۰۲۱ - ۲۸۴۲۴۴۶۵
شعار هفته : بردن همه چیز نیست، ولی تمایل به بردن همه چیز است. وینس لمباردی
نویسنده: دکتر رونقی نظر 3016 بازدید

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی

رتبه های زیر آخرین رتبه های پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی  روزانه در دوره اخیر می باشد.

آخرین رتبه ها با در نظر گرفتن نیمسال دوم نیز میباشد

یعنی نهایت رتبه ای که فرد میتواند با آن در این رشته و دانشگاه قبول شود

رتبه ها بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق محروم و ... و فقط سهمیه مناطق 1 تا 3 است

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 955

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 147

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 422

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 334

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران   :

آخرین رتبه کشوری: 3318

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 178

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 351

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 448

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  :

آخرین رتبه کشوری: 1525

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 353

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 506

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 712

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی شیراز   :

آخرین رتبه کشوری: 4088

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 398

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 870

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 580

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  مشهد  :

آخرین رتبه کشوری: 1611

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 489

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 688

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 203

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  تبریز  :

آخرین رتبه کشوری: 2452

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 532

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 781

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 305

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  یزد  :

آخرین رتبه کشوری: 2190

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 641

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 936

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: ---

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  همدان  :

آخرین رتبه کشوری: 3172

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 680

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1080

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 423

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شاهد تهران  :

آخرین رتبه کشوری: 1677

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 526

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 588

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: ----

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بابل   :

آخرین رتبه کشوری: 4654

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 599

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 831

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 656

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گیلان  :

آخرین رتبه کشوری: 5474

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 631

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1031

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 792

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی مازندران   :

آخرین رتبه کشوری: 5524

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1036

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 802

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  البرز کرج  :

آخرین رتبه کشوری: 4054

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 520

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 639

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 576

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  :

آخرین رتبه کشوری: 2911

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 795

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1105

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 381

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  اراک  :

آخرین رتبه کشوری: 6097

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 928

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2250

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 909

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی قزوین   :

آخرین رتبه کشوری: 4923

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 580

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 836

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 702

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند  :

آخرین رتبه کشوری: 3889

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 955

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1556

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 554

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی کاشان   :

آخرین رتبه کشوری: 3827

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 738

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 961

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 547

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر  :

آخرین رتبه کشوری: 4064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 996

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1715

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 444

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی زنجان   :

آخرین رتبه کشوری: 5950

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 889

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1137

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 883

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   :

آخرین رتبه کشوری: 2524

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 645

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1072

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 270

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  شهرکرد  :

آخرین رتبه کشوری: 2692

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 824

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 802

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: ----

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بجنورد   :

آخرین رتبه کشوری: 3550

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 665

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1365

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 485

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاچور   :

آخرین رتبه کشوری: 5669

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1211

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1622

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 836

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج   :

آخرین رتبه کشوری: 4857

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1048

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2064

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 223

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  قم  :

آخرین رتبه کشوری: 5411

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 849

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1258

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 785

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   :

آخرین رتبه کشوری: 3082

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 941

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1105

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 247

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه  :

آخرین رتبه کشوری: 5284

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 834

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1412

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 761

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی سمنان   :

آخرین رتبه کشوری: 5275

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 841

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1238

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 757

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  گرگان  :

آخرین رتبه کشوری: 6179

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ---

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1388

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 922

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   :

آخرین رتبه کشوری: 5682

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 986

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1332

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 838

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان  :

آخرین رتبه کشوری: 4254

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1805

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 468

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  سنندج  :

آخرین رتبه کشوری: 5026

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1000

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1773

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 720

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس   :

آخرین رتبه کشوری: 4473

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1331

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1681

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: ----

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد   :

آخرین رتبه کشوری: 6645

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: 1021

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 1949

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 1021

 

آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته دندانپزشکی (روزانه) دانشگاه علوم پزشکی  ایلام  :

آخرین رتبه کشوری: 5373

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 1: ----

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 2: 2273

آخرین رتبه قبول شده در منطقه 3: 453

منبع :سایت کانون

 

  روند کاری دپارتمان مشاوره دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی کنکور دکتر رونقی

  متشکل از مشاوران پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه های معتبر کشور، با مدیریت دکتر رونقی می باشد. با سابقه بیش از 7 سال فعالیت در حوزه کنکور و دارای مجوز رسمی از نهاد های مربوطه این افتخار را دارد که در طی این سالها رتبه های بسیاری را پرورش دهد و رموز موفقیت و تجربیات خود را در اختیار دانش آموزانی که رویایی رتبه برتر شدن را در سر دارند ، قرار دهد. بیشتر بدانید...

  برنامه ریزی شخصی سازی شده

  برنامه ای که با آزمون های آزمایشی ، مدرسه، ساعت مطالعه و کلاس های خصوصی دانش آموزان هماهنگ می باشد. و به طور جزئی مشخص می کند که دانش آموز چه مبحثی را چند ساعت و چطور مطالعه کند . برنامه ریزی براساس تاکید بر نقاط ضعف دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است و مشخص می کند که دانش آموز بر اساس توانایی که دارد روزانه چه مقدار تست کار کند. بیشتر بدانید...

  مشاوره حرفه ای

  دانش آموزان در ساعات خاصی از روز می توانند سوالات خود را از مشاوران بپرسند و راهنمایی های لازم را از مشاور خصوصی خود دریافت کنند.از طرفی هر دانش آموز در ماه 4 جلسه مشاوره تلفنی دارد که با دریافت نوبت قبلی می تواند با مشاور شخصی خود مکالمه کند و مشکلات خود را با وی در میان بگذارد و تدابیر لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود عملکرد صورت پذیرد. بیشتر بدانید...

  پیگیری منظم

  در ساعاتی خاصی از روز از دانش آموز در خواست گزارش کار می شود. و روند مطالعه و کارنامه های دانش آموز تحلیل و بررسی می شود و توصیه های لازم در جهت بهبود عملکرد دانش آموز و رفع اشتباهات و نقاط ضعف وی گفته می شود. مشاوران با نوبت تماس های تلفنی به دانش آموزان نکات مهم و راهکارهای لازم برای پیشرفت دانش آموزان را به آنها آموزش میدهند و انگیزه رقابت و تلاش برای رسیدن به هدف را در دانش آموزان تقویت میکنند. بیشتر بدانید...

  آزمون آنلاین

  از دانش آموزان هر ماه هماهنگ با آزمون های آزمایشی که شرکت می کنند پیش آزمونی به صورت آنلاین گرفته می شود که سوالات آزمون کاملا استاندارد ،حرفه ای و شبیه ساز کنکور می باشد.که حتی دانش آموزان می توانند به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سایر موسسات،به طور مستقل در این آزمون شرکت نمایند و از جامعه آماری خوب و امنیت بالای سوالات و کارنامه تحلیلی این آزمون بهرمند گردند. این آزمون برای افزایش مهارت آزمون دادن و کاهش استرس دانش آموزان در آزمون های آزمایشی تهیه و طراحی شده است. همچنین استفاده از آزمون آنلاین برای افرادی که توانایی حضور در آزمون های آزمایشی موسسات ندارند،بسیار مفید است. لازم به ذکر است که هزینه آزمون های آنلاین دپارتمان دکتر رونقی در مقابل امکاناتی که به دانش آموزان ارائه می دهد،بسیار مقرون به صرفه است. بیشتر بدانید...

  پنل شخصی دانش آموزان

  دپارتمان مشاوره وبرنامه ریزی دکتر رونقی برای ارتباط هرچه بهتر دانش آموزان با مشاوران خود و جلوگیری از حواشی نرم افزار هایی چون تلگرام که عملا شاهد آن بودیم که موجب برهم زدن تمرکز دانش آموزان می شود، پنلی خصوصی برای دانش آموزان در قالب سایت و اپلیکیشن طراحی کردیم که بتوانند بسیار راحت با مشاور خود در ارتباط باشند و از این پنل نمودار پیشرفت خود را مشاهده کنند و به نقاط ضعفشان پی ببرند و در صدد هرچه سریعتر رفع آن برآیند. بیشتر بدانید...

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی

  دپارتمان مشاوره کنکور دکتر رونقی این افتخار را داشته است که از اکثر استان ها و شهرهای کشور و حتی کشور های حاشیه خلیج فارس در خدمت دانش آموزان عزیز باشد. بیشتر بدانید...

  تلگرام دکتر رونقی

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  عضویت در کانال
  صفحه اینستاگرام

  گروه مشاوره دکتر رونقی متشکل
  از بهترین رتبه های کنکور

  مشاهده پروفایل

  ورود به حساب کاربری
  مرا به خاطر بسپار
  ثبت نام | بازیابی رمز عبور
  جستجو