جان بینی

مفهوم: عشق موجب تعالی است

ارتباط معنایی دارد با : مفهوم بیت ۶

شمع جویی و آفتاب بلند / روز بس روشن است و تو در شب تار

مفهوم: نکوهش غفلت انسانها از خداوند

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۳

چشم بگشا به گلستان و ببین/ جلوه آب صاف در گل و خار

مفهوم: موجودیت یافتن از یک منبع واحد و از کثرت به وحدت روی آوردن

ارتباط معنایی با : زکثرت جان را غم و اندوه می زاید / به وحدت آی تا خود را همیشه شادمان بینی

شود آسان ز عشق کاری چند/ که بود نزد عقل بس دشوار

مفهوم: تقابل عقل و عشق

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲

تا به جایی می رسی که می نرسد / پای اوهام و پایه افکار

مفهوم: اوج مقام و تعالی انسان

ارتباط معنایی دارد با: 

 هر کسی را سیرتی بنهاده ام/ هر کسی را اصطلاحی داده ام

مفهوم: به هر کسی شیوه ای اموخته شده تا منظور و مقصود خود را بیان کند.

ارتباط معنایی دارد با:

 لعل را گر مهر نبود باک نیست / عشق را دریای غم غمناک نیست

مفهوم: ارزشمند بودن در ذات و قابلیت ذاتی

ارتباط معنایی دارد با:

 هیچ ترتیبی و آدابی مجوی/ هر چه می خواهد دل تنگت بگوی

مفهوم: هر طور که می خواهی خدا را عبادت کن

قل کل یعمل علی شاکلته

مفهوم: هر کس مطابق سرشت خود عمل می کند

ارتباط معنایی دارد با:

 مجموعه ای می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد

مفهوم: کشیدن بار امانت  عشق  توسط انسان که حتی کوه از کشیدن آن عاجز ماند.

ارتباط معنایی دارد با:

 خلق الانسان من صلصال کالفخار

مفهوم: آفرینش انسان از گل خشک

این مقاله را از دست ندهید:  تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(6)

ارتباط معنایی دارد با:

 ادبیات سال چهارم:

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق

مفهوم: کسی درد عاشق را می فهمد که خود درد عشق را کشیده باشد.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۵

هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش

مفهوم: هر موجودی به اصل و مبدا خود باز می گردد.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۱

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیستگ

مفهوم: از کوزه همان برون تراود که در اوست

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۳۰

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

مفهوم: خارج از ذهن و وصف ما بودن خداوند

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۰

طمع دنائت آورد و آبرو برد!

مفهوم : نکوهش طمع و ستایش قناعت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۵

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد/ بنمود جمال و عاشق زارم کرد

مفهوم: عشق منشا خلقت انسان بوده است.

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱

منی چون بپیوست با کردگار/شکست اندر آورد و برگشت کار

مفهوم: غرور در برابر خداوند سبب شکست است.

ارتباط معنایی دارد با:

 به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس / به دلش اندر آید ز هر سو هراس

هنر خوارشد جادویی ارجمند/ نهان راستی آشکار گزند

مفهوم: راستی از بین رفته و کژی جای آن را گرفته

ارتباط معنایی دارد با:

عشق دریایی کرانه ناپدید / کی توان کردن شنا ای هوشمند

مفهوم: از عشق نمی توان خلاص شد- سختی کشیدن عاشقان

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۳

عشق را خواهی که تا پایان بری / بس که بپسندید باید ناپسند

مفهوم: سختی کشیدن عاشقان

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۳

بگفتا دوری از مه نیست در خور/ بگفت آشفته از مه دور بهتر

مفهوم: ندیدن دلبر با صلاح و مصلحت عاشق است.

ارتباط معنایی دارد با :

بگفتا رو صبوری کن در این درد/ بگفت از جان صبوری چون توان کرد

مفهوم: بدون معشوق نمی توان صبوری کرد.

ارتباط معنایی دارد با:

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم/ از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

مفهوم: با تمام وجود به تماشای معشوق رفتن

ارتباط معنایی دارد با:

با صد هزار جلوه برون آمدی و شکر خواب  بامداد/ هشیار گرد هان! که گذشت اختیار عمر

مفهوم: نکوهش گذر جوانی با غفلت

ارتباط معنایی دارد با:

جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا / نماند در این خوانه استخوانی

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان/ این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

مفهوم: ماندگار بودن سخن نیکو در ادبیات

ارتباط معنایی دارد با:

اگر در دیده مجنون نشینی / به غیر از خوبی لیلی نبینی

مفهوم: ستایش نگرش با بصیرت

 ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۱

تو مو می بینی  و مجنون پیچش مو/ تو ابرو او اشارت های ابرو

مفهوم: ستایش نگرش با بصیرت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲

 به شادی و  آسایش و خواب و خور / ندارند کاری دل افگارها

میهن مهرورزان که آزاده اند/ بریزند از دام جان تارها

ولی راد مردان و وارستگان / نبازند هرگز به مردارها

مفهوم: سختی کشیدن عاشقان

ارتباط معنایی دارد با:  با مفهوم ۳

چه فردها مرده در کوه ها/ چه حلاج ها رفته بر دارها

به خون خود آغشته و رفته اند/ چه گل های رنگین به جوبارها

مفهوم: فنای عاشقان

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۴

 سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو/ جمال یار ز گل برگ سبز، تابان شد

مفهوم : نگرش با بصیرت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۱

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد / آن را که وفا نیست زعالم کم باد

مفهوم: نکوهش غم منفی- نکوهش هر کسی که غم ندارد.

ارتباط معنایی دارد با:

دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد / جز غم که هزار آفرین بر غم باد

مفهوم: تقدیر از وجود غم مثبت عشق

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۸

 مفهوم متن مستوجب آتش: نفی غرور

ارتباط معنایی دارد با:

مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد  و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و زن خواهد.

این مقاله را از دست ندهید:  تکنیک های قرابت معنایی به سبک خلاصه های نفرات برتر(5)

مفهوم: ستایش مردمی بودن

ارتباط معنایی دارد با:

نیست باز آمدن از فکر و خیال تو مرا / با رفیقان موافق سفر دورخوش است

 

هر عصب و  فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت.

مفهوم: اعتقاد به قضا و قدر

ارتباط معنایی دارد با : مفهوم ۲۳

اگر پای در دامن آری چو کوه / سرت زآسمان بگذرد در شکوه

مفهوم: ستایش گوشه نشینی

ارتباط معنایی دارد با:مفهوم ۲۵

 صدف وار گوهرشناسان راز / دهان جز به لولو نکردند باز

مفهوم: ستایش کم گویی و گزیده گویی

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۶

فراوان سخن باشد آکنده گوش / نصیحت نگیرد مگر در خموش

مفهوم: انسان پر حرف نصیحت نمی شوند

ارتباط معنایی با : مفهوم ۲۸

نباید سخن گفت ناساخته / نشاید بریدن نینداخته

مفهوم: اول اندیشه کن بعد سخن بگو

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۹

کمال است در نفس انسان سخن / تو خود را به گفتار ناقص مکن

مفهوم: ارزش انسان به گفتار اوست

ارتباط معنایی دارد با:

 چرا گوید آن چیز در خفیه مرد / که گر فاش گردد شود روی زرد

مفهوم : اهمیت رازداری و نکوهش افشاگری

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۲۷

گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم / گفت والی از کجا در خانه خمار نیست

مفهوم: بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت

ارتباط معنایی دارد با:

 گفت باید حد زند هشیار مردم مست را / گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست

مفهوم: همه مردم در نوعی مستی و غفلت اند

ارتباط معنایی با : مفهوم ۳۲

تا وارهی از دم ستوران / وین مردم نحس دیو مانند

مفهوم: نکوهش هم نشینی با انسانهای پست

 ارتباط معنی دارد با:

 شگفتا ! نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر ، آن را کهکشان می بیند و دهاتی های کاه کش کویر، شاهراه علی و راه کعبه!

 مفهوم: نکوهش نگرش علمی و جزء نگر و ستایش نگرش باطن بین

شمال و غرب و جنوب پریشان و آشفته اند ، تاج ها در هم می شکند و امپراتوریها به خویش می لرزد.

مفهوم: فنای قدرت و پادشاهان

ارتباط معنایی دارد با : مفهوم ۱۰

چه چیز را دشوار پنهان می توان داشت اتش را که در روز دودش از راز نهان خبر می دهد و در شب شعله اش پرده دری می کند ، عشق نیز چون آتش است که پنهان نمی ماند.

مفهوم: سه چیز را دشوار می توان پنهان داشت: آتش- عشق- شعر

ارتباط معنایی دارد با:

 هیچ کلامی را دوبار در قافیه  نیاورم  مگر آن که با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد.

مفهوم: جناس تام در قافیه مانند بیت»»»

من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است / کبوتر زیباست./ و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست / گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟

چشم ها را باید شست  جور دیگر باید دید…

مفهوم: ستایش نگرش با بصیرت

ارتباط معنایی دارد با: مفهوم ۱۱

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن ، پی آواز حقیقت بدویم .

مفهوم: نکوهش نگرش علمی و جزء نگر و ستایش نگرش باطن بین

الهی ، تو مرا خواستی ، من آن خواستم که تو خواستی.

مفهوم: سرسپردگی مطلق و رضای در برابر خداوند

ارتباط معنایی دارد با:

مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت/ اسیر حکم توام  گر تنم بخواهی خست 

 

پایان نکات تکنیکی قرابت معنایی…

794 بازدید

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاوره خصوصی