۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : زمان شما محدود است، پس آن را به تقلید از زندگی دیگران هدر ندهید. استیو جابز
نویسنده: دکتر رونقی نظر 5354 بازدید

آخرین رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی پرستاری

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته پرستاری  روزانه دوره اخیر می باشد.

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و ... و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است

نتایج زیر برگرفته از سایت کانون فرهنگی آموزش میباشد .

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران   :

آخرین رتبه کشوری: 24401

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4897

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9132

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4833

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: 34893

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4897

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13989

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3470

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد   :

آخرین رتبه کشوری: 33239

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13347

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6893

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: 30367

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5966

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12157

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5343

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز   :

آخرین رتبه کشوری: 23280

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4888

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 8623

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4580

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایران  :

آخرین رتبه کشوری: 26710

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6627

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 8471

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4141

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایلام  :

آخرین رتبه کشوری: 37761

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12444

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8143

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بقیه الله  :

آخرین رتبه کشوری: 27216

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5683

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10940

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5482

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی   شیراز :

آخرین رتبه کشوری: 24427

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4292

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 7611

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4839

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد   :

آخرین رتبه کشوری: 17602

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 3408

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 7210

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 2958

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی  :

آخرین رتبه کشوری: 33297

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6458

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10844

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6964

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  جندی شاپور  :

آخرین رتبه کشوری: 41227

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4925

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12336

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9077

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سنندج   :

آخرین رتبه کشوری: 25274

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9379

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5033

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   :

آخرین رتبه کشوری: 25644

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5780

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9667

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5126

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یزد   :

آخرین رتبه کشوری: 34694

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8150

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13903

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6338

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کاشان  :

آخرین رتبه کشوری: 36032

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7569

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12615

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7697

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  همدان  :

آخرین رتبه کشوری: 26658

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 2555

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10716

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3813

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سیرجان   :

آخرین رتبه کشوری: 61522

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 9607

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 19704

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 14904

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان  :

آخرین رتبه کشوری: 45344

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13732

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10239

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جهرم   :

آخرین رتبه کشوری: 30698

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 10477

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5678

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تربت جام  :

آخرین رتبه کشوری: 40210

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7470

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 14699

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8789

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گرگان  :

آخرین رتبه کشوری: 34859

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12709

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7363

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  :

آخرین رتبه کشوری: 24579

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9879

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4228

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه محل تحصیل میاندوآب  :

آخرین رتبه کشوری: 37967

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15121

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8167

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قم   :

آخرین رتبه کشوری: 30334

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6279

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12147

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 3669

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار  :

آخرین رتبه کشوری: 35831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8640

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13654

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5641

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: 32543

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5790

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل   :

آخرین رتبه کشوری: 45186

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 17832

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4757

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین   :

آخرین رتبه کشوری: 30044

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5413

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11582

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6168

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  :

آخرین رتبه کشوری: 40684

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6169

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12924

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8918

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رشت   :

آخرین رتبه کشوری: 45941

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5001

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12697

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10396

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سمنان  :

آخرین رتبه کشوری: 39478

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5811

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7567

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ساری  :

آخرین رتبه کشوری: 30015

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12036

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 4704

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  یاسوج  :

آخرین رتبه کشوری: 33267

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9021

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6953

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان محل تحصیل نهاوند   :

آخرین رتبه کشوری: 47883

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 18877

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9797

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد محل تحصیل قوچان   :

آخرین رتبه کشوری: 37686

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4990

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12656

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8121

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

آخرین رتبه کشوری: 35213

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 9431

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7467

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی نیشابور   :

آخرین رتبه کشوری: 34266

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7438

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13743

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5581

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بجنورد  :

آخرین رتبه کشوری: 28662

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6849

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11508

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5618

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شاهد تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 33987

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 4078

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13622

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: ----

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شاهرود  :

آخرین رتبه کشوری: 63018

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 24733

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6140

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  فسا  :

آخرین رتبه کشوری: 48912

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 11313

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11619

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8326

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اراک   :

آخرین رتبه کشوری: 39616

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6061

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8616

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مازندران محل تحصیل آمل   :

آخرین رتبه کشوری: 58603

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 23030

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9353

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محل تحصیل ورامین   :

آخرین رتبه کشوری: 34859

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7662

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13393

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7363

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   :

آخرین رتبه کشوری: 53140

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8145

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 20925

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6151

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گناباد  :

آخرین رتبه کشوری: 69356

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 9570

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 27126

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8460

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سراب  :

آخرین رتبه کشوری: 32825

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7912

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12066

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6840

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر  :

آخرین رتبه کشوری: 35831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7816

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 14331

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7426

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بابل محل تحصیل رامسر  :

آخرین رتبه کشوری: 29707

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11924

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5713

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: 54782

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7676

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 21361

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 12917

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ساوه  :

آخرین رتبه کشوری: 43831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9818

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند  :

آخرین رتبه کشوری: 41607

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6098

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11212

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9191

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان  :

آخرین رتبه کشوری: 30779

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12336

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5865

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بهبهان   :

آخرین رتبه کشوری: 60873

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 5554

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 14115

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 14715

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه محل تحصیل سنقر  :

آخرین رتبه کشوری: 33520

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13010

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7024

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  خوی  :

آخرین رتبه کشوری: 34995

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 6998

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13334

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7402

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تربت حیدریه  :

آخرین رتبه کشوری: 43831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 17325

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7163

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شوشتر   :

آخرین رتبه کشوری: 60089

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8579

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 20988

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 14482

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد محل تحصیل بروجن  :

آخرین رتبه کشوری: 30074

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 12057

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 5762

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  همدان محل تحصیل اسدآباد  :

آخرین رتبه کشوری: 42175

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 16703

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7244

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زابل  :

آخرین رتبه کشوری: 83532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 14527

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 15771

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 21570

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  دزفول  :

آخرین رتبه کشوری: 45978

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 16080

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10405

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مشکین شهر   :

آخرین رتبه کشوری: 44941

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8050

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 17663

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 10133

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی لارستان   :

آخرین رتبه کشوری: 40803

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 9195

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 13767

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 8948

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی همدان محل تحصیل ملایر   :

آخرین رتبه کشوری: 35599

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 14256

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 6405

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان زرند   :

آخرین رتبه کشوری: 67705

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 19726

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 16771

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مغان   :

آخرین رتبه کشوری: 63018

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 8329

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: ---

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 15331

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بم   :

آخرین رتبه کشوری: 64699

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 9377

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 11993

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 15848

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  جیرفت  :

آخرین رتبه کشوری: 54415

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 16843

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 12802

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  خمین  :

آخرین رتبه کشوری: 48465

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 7532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 19096

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 7868

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی گراش   :

آخرین رتبه کشوری: 54782

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 12477

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 16982

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 9261

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خلخال   :

آخرین رتبه کشوری: 48794

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ---

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 16007

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 11218

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پرستاری (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی آبادان   :

آخرین رتبه کشوری: 56569

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 17045

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 13455

 

آحرین رتبه قبولی رشته پزشکی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی داروسازی

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو